Az átjelentkezés feltételei

Tisztelt Doktori Hallgatók!


Az alábbiakban röviden ismertetem a doktori tanulmányoknak, vagy az abszolutórium birtokában a fokozat megszerzésének legáltalánosabb elveit, illetve a Rendészettudományi Doktori Iskolába (RDI) történő átjelentkezésnél megfontolásra érdemes feltételeket.
Alapelvként érdemes rögzíteni, hogy az átvétel kezdeményezése egyedül a doktori képzésben résztvevő hallgató döntésétől függ, amely döntés meghozatalánál érdemes kikéri a konzulens tanácsát is.
A Rendészettudományi Doktori Iskola nevében arra kérünk minden olyan hallgatót, akik az NKE társkarain működő doktori iskolákban rendészettudományi vonatkozású doktori témával foglalkoznak, hogy a konzulensükkel beszéljék meg az átvétel előnyeit és lehetséges hátrányait.
Az RDI oldaláról minden segítséget megadunk a részletek megvilágítására, akár személyes, akár skype, akár e-mail útján.


Az elérhetőségünk:
Prof. Dr. Kerezsi Klára
Mobil: 06/30/34-828-45
skype: <kerezsi.klara1>
E-mail: Kerezsi.Klara@uni-nke.hu


Az átvétel feltételei különböznek aszerint, hogy a hallgató megszerezte-e már az abszolutóriumot vagy sem. Általánosságban az alábbi feltételek átvételkori vagy későbbi teljesítése esetén válik lehetővé a rendészettudományi doktori fokozat megszerzése az RDI-be történő átvétellel.


1) Abszolutórium után:


a) Alapvető, és mindent megelőző feltétel, hogy a hallgató doktori témája rendészettudományi tárgyú legyen.
b) A négy megkövetelt publikációból legalább 2 rendészettudományi tárgyú publikációval kell rendelkeznie az átvételt kérő hallgatónak.
c) A doktori szigorlatnál - a Rendészettudományi Doktori Iskola tudományterületéhez illeszkedően - a főtantárgy rendészeti tárgy lesz.
d) A doktori szigorlati bizottság összetételénél - ugyancsak tekintettel a tudományterületi sajátosságokra - többségben lesznek a rendészettudományhoz kötődő bizottsági tagok.


2) Képzésben lévő hallgató (évfolyamtól függetlenül):


a) Elvárt a két alapozó rendészettudományi tárgyból (1. A rendészet általános elmélete; 2. Rendészettudományi ismeretek) a különbözeti vizsga letétele. A két tantárgy kreditértéke1 (5+3 kredit) a 180 krediten felül hivatalosan megszerezni engedélyezett kreditek terhére is történhet.
Határidő: az abszolutórium megszerzéséig.
b) A korábban teljesített tantárgyak egymásnak megfeleltetése a teljesített és még teljesítendő kreditek megvizsgálása minden egyes hallgatónál egyénileg történik. Ennek során a doktorandusz hallgató, a konzulense és az RDI képviselője minden oldalról körüljárják a hallgató számára legkedvezőbb lehetőségeket.


Budapest, 2016. január 22.


Dr. Kerezsi Klára
az MTA doktora, egyetemi tanár
Rendészettudományi Doktori Iskola


Az átvételhez szükséges minimális tanulmányi kredit: 45.