Szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata

TÁJÉKOZTATÓ
a szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata
szakirányú továbbképzési szakról

 

A szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata szakirányú továbbképzési szak keretében a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a szervezett bűnözés elleni küzdelemről.

Jól hasznosítható, gyakorlatorientált tudásra tesznek szert, amely segítséget nyújt a bírói, ügyészi és nyomozó hatósági munka professzionális végzésére.

A záróvizsga követelményeinek teljesítését követően, a hallgatók szervezett bűnözés elleni tanácsadó szakképzettséget igazoló oklevelet kapnak.

A 2 féléves képzési idejű szak önköltséges képzési formában indul. Az önköltség összege 165 000 Ft/félév/fő. A 116 órás képzésre levelező munkarendben kerül sor úgy, hogy a tanórák péntekenként 10:00 órától,  6 tanórában kerülnek megtartásra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (1083 Budapest, Üllői út 82.).

A szakra jelentkezés feltétele

A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, akik bíróságnál, ügyészségnél, a Rendőrségnél, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi területén látnak el szolgálatot. A képzés megkezdésének a feltétele a (bírósági, ügyészségi) szolgálati hely jogosult vezetőjének, a Rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vonatkozásában az állományilletékes parancsnoknak az engedélye.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezés menete

A szakirányú továbbképzési szakra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.

A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell:

-          a BA/BSc/főiskolai vagy MA/MSc/egyetemi végzettséget tanúsító oklevél másolatát (magyar, angol nyelven). Amennyiben angol nyelvű oklevelet még nem állított ki a felsőoktatási intézmény, akkor a képzés, és a szakképzettség angol megnevezését tartalmazó, az oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény által hitelesített igazolást,

-           részletes szakmai önéletrajzot,

-          amennyiben idegennyelvtudást tanúsító bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor annak fénymásolatát,

-          bírósági, ügyészségi szolgálati hely jogosult vezetőjének, illetve az állományilletékes parancsnokának az engedélyét,

-          3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, (Ügyfélkapun történő igénylés esetén a Speciális igénylés” t kell választani. Az igénylés okánál „NKEEGYETEM”-et kell, választani a felugró lehetőségek közül. Papíralapú igénylés esetén a kérőlap III. pontjában „Igen” választ kell adni, a IV. pontban az alábbi szöveget kell beírni: 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22.§. A kérőlap V. pontját ez esetben nem kell kitölteni.)

A jelentkezési lapot a csatolt dokumentumokkal együtt legkésőbb 2021. december 31-ig kell eljuttatni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztályára (1441 Budapest, Pf. 60.).

További fontos információ

A jelentkezési lap letölthető a https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/szakiranyu-tovabbkepzesi-szak/a-szervezett-bunozes-elleni-kuzdelem-elmelete-es-gyakorlata oldalról. Jelentkezési lap a szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata 2022 innen tölthető le!

A képzéssel kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya ad felvilágosítást a +36-1-432-9000/19-312 telefonszámon.

Budapest, 2021. október 11.

dr. Verhóczki János r. ezredes s.k.
tanulmányi osztályvezető