Partnerintézmények

FRANCIAORSZÁG: ENSOP, Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Police
Francia Nemzeti Rendőri Főiskola – Cannes Écluse

Az RTK jogelőd intézményének kapcsolata.

Az intézményt időközben összevonták az Ecole Nationale Superieure de la Police (ENSP) vezetőképző intézménnyel, amellyel a képzés különbözősége miatt nem vagyunk partnerintézmények.

2013. szeptember 9-12. között Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok francia meghívásra az Ecole Nationale Superieure de la Police vezetőképző iskolában órát tartott.

ÉSZTORSZÁG: Sisekaitseakadeemia
Észt Biztonságtudományi Akadémia

Az Észt Biztonságtudományi Akadémia Büntetés-végrehajtási Karának 20 hallgatója és 3 oktatója látogatást tett Karunkon 2013. május 6-10. között az RTK és a magyar büntetés-végrehajtási szervezet megismerése céljából.

2015. szeptemberében Epp Leibur adjunktus asszony az NKE-RTK-n, majd 2015. november 1-6. között Károsi Zoltánné Borszéki Judit az NKE RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ nyelvtanára az észt Biztonsági Tudományok Akadémiája Idegen Nyelvi Központjában vett részt a CEPOL Exchange Programme keretében a szaknyelv oktatás tanulmányozása céljából.

Az RTK jogelőd intézményének 2010-ben aláírt Szándéknyilatkozata értelmében Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok folyamatosan órákat tart az észt partnerintézmény MA képzésén.

LENGYELORSZÁG: Wyzsza Szkola Policji w Szczytnie
Lengyel Rendőrtiszti Főiskola, Szczytno

2014. október 1-4. között ünnepelte az intézmény fennállásának 60. évfordulóját, és ebből az alkalomból meghívták az RTK akkori dékánját, akit az emlékbizottságban történő részvételre is felkértek. Az együttműködés területei: szakmai folyóiratukban történő publikáció és a konferencia meghívások.

BULGÁRIA: Academy of Ministry of Interior
a Belügyminisztérium Akadémiája

Snezhana PAPAZOVA, a bolgár Belügyminisztérium Akadémiája tanulmányi osztályvezetője és tolmácsa, Krasimira VASILEVA, Erasmus Munkatársi Mobilitás program keretében 2013. május 22. és 28. között Karunkon tartózkodott. Az Erasmus hallgatói mobilitási program keretében bolgár hallgatók tanultak a Karon.

KÍNA: People’s Public Security University (PPSUC)
Kínai Közbiztonsági Egyetem

2013. június 13-án a Belügyminisztérium vendégeként hazánkban tartózkodó kínai delegáció az RTK tevékenységének megismerése céljából látogatott el intézményükbe és az Egyetemi Központba.

Az RTK oktatási tevékenységének bemutatása, a szakmai képzés megbeszélése céljából.

2014. június 7-10. között az NKE Egyetemi Központ vendége volt az intézmény delegációja a The Challenges and Responses of Law Enforcement Related to Globalization témájú workshop keretében.

2014. október 19. és 23. között került megrendezésre a Kínai Közbiztonsági Egyetem által szervezett 6. Nemzetközi Rendészeti Fórum.

Meghívott előadóként az NKE részéről Dr. Kovács Gábor r. ddtbk. tanszékvezető egyetemi docens, rektorhelyettes az ’Anti-Cyber Crime’ szekcióban, Dr. Nagy Judit a r. őrnagy, tanszékvezető egyetemi docens a ’Terrorizmus elleni’ szekcióban tartott előadást. A kiutazást az NKE NKI szervezte.

2016. július 7-én. Az NKE itt tartózkodó delegációja látogatott el Karunkra.

Guandong Police Academy

2016. júniusában megkeresés érkezett Mr. Yang Weiping úrtól, aki a kínai Guandong Police Academy alelnöke, mely szerint 1 hetes magyarországi látogatásuk keretében megismerkednének a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karával is.

2016. szeptember 28-án a kínai Guandong Police Academy delegációja látogatott el Karunkra. A résztvevők megállapították, hogy a két intézmény képzési rendszere nagyon hasonló. A tapasztalatcsere mellett a kínai delegáció kifejezett célja az volt, hogy alapot teremtsen egy jövőbeni együttműködésnek a Rendészettudományi Karral.

HORVÁTORSZÁG: Police Academy of Croatia

Karunk kapcsolatának kialakítása a zágrábi Horvát Rendőr Akadémiával folyamatban van.

Az RTK dékánja meghívta Karunkra a Horvát Rendőr Akadémia igazgatóját és Rendőrtiszti Főiskolájának dékánját a 2014. december 1-2. közötti időszakra, amely látogatás sikeresen lezajlott. A két intézmény vezetője abban állapodott meg, hogy majd a horvát intézmény Erasmus+ Programba történő belépését követően szorgalmazzák a hallgatói és oktatói csereprogramban a kölcsönös részvételt. Az együttműködés további területeként a közös projekt részvételt, közös CEPOL kurzustartás, illetve egymás nemzetközi konferenciáin történő részvételt jelölték meg.

Intézményünk oktatói rendszeres előadói a Zágrábban megrendezett rendészettudományi konferenciának.

A 2016. október 20-ra dékáni és dékánhelyettesi kiutazás történt a nevezett intézménybe.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködési megállapodás aláírását tervezi a Horvát Rendőr Akadémiával, amelynek első lépése az Erasmus+ programban történő együttműködés.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁGUniversity of Central Lancashire (UCLan) School of Forensic and Investigative Studies

University of Central Lancashire (UCLan) School of Forensic and Investigative Studies intézménnyel Karunk jogelődje 2010-ben került kapcsolatba, és ezt Erasmus bilaterális szerződés megkötése követte, amely azóta is eredményesen működik.

2-3 oktatójuk minden évben pár napos látogatást tesz intézményünkben, és a 2012. évi látogatásuk alkalmával merült fel az Erasmus programon kívüli együttműködés lehetősége. 2014. április 15-én az angol fél kérésére és meghatározott szövegezésével még nem a szokásos Együttműködési Megállapodás, hanem egy Egyetértési Megállapodás került aláírásra.

Ebben a tanévben nincsenek diákjaink az egyetemükről, most az idelátogató 3 oktató veszi igénybe az Erasmus+ program nyújtotta lehetőségeket.

A jövőbeni intézményközi együttműködést illetően az angol fél véleménye szerint a rendőri munkával kapcsolatos területeken – úgymint kriminológia, kriminalisztika és nyomozással kapcsolatos diszciplínák – folytathatnánk közös, EU által támogatott kutatásokat, ezzel teremtve meg e tevékenység anyagi bázisát.

Több olyan kutatási elképzelésük van, amelyekhez partner intézményeket keresnek.

Véleményük szerint a közös kutatásokba bevonandók köre az oktatók, az MA képzésben résztvevő- és a PhD hallgatók közül kerülne ki.

Az oktatók említették, hogy van tűzoltó iskolájuk is, illetőleg a pszichológia és a jog témaköreiben is lehetőség van közös kutatásra.

Intenzív kapcsolat kiépülése várható szakmai tapasztalatcsere területén az Együttműködés az illegális migráció elleni küzdelemben a Keleti Partnerség országaival (Eap-SIPPAP) c. nemzetközi projektben, amelyet magyar részről a belügyminisztérium írt alá, az NKE-RTK pedig a koordinátori feladatot látja el. A projekt vezetője Magyarország, partnerei a Lett Határőrség, a Lengyel Határőrség, a Román Belügyminisztérium, a Szlovák Határ és Idegenrendészeti Igazgatóság és a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Intézet (ICMPD). A projekt kedvezményezett országai: Örmény Nemzetbiztonsági Tanács; Azeri Határőrség; Fehérorosz Határőrség; Grúz Belügyminisztérium; Moldáv Belügyminisztérium Határrendészeti Főosztálya és az Ukrán Határőrség.

SZLOVÁKIA: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

A jogelőd Rendőrtiszti Főiskola 2004-ben kötött megállapodást a szlovák intézménnyel.

4 oktató fogadására került sor 2013-ban. A Pozsonyi Rendőrakadémia „Harc a bűnözés megelőzéséért 2007 – 2013” (ISEC) program, az - EU A partnerekkel való Együttműködési Keretszerződésen - belül, az EU „A támogatott programok iránti kérelmek benyújtása - 2013” kiírása alapján, „A bűnözés elleni harc és megelőzés 2007 – 2013” programban való közös részvételre történő felkérés volt.

2015-ben három oktatónk vett részt Pozsonyban, a „Közlekedésrendészeti és baleset-megelzőzési konferencián”.

Szintén 2015-ben vezetői intézménylátogatásra került sor a Pozsonyi Rendőr Akadémián, amely látogatás alkalmával az intézmények közötti későbbi együttműködési lehetőségek megtárgyalására került sor.

Ugyanebben az évben 2 oktató és egy hallgató megfigyelőként részt vett a kari TDK egy napján.

UKRAJNA: Lviv State University Of Internal Affairs

2013-ban a Lviv-i Állami Belügyi Egyetem kapcsolatfelvétel-, illetve egy esetleges későbbi együttműködési megállapodás céljával fordult Egyetemünkhoz, amely megkeresést örömmel fogadtuk.

Idén Dékánhelyettesi kiutazásra kerül majd sor szakmai kapcsolat kialakítása és a "Theory and Practice of Law Enforcement Activities" konferencián történő előadás tartása céljából Lviv-ben (Lembergben).

SZERBIA: Academy of Criminalistic and Police Studies

A kapcsolat viszonyossági alapon működik, a Rendészettudományi Kar oktatóinak évente van lehetősége részt venni az „Archiabald Reiss Days” nemzetközi konferencián előadás tartása céljából.

MONTENEGRO: Montenegrói Rendőr Akadémia

2014-ben vettük fel a kapcsolatot a Montenegrói Rendőr Akadémiával egy esetleges bilaterális keretmegállapodást, illetve további együttműködés reményében.

Karunk még ugyanebben az évben fogadta a Montenegróai Rendőr Akadémia 4 fős delegációját a a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  és Rendészettudományi Kar bemutatása céljából.

A Montenegrói Rendőrakadémiából (Danilovgrad) érkező kéttagú delegációnak - az EBESZ közreműködésével – 2015 májusában intézkedéstaktikai tréningen volt lehetősége részt venni. A képzés megtartására a Rendészettudományi Kar területén és szervezésében került sor.

ROMÁNIA: „Alexandru Ioan Cuza” Rendőr Akadémia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának jogelőd intézménye (Rendőrtiszti Főiskola) 2005-ben határozott idejű együttműködési megállapodást írt alá a Román Rendőr Akadémia képviselőivel. Az együttműködési megállapodás időközben lejárt, a kapcsolat megújítása jelenleg folyamatban van.

Az „Alexandru Ioan Cuza” Rendőr Akadémiával történő kapcsolat megújítására 2014-ben került sor román hallgatói csoport fogadása keretében került sor, majd 2015 őszén a Rendészettudományi Kar hallgatói tehettek szakmai látogatást Bukarestben.

A hallgatói mobilitásra ezen túl évente szeretnénk lehetőséget biztosítani, illetve a román partnerrel történő szakmai kapcsolat mélyítése és a közös lehetőségek bővítése céljából az együttműködési megállapodás aláírására is sor kerülhet a közeljövőben.

2016-ban került sor a bukaresti dékáni szintű szakmai látogatásra, ahol a felek a partnerintézmény megismerése mellett egy későbbi együttműködés lehetséges kapcsolódási területeiről tárgyaltak.

NÉMET KAPCSOLATOK

  • Alsó-szász Jogi és Közigazgatási Szakfőiskola Rendőri Szak, 

(Hannoversch-Münden, Oldenburg, Nienburg)   

A jogelőd Rendőrtiszti Főiskolával kötött együttműködési megállapodás 2008-tól működik.

Egy-egy delegált oktatónk kap meghívást és tart előadást az 'International Week' elnevezésű konferencián, amelyre általában évente kerül sor.

Minden évben 2 fő Szent György Szakkollégiumos hallgatót áll módunkban delegálni 'International Studies' 3 hetes külföldi kurzusára.

Évente néhány (általában 6 fő) hallgatónak van lehetősége alapképzése keretében egy hetes külföldi szakmai gyakorlata során megismerkedni a Budapesti Rendőr-főkapitányság  felépítésévével, működésével az RTK szervezésében.

  •  Berlini Közgazdasági és Jogi Főiskola 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-ben 5 év határozott időre szóló keretmegállapodást kötött a német féllel.

A 2013-as évet megelőző viszonossági gyakorlat alapján egyik évben lehetőséget nyújt az RTK a külföldi hallgatói csoportok fogadására, következő évben pedig saját hallgatóink utazhatnak Berlinbe hallgatói mobilitás keretében, szakmai látogatás céljából.

  •  Német Rendőregyetem (Münster)

Intézményi együttműködés az 1990-es évek elejétől működik, ám együttműködési megállapodás még nincs. A látogatások a két intézmény között, évek óta tartóak, jól működőek és rendszeresek a közös projektek, konferencia részvételek is.

Az RTK szervezésében, évente fogadunk 10-15 fős hallgatói csoportokat, akik szakmai látogatást tesznek Magyarországon - megismerve Egyetemünket, Karunkat és más szakmai, rendészeti szerveket is. A látogatásokat minden évben nagy siker és elégedettség övezi.

  • Brandenburgi Rendőr Szakfőiskola 

A kapcsolat sok éves múltra tekint vissza, bár együttműködési megállapodás nincs – viszonossági alapon működik.

Évente néhány (általában 4 fő) végzős hallgatónak (tiszt-jelölteknek) van lehetősége két hetes külföldi szakmai gyakorlata során megismerkedni a Budapesti Rendőr-főkapitányság  felépítésévével, működésével az RTK szervezésében.

Ugyanakkor az intézménnyel az ERASMUS kapcsolat is gyümölcsözően működik, akár hallgatói-, oktatói-, vagy munkatársi minőségben.

  • Szász Rendőrfőiskola

A jogelőd Rendőrtiszti Főiskola 2001-ben kötött megállapodása határozatlan időre szól.

Általában évente vesznek részt oktatóink a német partnerintézmény által megrendezésre kerülő konferenciáin meghívás alapján.

  • Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) Wiesbadeni Szakfőiskolája

Együttműködési megállapodás nincs, a kapcsolat viszonossági alapon működik.

Oktatónk 7-10 hallgatóval évente (vagy akár évente kétszer) vesz részt az „Internationale Woche” (Nemzetközi hét) - nemzetközi szakszemináriumon.

  • Hamburgi Rendőrfőiskola

A megelőző viszonossági gyakorlat alapján a megállapodások megkötésére, illetve azok megújítására ez idáig, 2013 előtt évente került sor. A jogelőd Rendőrtiszti Főiskola 2011-ben kötött velük utoljára megállapodást.

A kapcsolatfelvételre a kari kezdeményezés 2012-ben megtörtént, azonban a német partnerintézmény visszajelzése alapján egy újabb megállapodás megkötésére – a német főiskola jelenlegi átszervezése miatt – csak a későbbiekben kerülhet sor.

  • Villingen-Schwenningeni Rendőrfőiskola

A jogelőd Rendőrtiszti Főiskola 1995-ben határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást kötött a német féllel.           

Jelenleg a baden-württembergi rendőrségnél teljes körű szervezeti átalakulás van folyamatban. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy 2014-től minden ki- és továbbképzésre a „Baden-Württembergi Rendőrfőiskola” keretében kerül majd sor.