SzűkítésKiválasztott Címke

továbbképzési szak

Minden Címke 302


Jelenleg 4 bejegyzés található továbbképzési szak cimkével

Új képzéseket indít a Rendészettudományi Kar

  • rtk logo emblevaval

2017-ben a Rendészettudományi Kar elindítja a négyéves rendészeti és bűnügyi alapszakot, a polgári nemzetbiztonsági alapszakot és a kriminalisztika mesterképzési szakot. Az RTK oktatói szakfelelősként kidolgozták a szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata, valamint a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak tantárgyi programját, ez utóbbi szakon a képzés a mai napon indul.

Az RTK alapképzéseinek a sorában a polgári nemzetbiztonsági alapszak elsőként 2017-ben kizárólag levelező munkarendes formában lesz meghirdetve a Nemzetbiztonsági Intézet gondozásában. A kar szakindítási engedéllyel rendelkezik, Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán vezetésével a tantervek kidolgozása folyamatban van. A szakon humán felderítő és hírszerző, technikai felderítő és hírszerző, valamint terrorelhárító specializációk választhatók.

A Nemzetbiztonsági Intézet által gondozott alapszak az RTK képzései között lett meghirdetve, és célja polgári nemzetbiztonsági szakértők képzése a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint más, a titkos információgyűjtésre és titkos adatszerzésre feljogosított szervek számára. Így különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Rendőrség, Terrorelhárítási Központ, ügyészség fog igényt tartani a végzettekre, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi ismeretekkel rendelkeznek majd, továbbá kellő ismerettel a képzés mesterszakon történő folytatásához.

A kriminalisztika mesterképzési szak előkészítése Dr. Hautzinger Zoltán vezetésével még 2014-ben kezdődött meg. Az RTK oktatási dékánhelyettese elmondta, hogy a képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a bűnügyi felderítő és nyomozati munkában. Alkalmazva a legkorszerűbb vizsgálati módszereket és taktikai ajánlásokat, elő tudják segíteni, illetve közre tudnak működni a hatékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás lefolytatásában. Cél továbbá magas szintű elméleti tudással rendelkező szakemberek kibocsátása, akik rendelkeznek olyan szakmai szintetizáló képességgel, bizonyításelméleti tudással, ami képessé teszi őket a jövő bűnügyi tendenciáinak felismerésére és operatív stratégiák kidolgozására. A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a különféle területeken készült igazságügyi szakértői véleményeket, és megtanulják, hogy a mindennapi rendőri munka során miként lehet rendszer szinten is hasznosítani a legmodernebb tudományos-technikai módszerekkel nyert információkat.

A hallgatók rendészeti és polgári szakirányok közül választhatnak. A szak rendészeti szakirányára a jelentkezés sajátos feltétele a rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony, és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább hároméves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

Az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézetének (VTKI) az alapfeladata, hogy biztosítsa a szakirányú továbbképzések teljes körű megszervezését: a regisztrációs, felvételi eljárással, a képzés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs, oktatásszervezési és hallgatói szolgáltatásszervezési feladatokat. A szakirányú továbbképzési szakok célja, hogy a hallgatók bizonyos szűkebb közszolgálati területeken széles horizontú, multidiszciplináris, elmélyült ismereteket szerezzenek. Minden képzés a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára ajánlott, mindazoknak, akik bővíteni szeretnék ismereteiket, képességeiket, illetve a szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen további tanulmányokat folytatni. A továbbképzés egyaránt szolgálhatja a munkaerőpiacra való bekerülést, visszakerülést, illetve a munkaerőpiac jobb pozícióinak elérését. Az elmúlt évek folyamatosan zajló fejlesztéseinek köszönhetően tovább szélesedett a VTKI képzési palettája olyan képzésekkel, amelyek az elektronikus információbiztonság, a közszolgálati humán szervezés, az önkormányzati feladatellátás területén nyújtanak specializált, gyakorlatorientált ismereteket.

A képzési paletta most egy új elemmel bővül: a szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata szakkal, amelyet Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár gondozott szakfelelősként, Dr. Tóth Éva ny. kúriai bíró közreműködésével.

Okleveles szervezett bűnözés elleni tanácsadó szakképzettség szerezhető a képzésen, amelyen az alapképzésben, és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, akik bíróságnál, ügyészségnél, rendőrségnél látnak el szolgálatot. A képzés megkezdésének a feltétele a bírósági, ügyészségi szolgálati hely jogosult vezetőjének, illetve az állományilletékes parancsnoknak az engedélye.

Prof. Dr. Blaskó Béla úgy véli, hogy a szervezett bűnözés hazai és nemzetközi jelenlegi helyzete, előfordulásának gyakorisága, a közbiztonságra kiemelt veszéllyel bíró terrorcselekmények megelőzése indokolja, hogy az ellene fellépő, a bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban tevékenykedő hivatalos személyek egymás munkáját, azon belül az egyes munkafolyamatokat és munkaszervezési feladatokat is megismerjék. Így együttes fellépéssel segíthetik elő az e körbe tartozó bűncselekmények eredményesebb felderítését, a hatékonyabb vádemelést és az időszerű, megalapozott ítélkezést. A képzés kiemelt prioritásként kezeli a kiberbűnözés elleni hatékony fellépést elősegítő ismeretek átadását, és a képzésben részt vevők tudásának és készségeinek továbbfejlesztését e téren. A szervezett bűnözéssel összefonódó kiberbűnözés napjaink technikai vívmányainak jogellenes célokra történő felhasználását célozza, s mint ilyen, a bűnüldöző szervek tagjai részéről fokozott felkészültséget igényel az ellene történő fellépés. Ebben a harcban csak akkor lehetünk eredményesek, ha magunk is birtokában vagyunk a szükséges technikai ismereteknek és gyakorlati megoldásoknak.  

A képzés átfogóan mutatja be a szervezett bűnözés elleni küzdelem elméleti és gyakorlati ismereteit, az átadott tudásanyaggal segíteni kívánja a szervezett bűnözés körébe tartozó bűncselekmények felderítését és bizonyítását. A képzés ismerteti a szervezett bűnözéssel érintett büntetőeljárásban a bírói, az ügyészi és a nyomozó hatósági tevékenység speciális teendőit, valamint felveti a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémákat, és megoldásokat nyújt azokra. Az a legfőbb törekvés, hogy az egyes hivatásrendek között erősödjön a kommunikáció.

A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak 2007-ben, még a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola keretében indult el, ugyanakkor az elmúlt három évben a szakot nem hirdették meg. A képzés célja a kriminalisztikai területen dolgozó igazságügyi szakértők képzése, a szakértői utánpótlás biztosítása. A képzésen részt vevők a kapott új típusú ismeretek birtokában képesek lesznek a kriminalisztikai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, a kriminalisztikai szakértés komplex folyamatainak megismerésére, megértésére és készségszintű használatára. Az ismeretek megszerzésével alkalmassá válnak az adott területen (fegyverszakértő, írásszakértő, nyomszakértő, okmányszakértő, ujjnyomatszakértő) a kirendelő határozatokban feltett kérdések pontos megválaszolására, a vizsgálatra bocsátott anyag előkészítésére, értékelésére és feldolgozására, a vizsgálat lefolytatására, az azonosításelmélet szabályainak alkalmazására, a szakértői vélemények határidőre történő írásos előterjesztésére, valamint azok világos és közérthető módon történő szóbeli bemutatására, kifejtésére.

A képzés újraindítása enyhítheti az ezeken a területeken meglévő létszámhiányt, a végzett hallgatók közreműködésével javulhat az elkészített vélemények színvonala, a szakvélemények szakszerűsége, valamint lerövidülhet az előterjesztésük ideje. A program elsősorban szakmai jellegű felsőfokú képesítéssel vagy kriminalisztikai gyakorlattal már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul.

Dr. Angyal Miklós r. ezredes, szakfelelős, az RTK Krimináltaktikai és Metodikai Tanszékének a vezetője kiemelte, hogy a szak elvégzése kifejezetten ajánlott bűnügyi technikai területen dolgozó rendőrtisztek (fegyverszakértő, nyomszakértő), köztisztviselők, okmányirodai alkalmazottak (okmányszakértő), valamint szakértői intézményekben dolgozó igazságügyi alkalmazottak (ujjnyomatszakértő) számára, akik a büntetőjog, kriminalisztika, bűnügyi technika, személyügyi nyilvántartás, migráció területén dolgoznak, vagy szeretnének dolgozni a jövőben. A képzésen részt vevők a kapott új típusú szemléletmód és modern szakmai ismeretek birtokában végezhetik munkájukat a hazai szakértői területeken.

A közszolgálati intézmények és az igazságügyi szakértés hatékonyságának növelése érdekében magas színvonalú, az egyéni fejlesztési igényekre reagáló, feladat- és gyakorlatorientált képzés valósul meg. Az elsajátított ismeretek és készségfejlesztő kurzusok segítségével a hallgatók képessé válnak a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésére, a modern technológiai kihívások kezelésére. Kiemelt fontossággal bír az igazságszolgáltatás szervei felé irányuló szakértői szakmai kompetenciák és szóbeli, valamint írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése. 

A képzés szakmai előkészítése és a képzés során oktatói műhelyek kialakítására kerül sor, amelyeken a szakfelelős által irányítottan zajlik a közvetített ismeretek és készségek tematikai, illetve módszertani összehangolása.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara – mint akkreditált felsőoktatási intézmény kara – együttműködési megállapodás alapján a rendőrség egyes feladatok ellátására létrehozott szerveivel, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, illetve a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ részvételével folytatja a képzést. 

A felvétel feltétele bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél. Rendőrtiszti, rendőrszervezői végzettség a rangsorolásnál előnyt jelent. A felsőoktatási intézmény felvételi elbeszélgetés keretében értékeli a képzési célban meghatározott szempontok érvényesíthetőségét, a jelentkező szakterületre történő alkalmasságát. Ujjnyomatszakértői területen történő képzésre az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgatójának előzetes írásos ajánlása szükséges.

A képzés során a hallgató jártasságot szerez a büntetőjogi és a büntetőeljárási jogi normák alkalmazásakor azon tények felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni a kriminalisztikai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


32 hallgató kapott oklevelet

  • diplomaoszto tvbk 2
  • diplomaoszto tvbk 1
  • diplomaoszto tvbk 3
  • diplomaoszto tvbk 4
  • diplomaoszto tvbk 5
  • diplomaoszto tvbk 6
  • diplomaoszto tvbk 7
  • diplomaoszto tvbk 8
  • diplomaoszto tvbk 9
  • diplomaoszto tvbk 10
  • diplomaoszto tvbk 11
 • Előző
 • Következő

Harminckét végzett hallgató vette át az oklevelét a rendészeti-gazdasági szakirányú továbbképzési szakon, melyet a Rendészettudományi Karon megrendezett ünnepségen Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese és Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán adott át. Az egyéves képzés ötödik alkalommal indult a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek gazdasági területein dolgozó szakemberei számára, mely a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral szoros együttműködésben folyt.

Lajtár József bv. vezérőrnagy ünnepi köszöntőjében felidézte az elmúlt egy év pillanatait, elismerően szólt a hallgatókról. „A rendvédelmi pálya egész embert követel, a munkánk során a jogszerűség és az igazság megszilárdítása a legfőbb célunk” - hangsúlyozta a vezérőrnagy. Majd hozzátette: „ A képzés során a gondolkodásmód fejlesztésére törekedtünk, arra, hogy a rendvédelmi szervek gazdasági területének a megújulásához segítséget tudjanak nyújtani a végzett hallgatók. Nekünk mindenkor biztosítani kell a működéshez szükséges gazdálkodási feltételeket és járandóságokat, tisztában kell lennünk a modern gazdaság működésével, a gazdálkodás minden részletével.” Végezetül köszönetet mondott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetésének és a Rendészettudományi Kar szakembereinek az oktatás színvonaláért és azért, hogy hittek abban, hogy erre a képzésre szükség van.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy pohárköszöntőjében kiemelte, hogy a rendvédelem számára a gazdasági-pénzügyi tudásanyag a legfontosabb generális ismeretek közé tartozik. „Nem lehet eredményes egy parancsnok, ha a gazdálkodás alapvető szabályaival nincs tisztában” - hangsúlyozta Janza Frigyes.

A rendezvény levezető elnökeként Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes működött közre.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak indul

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két féléves, levelező rendszerű Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakot indít.

Dr. Christián László szakfelelős, tanszékvezető egyetemi docenstől megtudtuk, hogy a hiánypótló képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzésen szerzett ismeretekkel és készségekkel felvértezve képesek az állampolgárok jogszerű információszükségleteit oly módon kielégíteni, hogy közben teljes mértékben törvényesen járnak el az adatgyűjtés során. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak elsősorban kriminalisztikai (nyomozástani) ismeretek és a magánnyomozáshoz szükséges jogi ismeretek oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt. A képzés gyakorlatorientált, kiemelt jelentőségű az egyes adatgyűjtési és elhárítási technikák témakörei, valamint a magánnyomozói munkához elengedhetetlen pszichológiai, kriminológiai és kommunikációs ismeretek átadása. A végzett hallgatók rendelkezni fognak azokkal a releváns jogi ismeretekkel, amely révén hatékony, eredményes és jogszerű magánnyomozói munkát tudnak végezni a jövőben. Többek között képesek lesznek magánnyomozói tevékenység végzésére, különösen a nyílt és leplezett adatgyűjtésre, képesek felismerni a jogellenes adatkezelés eszközeit valamint elhárítani ezen jogellenes adatgyűjtési módszereket. A képzés keretében a hallgatók elsajátítják a magánbiztonság rendszerét, elméleti alapjait, a magánnyomozás, a közbiztonság, magánbiztonság összefüggéseit. Képessé válnak a magánnyomozás során felmerülő feladatok (eltűnt személyek, eltűnt, eltulajdonított tárgyak felkutatása, bizonyítékok beszerzése pótmagánvádas bűnügyekben és polgári ügyekben, káresemények vizsgálata, zaklatások, fenyegetések kezelése, célszemélyek és cégek ellenőrzése stb.) megoldásához, a verziók felállításához és az ellenőrzéséhez szükséges kriminalisztikai gondolkodásmód alkalmazására. A hallgató elsajátítják a nyomozás megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges alapvető krimináltaktikai ismereteket, valamint képessé válnak egyes, a magánnyomozói munka során felmerülő jogértelmezési kérdések helyes megválaszolására. A szakirányú továbbképzési szak előadói között az NKE oktatói, valamint gyakorlott magánnyomozók szerepelnek.

A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak tanórái – várhatóan – 12 alkalommal, 2015 októbere és 2016 júliusa között, péntek délutáni és szombati napokon kerülnek megtartásra, melynek elvégzése magánnyomozói tevékenység végzésére csak a magánnyomozói igazolvány kiváltásával együtt jogosít.

A szak indításával kapcsolatos további, részletes információ, jelentkezési lap és regisztrációs lap a Vezető- és Továbbképzési Intézet honlapján is elérhető a http://vtki.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/szakokleveles-magannyomozo-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezés határideje: 2015. szeptember 7.


Oklevelek átadása az RTK-n

  • 2 diploma jan30
  • 13 diploma jan30
  • 14 diploma jan30
  • 1 diploma jan30
  • 4 diploma jan30
  • 3 diploma jan30
  • 6 diploma jan30
  • 5 diploma jan30
  • 7 diploma jan30
  • 8 diploma jan30
  • 9 diploma jan30
  • 10 diploma jan30
  • 12 diploma jan30
  • 11 diploma jan30
 • Előző
 • Következő

A rendészeti-gazdasági szakirányú továbbképzési szakon végzett 19 hallgató, valamint a rendészeti vezető MA szak 7 hallgatója kapott oklevelet, melyet a Rendészettudományi Karon Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán adott át. Az egyéves képzés második alkalommal indult a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek gazdasági területein dolgozó szakemberei számára, mely a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral szoros együttműködésben folyik. A következő - februárban induló - évfolyamra már felvételt nyert újabb 14 hallgató.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, az NKE Fenntartói Testületének tagja, Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese és Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese.