A Tanszéken oktatott tantárgyak

A tanszék olyan tananyag-blokkokat fejlesztett ki a vezetés- és szervezéstudományok témakörében, amelyek alkalmazkodnak az adott kurzus hallgatóinak szakmai irányultságához és előképzettségéhez.

Tantárgyaink:

  • Vezetési és szervezési ismeretek, a BA képzés számára, nappali és levelező tagozat

  • Vezetés- és szervezéselmélet, a rendészeti tevékenység vezetése, a MA képzés számára

  • A rendészettudomány alapjai, az MA képzés számára

  • A rendészeti igazgatás elmélete, az MA képzés számára

  • Minőségbiztosítás, az MA képzés számára

  • Közszolgálati menedzsment, az MA képzés számára

BA képzési szinten oktatott tantárgyak

Vezetési és szervezési ismeretek (kötelező)

Megismertetjük a hallgatókkal a vezetési folyamat fő mozzanatait, funkcióit és a vezetés fő elveit. Áttekintést adunk a vezetéselmélet elért eredményeinek felhasználásával a rendészeti szervezetek szervezeti és működési sajátosságairól, a rendészeti vezetés specifikumairól. E megközelítésen keresztül bővítjük a hallgatók ismereteit a szervezés és vezetés általános kérdéseit illetően. Célunk a vezetői típusú feladatok ellátásához szükséges ismertek átadása, rendszerezése, a vezetői szemlélet és alkalmazási készség megalapozása.

MA képzési szinten oktatott tantárgyak

Vezetés- és szervezéselmélet, a rendészeti tevékenység vezetése (kötelező)

Az oktatási folyamatban arra törekszünk, hogy elmélyítsük, tudományos összefüggéseiben láttassuk azokat a  vezetési problémákat és megoldási lehetőségeket, amelyekkel a  hallgatók a főiskolai képzés során már találkozhattak. Foglalkozunk a rendészeti rendvédelmi szervezeteknek az alkotmányos jogállamban elfoglalt helyével, szerepével, szervezeti és működési sajátosságaival. Kibővítjük a hallgatók ismereteit a vezetéselmélet legkorszerűbb eredményeinek, kidolgozott módszereinek feldolgozásával, ami az itt végzett hallgatók tudásának alkalmazási készségét is megerősíti. Áttekintést kívánunk adni a vezetéselmélet fejlődésének fő tendenciáiról, a legújabb eredmények adaptálásának feltételeiről és lehetőségeiről a rendészet területén. E megközelítésen keresztül bővítjük a hallgatók ismereteit a szervezés és vezetés általános, elméleti kérdéseit és a vezetési módszereket

A rendészettudomány alapjai (kötelező)

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a rendészet fogalmával, rendszerével és kialakulásának jogtörténeti összefüggéseivel. Az elméleti alapok között módszertani segítséget kapnak a rendészet szervezetének, működésének és a rendészet jogának tudományos elemzéséhez. A rendészet elméleti feltárása alkalmat ad arra, hogy kialakuljon a vezetői munkához nélkülözhetetlen elemző- és absztrakciós készség. A bevezetés megkönnyíti a rendészeti szaktantárgyak elsajátítását (rendészet-elmélet, rendészeti vezetéstan, stb.)

A rendészeti igazgatás elmélete (kötelező)

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a rendészetnek, mint a korszerű közigazgatás első formájának történeti kialakulásával, a különböző rendészeti modellekkel, az alkotmányos alapokkal, a rendészetnek a modern közigazgatásban elfoglalt helyével, valamint a büntető igazságszolgáltatás előkészítésében játszott szerepével. Ezen alapok nélkülözhetetlenek a rendészet társadalmi rendeltetésének megértéséhez, a közigazgatás más ágazataihoz fűződő kapcsolatok értelmezéséhez, végül a rendészeti erőszak-monopólium jogállami követelményeknek megfelelő működtetéséhez. Az ilyen módon felkészített rendészeti vezető tisztviselői kar lehet az egyik garanciája annak, hogy a rendészeti hatalom ne váljon az önkény eszközévé. 

Minőségbiztosítás (kötelező)

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a minőségközpontú szervezetirányítás nemzetközi gyakorlatban elterjedt alapfogalmait, főbb céljait, legismertebb módszereit és eszközeit. Olyan gyakorlati ismereteket szerezzen, amelyek képessé teszik néhány alapvető minőségtechnika sikeres alkalmazására.

Közszolgálati menedzsment (választható)

A tantárgy keretében megismertetjük a hallgatókat azokkal a világtendenciákkal, amelyek a társadalmi-gazdasági változások következtében a közszféra szerepének újraértelmezését, szervezeteinek megújítását struktúrájának és működésének radikális átalakítását eredményezték. Célunk a közigazgatás új vezetési módszereinek (new public management) bemutatása, a Magyarországon speciális körülmények között elindult reformfolyamatok értékelése. Bemutatunk olyan korszerű vezetési irányzatokat és technikákat, amelyek a versenyszférában már eredményesnek bizonyultak, a közszférában pedig valószínűsíthető az adaptálásuk lehetősége