SzűkítésKiválasztott Címke

Laudáció

Minden Címke 301


Jelenleg 1 bejegyzés található Laudáció cimkével

Laudáció Prof. Dr. Fórizs Sándor születésnapjára

    • prof dr forizs sandor egyetemi tanar 2 680 528 s
    • forizs s
  • Előző
  • Következő

Prof. Dr. Fórizs Sándor nyugállományú rendőr dandártábornok, egyetemi tanár Szegeden született, 1951. július 22-én. Az érettségi után katonai főiskolára jelentkezett, ahol határőr-pedagógia szakon határőrtiszti, valamint nevelő tanári diplomát szerzett. 1973-ban kinevezték határőr főhadnagynak. A főiskola elvégzését követően hét évet dolgozott a határőrség állományában végrehajtó szolgálatban, ebből két évet őrsparancsnok-helyettesként az osztrák államhatáron lévő Hétforrási Őrsön, majd öt évet őrsparancsnokként a jugoszláv–román–magyar hármas határnál található Nedelkatanyai Őrsön.

Munkája során jelentős tapasztalatokat szerzett a rendészeti kötelékek vezetése és tevékenységük megszervezése területén, s kiválóan hasznosította mindazt, amit az árvízi helyzetben, a fegyveres személyek felkutatása során és a szerb-horvát háború idején tapasztalt. Volt alkalma megismerni a német készenléti rendőrség munkaterületét, felkészítési rendszerét, ezen keresztül a nagyvárosok biztonsági problémáit, a katasztrófák következményeinek felszámolását és a terrorizmus kérdéskörét.

Egyetemi oklevelét a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia vezetői szakán szerezte 1980-1983 között. Fórizs professzor úr gyakran hangoztatja, hogy az egyetemen eltöltött három év nagy hatással volt rá, mert a vezetői munkára készítette fel. A jól felkészült oktatók, a nagy könyvtár, a speciális szaknyelvet közvetítő nyelvi intézet biztosították az akkori idő követelményeinek megfelelő tudást és kialakították a hallgatókban az önképzésre irányuló törekvést. Diplomája birtokában különböző oktatói munkaköröket töltött be egykori iskolájában, majd tanszékvezetőként dolgozott. Vezette a Kossuth Lajos Katonai Főiskola és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Határőr Tanszékét is.

A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszékének vezetője, majd a Határőrség Képzési Osztályának vezetője volt. 2005. augusztus 1-jével a Belügyminiszter megbízta a Rendőrtiszti Főiskola főigazgató-helyettesi beosztás ellátásával. 2008. október 20-án a Köztársasági Elnök nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki.

A Rendőrtiszti Főiskolán több fontos program kidolgozását vezette, koordinálta a rendészeti vezető egyetemi szak akkreditációs okmányinak elkészítését és benyújtását. Magyarországon ezt megelőzően még nem létezett egyetemi szintű rendvédelmi felkészítés. Munkájának köszönhetően a rendvédelmi területen dolgozóknak és különösen a rendőrtiszteknek lehetőségük nyílt arra, hogy saját alma materükben szerezzenek egyetemi oklevelet.

Közreműködött továbbá a biztonsági szakirány akkreditációs okmányainak elkészítésében és benyújtásában, amely rendészeti szakterületen szintén egyedülálló volt. Részt vett az Erasmus-programba történő bekapcsolódás akkreditációs és belső szabályzó okmányainak előkészítésében. Megszervezte a főiskola csatlakozását a CONRIS-hoz, (Cooperation Network for Risk, Safety and Security Studies), a civil biztonsági képzést végző európai felsőoktatási iskolák szövetségéhez.

Számos tapasztalatcserén járt, képzéseket végzett el. Oktatóként is közreműködött – többek között – Hamburgban, a Bundeswehr Vezetési Akadémiáján, a Bajor Határrendőrségnél, Koblenzben, a Bundeswehr Vezetési Parancsnokságán, a Közép-európai Rendőrakadémián Lübeckben, a Német Szövetségi Határvédelmi Főiskolán, a Német Szövetségi Határvédelem déli elnökségének bayreuth-i készenléti rendőrzászlóaljánál. Továbbá Berlinben, a Szövetségi Belügyminisztériumban, Münsterben, a Rendőr Vezetőképző Akadémián, Lübeckben, a Határvédelmi Főiskolán, Rothenburgban, a Szász Rendőr Főiskolán, Brüsszelben, a Belga Rendőri Főiskolán, a Holland Rendőri Főiskolán. Elvégezte a Manfred Wörner Alapítvány és a Leszerelési és Civil-Katonai Kapcsolatok Központ védelempolitikai tanfolyamát. 

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, a Rendészetelméleti és -történeti Tanszéken tanít. Aktívan részt vett a Rendészettudományi Doktori Iskola képzési programjának előkészítésében, amelynek során elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Egyetemi doktori értekezését A határőr magasabb egységek és a gépesített lövész magasabb egységek (dandár) együttműködése  címmel írta meg. Kandidátusi (PhD) értekezését 1995-ben védte meg A határőr igazgatóság helye, szerepe, lehetséges feladatai rendkívüli állapotban a Magyar Köztársaság államhatára őrizetében és védelmében témában. 1998-ban eredményes habilitációs vizsgát tett és habilitált doktor oklevelet szerzett A határőr igazgatóság feladatrendszere, tevékenysége a rendkívüli állapot bevezetését megelőző, valamelyik szomszédos országgal kialakult feszültség időszakában című tanulmányával.

Vezetésével a határőrségi kidolgozó csoport 2002-ben elkészítette a Schengeni Közös Kézikönyv Nemzeti Példány két kötetét, amely a tizenöt Európai Unióhoz csatlakozó ország közül elsőként Magyarországon jelent meg.

Tagja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Tanácsának. A tudományos felkészítésben mint opponens és bíráló-, valamint szigorlati bizottsági tag is közreműködik. Témát hirdetett a Nemzetbiztonsági és rendvédelem kutatási területen belül Rendészeti elvek és eljárások, rendészeti szervezetek és intézmények, felkészítés az Európai Unióban címmel.

Tagja volt a Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kari Tanácsának és a Professzorok Tanácsának és a Határőrség Tudományos Tanácsának. Jelenleg az MTA köztestületének, a Honvéd Vezérkar Hadtudományi Alapítvány kuratóriumának, a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak, az ORFK Határrendészeti Munkacsoportjának, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat Tanácsadó Testületének, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskolai Tanácsának, a Magyar Hadtudományi Társaságnak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kari Tanácsának a tagja.

Fórizs tábornok úr esetében a laudáció egyszerre könnyű és nehéz. Rendkívül gazdag életútja megnehezíti a köszöntő dolgát, hiszen szinte lehetetlen minden érdemét felsorolni. Példaértékű az Ünnepelt végtelen szerénysége, szakmai alázata, a tudomány művelésében tanúsított odaadása, fáradhatatlansága.         

E rendkívül értékes életútnak mintegy három évtizede kötődik a tisztképzéshez. Méltán érdemli meg az elismerés szavait, aki ennyire szerteágazó és meghatározó ismeretekkel rendelkezik, és ma is fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedik a tudományért. Publikációinak száma közel száz, amelyek között monográfiák, könyvfejezetek, tudományos cikkek, tankönyvek, jegyzetek és szerkesztett kötetek is szerepelnek.

Megtisztelő számomra, hogy a hatvanötödik születésnapján köszönthetem Fórizs Sándor professzort, tábornokot. A Rendészettudományi Kar dolgozói nevében is kívánok neki erőt, egészséget, boldogságot és töretlen lendületet kutatói és oktatói munkásságához.

Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: Laudáció, 2016