Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak

Tájékoztató
a kriminalisztikai szakértő
szakirányú továbbképzési szakról

A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak keretében öt szakterületen (fegyverszakértő, írásszakértő, nyomszakértő, okmányszakértő, ujjnyomatszakértő) lehet tanulmányokat folytatni. A képzés a 2017. évi keresztféléves eljárás során mind az öt szakterületen meghirdetésre kerül. A kompetencia alapú moduláris képzés keretében minden szakterületen egységes alap, majd eltérő szakmai és differenciált speciális szakmai ismereteket szereznek a hallgatók.

A záróvizsga követelményeinek teljesítését követően, a hallgatók kriminalisztikai szakértő (zárójelben a szakterület megnevezése) szakképzettséget igazoló oklevelet kapnak.

A három féléves képzési idejű szak önköltséges finanszírozású. A szakterületenként csak megfelelő számú jelentkező esetén indul a képzés. Az önköltség összege 174.000,-Ft./fő/félév

A tanév 2017. február 17-én indul. A 480 órás képzésre levelező tagozatos formában kerül sor úgy, hogy a tanórák hétvégén (pénteken délután 13,50-18,55, illetve szombaton 8,00-18,55) kerülnek megtartásra részben a Rendészettudományi Karon, részben a Rendőrség Oktatási és Továbbképzési Központban Dunakeszin kerül sor. A második és harmadik szemeszterben előírt gyakorlatokra az Oktatási és Továbbképzési Központ Dunakeszin, illetve a Nemzeti Szakértői és Kutatói Központ fogadja a hallgatókat.

A szakra jelentkezés feltétele:

A szak a téma iránt érdeklődők, illetve e területtel foglalkozók számára egyaránt nyitva áll. Az önköltséges formára történő jelentkezésnek feltétele a bármely képzési területen alapképzésben (főiskolai) vagy mester (egyetemi) képzés során szerzett, oklevéllel lezárt végzettség. Rendőrtiszti-, rendőrszervezői végzettség a rangsorolásnál előnyt jelent.

Az UJJNYOMATSZAKÉRTŐ szakterületre további feltétel, hogy a jelentkező rendelkezik a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által kiadott támogató nyilatkozattal.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezés menete

A szakirányú továbbképzési szakra (konkrétan, egy szakterület megjelölésével) a Kar által kiadott (a honlapról letölthető www.rtk.uni-nke.hu) jelentkezési lapon lehet jelentkezni. Egy pályázó csak egy jelentkezési lapot adhat be és a képzés során szakterületet váltani nem lehet.

A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell:

  • a főiskolai vagy egyetemi végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
  • a részletes szakmai önéletrajzot;
  • amennyiben idegennyelvtudást tanúsító bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor annak fénymásolatát,
  • a jelentkezési díj (7000,- Ft) NKE 10023002-00318259-00000000 számlaszámára történő átutalását igazoló bizonylatot (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: JELENTKEZŐ NEVE, NKE-RTK kriminalisztikai szakértő, jelentkezési díj).
  • az ujjnyomatszakértő szakterületre jelentkezőknek a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által kiadott támogató nyilatkozat
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint az erkölcsi bizonyítványt kérő lap fénymásolatát (A kérőlap III. pontjában „Igen” választ kell adni, a IV. pontban az alábbi szöveget kell beírni: 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 21. és 22.§. A kérőlap V. pontját ez esetben nem kell kitölteni.)

A jelentkezési lapot legkésőbb 2017. január 20-ig kell eljuttatni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztályára (1534 Budapest, Pf. 27.).

A felvétel elbírálása

A felsőoktatási intézmény felvételi elbeszélgetés keretében értékeli a szak képzési céljában meghatározott szempontok érvényesíthetőségét, a jelentkező szakterületre történő alkalmasságát.

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2017. február 07.

A felvételről a Felvételi Bizottság szakmai szempontok figyelembevételével dönt.

Tájékoztató a szakértői névjegyzékbe történő felvételről a kriminalisztikai szakterületeken

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 40/A. § (1) bekezdése szerint a rendelet 12. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek (fegyverszakértés, írásszakértés, nyomszakértés, okmányszakértés, ujjnyomatszakértés) esetében a névjegyzékbe való felvételhez egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség mellett a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség megszerzésétől számított legalább hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges.

További fontos információ

A rendvédelmi szerveknél, a rendőrtiszti főiskolai vagy NKE-RTK végzettséghez kötött tiszti beosztások betöltéséhez szükséges alapvégzettségnek a fenti oklevél nem elfogadott.

A képzéssel kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya ad felvilágosítást (BM: 19-240, V: 392-3565 telefonszámon).

Budapest, 2016. december

Jelentkezési lap Kriminalisztikai szakirányú továbbképzési szakra 2017