Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék

Dr. Patyi András
tanszékvezető, egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 321.

Titkárság:

Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 321.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432-9000/19-170
Mellék: 19-170
E-mail: rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak: 

Tantárgy kódja Tantárgy neve Oktató neve
KAL6B01 Alkotmányjog Dr. Chronowski Nóra, Dr. Patyi András, Dr. Kurunczi Gábor, Dr. Varga Ádám, Dr. Lovassy Ádám
KAL6B02 Az állam szervezete Dr. Chronowski Nóra, Dr. Patyi András, Dr. Kurunczi Gábor, Dr. Varga Ádám, Dr. Lovassy Ádám
RJITS03 Állam- és jogtudományi alapismeretek Dr. Linder Viktória
RARTB04 Emberi jogok Dr. Pánczél Etelka, Dr. Szilvásy György Péter
RJITB07 Értékpapírjogi és tőkepiaci ismeretek Dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
RJITS02 Igazgatásrendészeti jog Dr. Haspel Orsolya, Dr. Balla Zoltán
RARTB15 Igazgatásrendészeti jog 1. Dr. Haspel Orsolya, Dr. Balla Zoltán
RARTB25 Igazgatásrendészeti jog 2. Dr. Haspel Orsolya, Dr. Balla Zoltán
RARTB35 Igazgatásrendészeti jog 3. Dr. Haspel Orsolya, Dr. Balla Zoltán
RJITB02 Igazgatásrendészeti jogi specializáció Dr. Haspel Orsolya, Dr. Balla Zoltán
RARTB11 Igazgatásrendészeti jogi specializáció 1. Dr. Haspel Orsolya, Dr. Balla Zoltán
RARTB12 Igazgatásrendészeti jogi specializáció 2. Dr. Haspel Orsolya, Dr. Balla Zoltán
RARTB06 Jogi ismeretek Dr. Pánczél Etelka, Dr. Szilvásy György Péter 
KIJ6B01 Közigazgatási funkciók és működés Dr. Patyi András, Dr. Linder Viktória 
RJITM01 Közigazgatási jog Dr. Balla Zoltán
RKBJB06 Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
KKS7B08 Rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer szeminárium Dr. Balla Zoltán, Dr. Buzás Gábor, Dr. Merkl Zoltán
RARTB01 Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer Dr. Balla Zoltán, Dr. Buzás Gábor, Dr. Merkl Zoltán
RARTB02 Rendészeti civiljog Dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
RARTB10 Rendészeti hatósági eljárásjog 1. Dr. Patyi András, Dr. Balla Zoltán, Dr. Buzás Gábor, Dr. Merkl Zoltán
RARTB20 Rendészeti hatósági eljárásjog 2. Dr. Patyi András, Dr. Balla Zoltán, Dr. Buzás Gábor, Dr. Merkl Zoltán
RARTB08 Rendészeti hatósági eljárásjogi repetitórium Dr. Buzás Gábor, Dr. Merkl Zoltán, Dr. Szilvásy György Péter
5AI03NKO06B Rendészeti igazgatás Dr. Balla Zoltán
5AI03LKO06B Rendészeti igazgatás Dr. Balla Zoltán
RKBJB07 Rendészeti igazgatás Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RARTM01 Rendészeti igazgatási jog Dr. Balla Zoltán
RJITS04 Rendészeti jog és közigazgatás Dr. Merkl Zoltán
INITM150 Rendészeti közigazgatás Dr. Balla Zoltán
RARTM02 Rendészeti szervek működésének jogi alapjai Dr. Finszter Géza
RJITB10 Szabálysértési alapismeretek Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RKBJB04 Szabálysértési jog (Bz.) 1. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RKBJB05 Szabálysértési jog (Bz.) 2.  Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RKBJB01 Szabálysértési jog 1. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RJITB11 Szabálysértési jog 1. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RKBJB02 Szabálysértési jog 2. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RJITB12 Szabálysértési jog 2. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RKBJB03 Szabálysértési jog 3. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RJITB13 Szabálysértési jog 3. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RJITB14 Szabálysértési jog 4. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RJITB15 Szabálysértési jog 5. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RJITB16 Szabálysértési jog 6. Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RJITS01 Szabálysértési jogi ismeretek Dr. Simon Attila, Dr. Skorka Tamás
RARTM10 Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere Dr. Buzás Gábor
RJITB06 Vagyonjogi kérdések a rendészeti tevékenységben Dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
RMORB21 Humánerőforrás gazdálkodás  Dr. Sipos Csilla

Konzultációs időpontok: a tanszéken oktató tanárokkal elektronikus úton előre egyeztetett időpontokban.

A tanszék története:

A Tanszék a Rendőrtiszti Főiskola megalakulása, azaz 1972 óta, csaknem 50 éve tölt be jelentős szerepet a rendőrtisztek, majd a későbbiekben a rendvédelmi tisztek képzésében.

A változó tanszéki elnevezések, szervezeti struktúrák a tantárgyak változó csoportjait takarják. E változékonyságon belül négy tantárgy jelentette az állandóságot: az Alkotmányjog (régebben Magyar Államjog), a Közigazgatási jog (régebben Államigazgatási jog), a Bevezetés az állam- és jogtudományokba (mai nevén Jogi ismeretek) és a Nemzetközi jog. A felsoroltakból kitűnik, hogy a fő profil az „alapozó” jogi tantárgyak oktatása volt.

Az 1970-es évek közepétől a tanszék az igazgatásrendészeti szakmai képzés gondozója is lett. Az igazgatásrendészeti szakért való felelősség a nevelési tevékenységet is magában foglalta, ennek következtében hagyományosan jó kapcsolat alakult ki a tanszék oktatói és a hallgatók között. Ezen túl az alapozó jogi tantárgyak oktatása okán valamennyi tagozat és szakirány kapcsolódott a tanszékhez. A széleskörű ismertség és az oktatók „hallgatóbarát” beállítottsága népszerű, elismert tekintéllyel rendelkező tanszékké tette az intézményen belül.

A rendszerváltás után nyomatékosan előtérbe került a változásokhoz igazodó minőségi képzés. Az alkotmányos jogállamiság eszméi kiemelkedő jelentőséget kaptak a rendvédelmi képzésben és az ehhez kapcsolódó tantárgyak szerepe is felértékelődött.

Az állam és a jog szerepének új megközelítése, a jogállamiság normáinak élenjáró értékké válása felértékelte a tanszék jogi tantárgyait is. A piacgazdaság kibontakoztatásával és a gazdasági bűncselekmények számának emelkedésével igény mutatkozott a polgári jogi összefüggések oktatására, amelyet azóta – és jelenleg is – a Rendészeti civiljog tantárgy ismeretanyaga közvetít.

A későbbiekben az igazgatásrendészeti szakmai tantárgy mellett a Szabálysértési jog oktatása is a tanszék gondozásába került, ezzel egyben bővült a rendészeti szakmai tárgyak köre.

A tanszék 2011-től az NKE Rendészettudományi Karának a – jelenleg – legnagyobb létszámú, és a legtöbb tantárgyat oktató tanszéke lett. 2019. július 1-től Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék elnevezéssel működik, megőrizve és tovább fejlesztve a – tanszék történetét bemutató részben vázolt – szervezeti és tantárgyi struktúrát.

Ennek megfelelően a tanszék portfóliójába tartozik a rendészeti felsőoktatás számára lényeges alkotmányjogi alapismeretek oktatása, valamint az alkotmányos alapjogok és a rendészeti tevékenység speciális kapcsolatának kutatása, a rendészettel és elvi alapjaival összekapcsolódó emberi jogi stúdiumok gondozása. A tanszék ellátja az egyetem karain a rendészeti jog, igazgatásrendészet, rendészeti közigazgatás, szabálysértési jog területéhez kapcsolódó tantárgyak oktatási feladatait és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési, illetve a tárgyak oktatását megalapozó tudományos kutatási feladatokat. A tanszék a rendészeti tevékenység és a rendvédelmi szervek működése szempontjából kiemelt jelentőségű közigazgatási jogi témakörök oktatása mellett az igazgatásrendészeti szakirány szaktanszékeként ellátja a szakirány gondozásával járó feladatokat is.

A tanszék – a szabálysértési jog bizonyos speciális területei és az igazgatásrendészeti szakmai tárgy kivételével – a bűnügyi alapképzési szak valamennyi szakirányának, a rendészeti alapképzési szak valamennyi szakirányának képzésében nappali és levelező munkarenden egyaránt jelen van, valamint a rendészeti vezető mesterképzésben is részt vesz.

A tanszék által oktatott tantárgyak szakmai tartalma és az elérendő kompetenciák az egyes tantárgyak tantárgyi programjában szerepelnek.

A tanszék oktatói részt vesznek a Doktori Iskola tevékenységében, a Kari Tanács és az Egyetem Szenátusának tevékenységében is.