Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ tantárgya

Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ

Az Idegen nyelv, az Általános rendészeti szaknyelv valamint a Szaknyelvi ismeretek tantárgy oktatása

A tantárgyért felelős oktató:

Ürmösné Dr. Simon Gabriella PhD, központvezető

A tantárgy oktatási programja:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Idegennyelvi és Szaknyelvi Központja keretén belül történik az Idegen nyelv, az Általános rendészeti szaknyelv, valamint az MA képzésben a Szaknyelvi ismeretek tantárgy oktatása.

A BA képzés Nappali munkarendjében a Bűnügyi igazgatási alapképzési szak valamennyi szakirányán és a Rendészeti igazgatási alapképzési szakirányok többségén korábban 5 félévben összesen 228 órában – 2015 szeptemberétől 4 félévben, 186 órában –, a Migrációs szakirányon 6 félévben, összesen 318 órában oktatunk. Ezen a szakirányon az utolsó két félévben kizárólag migrációs szaknyelvet oktatunk. A Katasztrófavédelmi alapképzési szak mindhárom szakirányán 5 félévben összesen 300 órában történik a nyelvoktatás. Az MA nappali munkarendjében tanuló hallgatók az 1. félévben 45 órában részesülnek szaknyelvi képzésben.

A Levelező munkarend hallgatóinak az MA képzésben 20 szaknyelvi órát biztosítunk az 1. félévben. A BA képzésben a Migrációs szakirányon 6 féléven keresztül 80 nyelvóra van, a többi szakirányon pedig egységesen 5 féléven keresztül 50 óra.

A tanulmányaikat 2015 szeptemberében elkezdő hallgatók már csökkentett óraszámban és 4 féléven keresztül tanulják az idegen nyelvet: a nappali munkarendben összesen 186 órában, a levelező munkarendben 44 órában. Biztonsági levelező szakon korábban 6 féléven át félévenként 10 órát biztosítottunk, 2015 szeptemberétől pedig 4 féléven át félévenként, 10 nyelvórában részesülnek a hallgatók.

A tantárgy oktatásának célja:

Az Idegen nyelv, az Általános rendészeti szaknyelv, illetve a Szaknyelvi ismeretek tantárgy oktatásának célja az általános nyelvi tudásra épülő rendészeti szaknyelvi ismeretanyag elsajátítása, valamint a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése angol, német, orosz, továbbá kínai nyelven. A francia nyelvet központunk, a 2016-17-es tanévben már kifutó rendszerben oktatta.

Kompetenciák leírása:

A nyelvi képzés célja a rendészeti szaknyelvi ismeretanyagnak, az adott szakterület kommunikációs körülményeiben, és diskurzusaiban használandó szakterminológiának elsajátítása.  Feladata továbbá a rendészeti szakmai nyelvhasználati képességek és készségek (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítő készség) elsajátítása, valamint a kommunikatív nyelvi kompetenciák (grammatikai, lexikai, fonetikai, szemantikai, szociolingvisztikai, pragmatikai) fejlesztése, és azok szakmai kontextusokban, és feladatokban való alkalmazása.

A tananyag feldolgozásánál alkalmazott módszerek:

A tananyag feldolgozása a nyelvórán komplex módszerekkel történik, amely magában foglalja a célnyelv autentikus használatával való közvetlen kapcsolat megteremtését szóban és írásban egyaránt.  Az órai tevékenység egyéni, pár- és csoportmunka formájában folyik. Power point prezentációk, reáliák, online linkek, szaknyelvi videók, valamint learning appok is színesítik a szaknyelvi órákat.

Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:

Valamennyi félév végén a Neptun rendszerben történő aláírás megadásának kritériumát képezi az előírt tananyag megfelelő szintű elsajátításán kívül a nyelvórákon való folyamatos, aktív részvétel. A kontaktórákon az oktató tanár folyamatosan felméri szóban és írásban a tananyag elsajátításának fokát, és nem kielégítő eredmény esetén pótfeladatokkal látja el a hallgatót, aminek teljesítését szigorúan és pontosan ellenőrzi. A félévenként íratott legalább 3 zárthelyi dolgozat megírása valamennyi hallgató számára kötelező, a meg nem írt zárthelyi dolgozatok a 13. hétig pótolhatók.

A félév során az oktató tanár által megszabott feladatok, zárthelyi dolgozatok, beszámolók, szaknyelvi power point prezentációk teljesítésének megfelelési küszöbe angol és német nyelvből 60%, orosz és kínai nyelvből 50%, mivel ebből a nyelvből csak kezdő csoportok indulnak.

Ha a hiányzások száma meghaladja a teljes óraszám 10%-át, a hallgató a félév elfogadásáért beszámolni köteles. Az igazolt hiányzásokat (szolgálat, betegség, engedéllyel való eltávozás, kikérő, Erasmus mobilitás) az oktató felé prezentálni kell.  Ellenkező esetben a hallgató nem kaphat aláírást.

Vizsgakövetelmények:

Az Idegen nyelv kritérium tantárgy (A) valamennyi hallgató részére. A Migrációs szakirány hallgatói a 4. 5. és 6. félévben 1, 3 és 2, a Levelező munkarend MA képzésben részt vevő hallgatók 6 kreditpontot kaphatnak a szaknyelvórákon felmutatott teljesítményükért, az oktató tanár által adott gyakorlati jegy alapján (Gy). Az Általános rendészeti szaknyelv kredit értéke 3, ugyanakkor az Idegen nyelv tantárgynak 0. A folyamatos aktív részvétel, a zárthelyi dolgozatok megírása, valamint az oktató által kijelölt szaknyelvi power point előadások megtartása kötelezőek a kreditek és az aláírás megszerzéséhez.