SzűkítésKiválasztott Címke

bv

Minden Címke 302


Jelenleg 4 bejegyzés található bv cimkével

Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben

  • hollandia eloadas kutatas, veszely
  • kutatas, veszely
 • Előző
 • Következő

Dr. Czenczer Orsolya PhD. bv őrnagy, egyetemi docens és Kisnémet Judit II. évfolyam nappali bv. szakos hallgató, törzsőrmester Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben témában kutatást folytatott a „Tudományos Nemzetközi Együttműködés Támogatása” című nemzetközi pályázat keretében, amelynek célja egy nemzetközi kutatás lebonyolítása volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora finanszírozásával. A magyar kutatás legfőbb célja az volt, hogy megvizsgálja mekkora arányban vannak jelen a hazai bv. intézetekben olyan fiatalok, akik bántalmazó családból származnak, illetve milyen jellegű bűncselekményeket követtek el, található-e az elkövetés módjában vagy a bűncselekmény típusában valami összefüggés.

Dr. Czenczer Orsolya bekapcsolódott egy 2009 óta zajló nemzetközi kutatásba is, amelynek célja megvizsgálni a bántalmazás hatását a kriminogén devianciák körében. - Németországban a török kisebbség, Franciaországban az algériai, Belgiumban és Hollandiában a marokkói kisebbségből származó bántalmazott bűnelkövető gyerekek tekintetében vizsgálódtak a kutatók. A holland kutatás keretében felmerült az igény a kelet európai országokban felmerülő helyzet vizsgálatára, ezért a kutatócsoport vezetője megkeresett a magyarországi helyzet felmérésére. Az volt a fő kérdés, hogy van-e direkt és jelentős összefüggés a bűnelkövetés és a bántalmazott gyermekek között, azaz megállapítható-e, hogy a bántalmazó családban felnövő gyermek fiatalkorúként már bűncselekmény elkövetőjévé válhat, vagy nagyobb valószínűséggel válik azzá. Szűkebb értelemben azt kívánom megvilágítani, hogy azok a gyermekek, akik bv. intézetben töltik büntetésüket és egyébként bántalmazó családból származnak, sokkal több odafigyelést igényelnek azon jogalkotói cél megvalósítása érdekében, hogy hatékonyan reintegrálni lehessen őket a társadalomba. Célom továbbá, hogyha a szűkebb kutatási keretben meghatározottak visszaigazolódni látszanak, akkor a nemzetközi gyakorlat segítségét igénybe véve fellajstromozzam azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segíthetnek az intézeteinkben raboskodó bűnelkövető bántalmazott fiatalok kezelésében és a társadalomba való beilleszkedésük megoldásában. A megjelölt kutatást oly módon kívánom feldolgozni és bemutatni, hogy eredményeim egyidejűleg négyféle irányban legyenek hasznosíthatóak: a jogelmélet, a jogalkotás, a jogalkalmazás, valamint az oktatás területén is. A kutatás eredményeit a kutatás folyamán cikkekben, majd annak összesítése után monográfia formájában kívánom publikálni- fogalmazott Dr. Czenczer Orsolya.

- Az általam vezetett team 2014. február és július között a teljes magyar elítélt fiatalkorú fogvatartotti populációt felmérte pszichológiai kérdőívek és strukturált mélyinterjúk segítségével, majd a kapott eredményeket összehasonlítottuk a holland kutatás eredményeivel. Ezt követően a tilburgi egyetem meghívására idén nyáron részt vettem a holland kutatás bemutatására szervezett konferencián, majd azt követően előadásokat tartottam a Tilburg-i Egyetem Jogi Kar Nyári Egyetemén a magyar büntetés-végrehajtás rendszeréről, illetve a magyarországi kutatás folyamatáról, részeredményeiről. A kiutazás eredményeképpen megállapodás született a kutatás további folytatására és jövőbeni együttműködésekre - fejezte be gondolatait a kutatás vezetője.

Cimkék: beszámoló, bv, kutatás, 2014

Nemzetközi konferencia az új büntetés-végrehajtási törvényről

  • bvkodex 2
  • bvkodex 3
  • bvkodex 1
  • bvkodex 5
  • bvkodex 7
  • bvkodex 9
  • bvkodex 4
  • bvkodex 8
 • Előző
 • Következő

A közszolgálat elhivatottságot jelent, a másokért, a nemzetért való tenni akarást, tisztességet és emberséget- hangsúlyozta Prof. Dr. Ruzsonyi Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja Az Új Büntetés-Végrehajtási Törvény című nemzetközi konferencia megnyitóján. Hozzátette, büszkeséggel tölti el, hogy ennek az egyetemnek a polgára és elmondta, a tudományos rendezvény fő célja az új Büntetés-végrehajtási kódex jelentőségének a bemutatása, kritikus érvekkel, előremutató javaslatokkal kiegészítve.

A börtön világa érdekes és elgondolkodtató. Nem csupán a hétköznapi embereket és a sajtó munkatársait foglalkoztatja ez a téma, hanem számos írót is megihletett- hangsúlyozta Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A rendészeti tevékenységek közül a nevelési célzat a legerőteljesebben a büntetés-végrehajtás során érvényesül.  A nehézség abban rejlik, hogy szabad akaratú emberek tömegeit elzárva kell nevelni, majd többségüket visszavezetni a társadalomba. A tétje a közös gondolkodásnak az, hogy ez a bizonyos nevelési mozzanat elvezet-e egy sikeres, vagy legalábbis semleges visszavezetéshez a társadalom irányába- fejezte be gondolatébresztő köszöntőjét Prof. Dr. Patyi András.

Magyarország Kormánya 2010-től kezdődően új értékalapokra helyezte és elkezdte átalakítani a társadalom működését meghatározó jogi környezetet- kezdte köszöntőjét Schmehl János bv. dandártábornok, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok Biztonsági és fogvatartási helyettese. Ennek a munkának hangsúlyos elemét képezte az igazságszolgáltatási reform, amelynek harmadik pillérét képezi az új Büntetés-végrehajtási törvény, ugyanis a 1979. évi törvényerejű rendelet normarendszere megérett a változtatásra, igazodik a társadalmi és a szakmai elvárásokhoz, valamint a nemzetközi vállalásokhoz. A szakma meggyőződése szerint a büntetés-végrehajtási törvény kiemelkedő és közvetlen jelentősége abban áll, hogy az elmúlt közel 40 év tapasztalatai szintetizált formában, a gyakorlat és az elmélet magas színvonalú közelítésével jól alkalmazható jogi normaként jelennek meg. A Büntetés-végrehajtási kódexben a szabadságvesztés céljának fogalmi meghatározása egyértelműen rögzíti azt a primer szakmai feladatot, amely a személyiség kedvező irányba való fejlesztését jelenti. Mindez elősegíti, hogy az elítélt szabadulása után a társadalom jogkövető tagjává váljon. Másrészt tükrözi, hogy operatív feladatként jelenik meg az elítélt biztonságos megőrzése, amely az ítéletben meghatározott joghátrány érvényesítésének szükségképpeni velejárója. Régi hiányosságot számol fel a törvény, amikor adekvát célfogalmat határoz meg a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés esetére, amely nem lehet más, mint a társadalom védelme.  A személyi és tárgyi feltételek biztosítása és összhangja esetén a büntetés-végrehajtási szervezet képes lesz az új jogintézmények magas színvonalú megvalósítására és működtetésére, további fejlesztésére, így a szakmai indokoltság nemcsak az ismertetett elmélet, hanem a gyakorlat alapján is igazolható lesz. Eredményei alapján az új intézmények bevezetése kiemelkedő jogtörténeti állomása lesz a magyar börtönügynek- tette hozzá Schmehl János.

Cornel Marius Marin, a román Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok helyettese elmondta, hogy Romániában is új Büntetés-végrehajtási törvény született. Beszélt az új kódex tartalmáról, a büntetés-végrehajtási bíró speciális hatásköreiről és arról, hogy a túlzsúfoltság náluk is problémákat okoz. Az Európa Tanács kínzás megelőzésével foglalkozó bizottsága, a CPT iránymutatása alapján 1438 hellyel kellene rendelkezniük, ez további 15 új büntetés-végrehajtási intézet megépítésével lenne csak elérhető.

Tudományosan megalapozott, hogy nincs oksági összefüggés a cigány származás és a bűnelkövetési gyakoriság között- jelentette ki Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztos helyettese a büntető jogalkalmazás nemzetiségi vonatkozásai című előadása során.

Prof. Dr. Vókó György, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója és Dr. Pallo Józsf bv. ezredes a büntetés-végrehajtási jog szabályozásának korszerűsítéséről és várható hatásairól, Dr. Huszár Lászó bv. dandártábornok a kockázatkezelés rendszeréről osztott meg értékes gondolatokat a hallgatósággal.

Dr. Pallo József elmondta, hogy minden demokratikus jogállamban alapvető követelmény, hogy a személyi szabadság elvonásával járó jogkövetkezmények a legmagasabb jogszabályi szinten jelenjenek meg. A törvény a klasszikus felosztást követi, amikor szabályozza a szabadságvesztés, intézkedések és a szabadságvesztés elzárás végrehajtását. Új elem, hogy preambulummal nyit a törvény, ahol az elvi és jogpolitikai hitvallás jelenik meg. Ugyancsak nóvum, hogy az egész büntetés-végrehajtás joganyagra vonatkozó alapértékek jelennek meg egy önálló szerkezeti egységben. Végre ezek is deklarált formában ragyognak fel. A törvény most első alkalommal rögzíti, hogy melyek a szervezet jogai és kötelezettségei. Ezzel válik teljesen zárttá a büntetés-végrehajtási jogviszony rendszere- fejezte be gondolatait Dr. Pallo József.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter a Kriminálpedagógia és az új Büntetés-végrehajtási törvény című előadásában elmondta, hogy a törvény a reintegráció fogalmát nem definiálja, valamint, hogy a kriminálpedagógia a neveléstudomány rendszerében helyezkedik el. Felvázolt kriminálpedagógiai alapvetéseket és ismertette a reintegráció megvalósításának módjait.


Előadássorozattal kezdte a tavaszt a Büntetés-végrehajtás Tudományos Műhely

  • bv tudomanyos muhely 1
  • bv tudomanyos muhely 2
  • bv tudomanyos muhely 3
 • Előző
 • Következő

A félév első tematikus előadássorozatát rendezte meg a Büntetés-végrehajtás Tudományos Műhely „Az új Bv. Kódex kodifikációs folyamata” címmel. A rendezvényen vendégül látták Dr. Illés Melinda bv. alezredest a Belügyminisztérium és Dr. Pázsit Veronikát, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében, továbbá Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredest a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részéről.

A hallgatók megismerhették az új büntetés-végrehajtási törvény szerkesztésének előzményeit, folyamatát. A kodifikációs eljárásban részt vevő minisztériumok képviselői első kézből adhatták át tapasztalataikat a törvény születésének körülményeiről és a különböző munkacsoportok feladatairól. Az új Bv. Kódex azért is számít mérföldkőnek, mert az elkészítésében kiemelkedő szerepet játszott a büntetés-végrehajtási szervezet is. Ennek megfelelően számos olyan újítás jelenik meg benne, amely mind a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését, reintegrációját segíti elő, mind a személyi állomány munkavégzését könnyíti meg. Az új, modern jogszabályban kiemelkedő helyen szerepel a fogvatartottak munkáltatása és utógondozása is, amely – amellett, hogy európai szintű illetve kormányzati elvárásként tekintenek rá – növeli a büntetés-végrehajtás hatásfokát, amely okaként csökkenni fog a visszaesés mértéke is.

Cimkék: bv, 2014

Büntetés-végrehajtási Jogi Kabinet

A Büntetés-végrehajtási Tanszék tanárai és hallgatói ünnepélyes keretek között felavatták a Büntetés-végrehajtási Jogi Kabinetet, így a Tanszék hallgatói otthonosabb környezetben és a rendelkezésre álló szakirodalomnak köszönhetően emelt szinten tudják elsajátítani a szakmájukhoz elengedhetetlenül szükséges büntetés-végrehajtási jog tárgyat. A ceremónián képviseltették magukat a Tanszék volt és jelenlegi oktatói, valamint hallgatói és a társtanszékek képviselői.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja, Dr. Czenczer Orsolya PhD. bv. őrnagy, a büntetés-végrehajtási jog oktatója, valamint a Büntetés-végrehajtás Tudományos Műhely alapítója, a hallgatók részéről pedig Müller András bv. törzsőrmester, tanszéki demonstrátor. Köszöntőjükben kitértek Antal Kitti bv. törzsőrmester áldozatos munkájára, aki fáradtságot nem kímélve, szabadidejében kifestette a termet, hálával emlegették a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szakkönyvtárát, ahonnan rengeteg, érdekesebbnél érdekesebb szakkönyv került elhelyezésre a Jogi Kabinet könyvtárába, illetve köszönetüket fejezték ki az ország büntetés-végrehajtási intézetei vezetőinek, hogy lehetővé tették a fogvatartotti képzőművészeti alkotások elhelyezését a Kabinet díszítése céljából.

Ezt követően a Büntetés-végrehajtás Tudományos Műhely a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére könyvbemutatót szervezett, amelynek keretén belül Dr. Kapa Mátyás ügyvéd, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék előadója, a történelem szerelmese tartott felolvasóestet a frissen kiadott könyveiről. A hallgatóság szórakoztató és könnyed stílusban kapott ízelítőt a „Történelem legfurcsább ragadványnevei” című mű alapján arról, hogy I. Harald dán királyt miért illették a „Kékfogú” ragadványnévvel, vagy a „Történelem legbizarrabb halálesetei” című mű alapján II. Navarrai Károlynak miért kellett meghalnia egy brandyvel átitatott zsákba varrva. Ezt követően megismerhették a „Római hajnal” című történelmi kalandregény-sorozat első kötetét, ami betekintést enged a korabeli római családok viszályokkal, intrikákkal teli világába.

  • 4 bvjogika
  • 1 bvjogika
  • 2 bvjogika
  • 3 bvjogika
  • 5 bvjogika
  • 6 bvjogika
  • 7 bvjogika
  • 8 bvjogika
 • Előző
 • Következő
Cimkék: bv, 2013