Események

Tudományos Bizottság alakult

    • tudom bizotts alakul

A Rendészettudományi Kar Tudományos Bizottsága alakuló ülést tartott az RTK-n Dr. habil Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Prof. Kerezsi Klára, a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője, Prof. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető, Dr. Majos Róbert r. ezredes tanszékvezető, Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság kiemelt főelőadója, Kovács Edina részvételével.

A Bizottság a Kar tanácsadó, véleményező testülete, amely javaslatot tesz a Kar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának és középtávú fejlesztési koncepciójának kialakítására, közreműködik a kutatási irányok kifejlesztésében, az egyes kutatási irányok alá tartozó kutatások koordinálásában, a tudományos eredmények értékelésében, a tudományos kutatói utánpótlás biztosításában, koordinálja a hatáskörében működő kutatóműhelyek munkáját.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetésének döntése alapján az Egyetem keretein belül egy tudományos tanács működik, amelynek munkájához – az egyetemi karok tudományos életét szervezve és alakítva – az NKE karain létrehozott tudományos bizottságok csatlakoznak. Az NKE Rendészettudományi Karának Tudományos Bizottsága létrehozását több szempont és változás is indokolta. “Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnövekedtek a kutatással hitelesített ismeretek a rendészettudományok területén, hiszen csak a jól felkészített rendőrök tudnak megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket a szolgálni kívánt társadalom megfogalmaz velük szemben” – hangsúlyozta Dr. Nagy Judit. Majd hozzátette: a sikeres rendészet a tudományos innováción nyugszik. A közszolgálati politikaalkotás gyakorlata szempontjából is releváns, empirikus jellegű, szervezeti, folyamat-, illetve technológia innovációval foglalkozó olyan kutatási projektek kezdeményezése szükséges, amelyek vizsgálati terepül szolgálnak az NKE oktatási és kutatási szervezeti egységei számára, és amelyek kutatási eredményeit a rendészeti szervek tevékenységében, és a képzésben is hasznosítani lehet.

A Rendészettudományi Doktori Iskola 2016-ban megkezdi működését. A képzés tudományos színvonalának biztosítását és fenntartását, az RDI hazai és nemzetközi tudományos beágyazottságát jelentős mértékben segíti egy stratégiai szempontokat érvényesítő tudományos grémium létrejötte.

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes felidézte: a Belügyminisztérium tudományos szerve a Belügyi Tudományos Tanács 2011. évi megalakulását követően jelentős mértékben támaszkodott az NKE Rendészettudományi Kar (korábban: Rendőrtiszti Főiskola) tudományos kapacitására, döntés-előkészítő vagy értékelő tevékenységére. A rendészettudományi képzésben az elméleti és a gyakorlati szempontok egyidejű érvényesítésének szükségessége indokolja, hogy a Rendészettudományi Kar tudományos potenciálja a jövőben is gyarapíthassa a Belügyi Tudományos Tanács eredményeit.