Tanulmányi osztályvezető

Tanulmányi osztályvezetőTanulmányi osztályvezető

 

dr. jur. Verhóczki János r. ezredes

Oktatási Központ I. emelet 131.
Telefon/Fax: 432-9000/19-172 mellék
Belső: 19-172
Email: tanulmanyi.rtk@uni-nke.hu


Munkája során tevékenysége alábbi főbb feladatok ellátására terjed ki:

  • A szervezeti egység rendeltetésszerű működésének biztosítása, tevékenységének irányítása, az Osztály dolgozói munkájának ellenőrzése, értékelése.
  • A hallgatók tanulmányi munkájához szükséges általános, az intézmény egészét érintő dokumentumok, információk (Hallgatói Tájékoztató, Neptun, a kar honlapjának vonatkozó részei, stb.) a hallgatók és az oktatók számára időben elkészüljenek és az ebben szereplő tudnivalók hozzáférése biztosított legyen.
  • Feladatainak ellátása során együttműködik a Kar vezetőivel, illetve a különböző szervezeti egységeinek vezetőivel. Figyelemmel kíséri és ügyel arra, hogy az oktatás a felsőoktatási törvény, valamint az intézmény működésére hatályos törvények, jogszabályok, utasítások, intézkedések, és az érvényben lévő képzési kimeneti követelmények, tantervek valamint a belső szabályzatoknak megfelelően történjen.
  • Szükség esetén javaslatot tesz az Osztály által felügyelt területet érintő belső szabályzók módosítására (TVSz, Felvételi Szabályzat).
  • Biztosítja a hivatali adminisztráció szabályszerűségét, különös tekintettel a kiadmányozási tevékenységre, valamint eleget tesz az intézmény hallgatók tanulmányi előmenetelével, hallgatói jogviszonyukkal összefüggő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek.
  • Felel az intézmény felvételi eljárással összefüggő tevékenységének szabályszerűségéért, a határidők betartásáért, betartatásáért. Gondoskodik a pályaalkalmassági vizsgálatok megszervezéséről, az ezzel összefüggő adminisztrációs feladatok maradéktalan ellátásáért.
  • A Kari Hallgatói Tanulmányi Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága elnöki teendőinek ellátása.
  • A Kari Kreditátviteli Bizottság elnöki teendőinek ellátása.
  • A fentieken túl a Rendészettudományi Kar Dékánja megbízása alapján esetenként képviseli az intézményt külső szervek előtt.