Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék ismertetése

A Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék a 2012/2013-as tanévtől indult rendészeti igazgatási szak, migrációs szakirány szakgazda tanszéke. A Tanszék által oktatott tantárgyak:

 • Állampolgársági jog
 • Idegenrendészet
 • Menekültügy
 • Szakmai gyakorlat
 • Szakmatörténet
 • Szakmatörténeti gyakorlat
 • Migrációelmélet
 • Migrációelméleti gyakorlat
 • Idegenjog
 • Nemzetközi és európai migráció (International and European migration)
 • Szabadon választható szakmai ismeretek:
  • A katonai büntetőjog rendszertana
  • Az idegenjog bűnügyi és rendészeti vetületei
  • Konzuli jog
  • A külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban
  • Migráció Európa peremén

Az Állampolgársági jog tantárgy keretében a hallgatók megismerik az állampolgársági alapfogalmakat, illetve a magyar állampolgárságra vonatkozó eljárásokat, továbbá átfogó ismereteket kapnak az állampolgárság keletkezésével, megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos eljárási rendről.

Az Idegenrendészet tantárgy keretén belül a hallgatók elsajátítják a magyar idegenrendészeti joganyagot, annak nemzetközi, illetve európai jogi alapjait, és a különböző idegenrendészeti eljárások gyakorlatát, beleértve a legális migrációra vonatkozó szabályokat és az illegális migráció elleni fellépés módjait. A hallgatók megismerik a vonatkozó közigazgatási és bírósági eljárást, illetve a nemzetközi és uniós bírósági joggyakorlatot is.

A Menekültügy tantárgy oktatásának célja megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a menedékjogról szóló törvényben és más, a menedékjogi területet szabályozó jogszabályokban – ide értve a nemzetközi és uniós vonatkozású jogi dokumentumokat is – foglalt elveket, a különböző menekültügyi jogintézményeket és fogalmakat, a menekültügyi hatóság feladatait és hatáskörét, a vonatkozó eljárási szabályokat, mind a közigazgatási mind a bírósági szakban.

A migrációs informatikai rendszerek tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak az idegenrendészeti, a menekültügyi, és az állampolgársági igazgatásban alkalmazott informatikai rendszerekről, és legyenek képesek az ezekkel kapcsolatos valamennyi művelet végrehajtására. Ennek oktatása jelenleg a nyári szakmai gyakorlat keretében, szaktanteremben zajlik.

Az okmányismeret tantárgy keretében a hallgató megismeri az okmányok előállításával, ellenőrzésével összefüggő folyamatokat, az okmányok előállítását, felhasználását és kezelését meghatározó jogszabályi feltételeket, az okmányellenőrzéshez rendelkezésre álló technikai eszközök alkalmazhatóságát. A tantárgy célja az, hogy a hallgató legyen képes azonosítani és ellenőrizni a magyar állampolgárok részére rendszeresített és kiadott, Magyarországon tartózkodó és kérelmet benyújtó külföldiek okmányait, valamint a jogszerű magyarországi tartózkodás igazolására kiállított és rendszeresített okmányokat. Az okmányismereti képzés jelenleg az Idegenrendészet tantárgy órakeretében valósul meg.

A Szakmatörténet és Migrációelmélet tantárgy keretén belül a hallgató megismeri a migrációval kapcsolatos alapfogalmakat, a migráció indukciós tényezőit, a magyar idegenrendészet és menekültügy szabályozásának, jogfejlődésének és szervezetének történetét.

Az elméleti ismeretek elsajátítását kiegészítik a szakmai gyakorlati ismeretek megszerzése, az egyes szaktantárgyak (különösen az Idegenrendészet, Menekültügy, Állampolgársági jog) elméleti tudnivalóinak gyakorlati alkalmazhatóságának elsajátítása, gyakorlása.

A szabadon választott szakmai ismeretek A katonai büntetőjog rendszertana, Az idegenjog bűnügyi és rendészeti vetületei, a Konzuli jog, A Külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban, valamint a Migráció Európa peremén tantárgyakat foglalja magában.