A Tanszéken oktatott tantárgyak

A tanszék olyan tananyag-blokkokat fejlesztett ki a vezetés- és szervezéstudományok témakörében, amelyek alkalmazkodnak az adott kurzus hallgatóinak szakmai irányultságához és előképzettségéhez.

Tantárgyaink:​​​​

  • Vezetési és szervezési ismeretek, a BA képzés számára, nappali és levelező tagozat
  • Vezetés- és szervezéselmélet, a rendészeti tevékenység vezetése, a MA képzés számára
  • Minőségbiztosítás, az MA képzés számára
  • Közszolgálati menedzsment, az MA képzés számára
  • Projektmenedzsment, az MA képzés számára
  • Vezetés- és menedzsment nemzetközi, multikulturális környezetben, az MA képzés számára

BA képzési szinten oktatott tantárgyak

Vezetési és szervezési ismeretek (kötelező)

Megismertetjük a hallgatókkal a vezetési folyamat fő mozzanatait, funkcióit és a vezetés fő elveit. Áttekintést adunk a vezetéselmélet elért eredményeinek felhasználásával a rendészeti szervezetek szervezeti és működési sajátosságairól, a rendészeti vezetés specifikumairól. E megközelítésen keresztül bővítjük a hallgatók ismereteit a szervezés és vezetés általános kérdéseit illetően. Célunk a vezetői típusú feladatok ellátásához szükséges ismertek átadása, rendszerezése, a vezetői szemlélet és alkalmazási készség megalapozása.

MA képzési szinten oktatott tantárgyak

Vezetés- és szervezéselmélet, a rendészeti tevékenység vezetése (kötelező)

Az oktatási folyamatban arra törekszünk, hogy elmélyítsük, tudományos összefüggéseiben láttassuk azokat a  vezetési problémákat és megoldási lehetőségeket, amelyekkel a  hallgatók a főiskolai képzés során már találkozhattak. Foglalkozunk a rendészeti rendvédelmi szervezeteknek az alkotmányos jogállamban elfoglalt helyével, szerepével, szervezeti és működési sajátosságaival. Kibővítjük a hallgatók ismereteit a vezetéselmélet legkorszerűbb eredményeinek, kidolgozott módszereinek feldolgozásával, ami az itt végzett hallgatók tudásának alkalmazási készségét is megerősíti. Áttekintést kívánunk adni a vezetéselmélet fejlődésének fő tendenciáiról, a legújabb eredmények adaptálásának feltételeiről és lehetőségeiről a rendészet területén. E megközelítésen keresztül bővítjük a hallgatók ismereteit a szervezés és vezetés általános, elméleti kérdéseit és a vezetési módszereket

Minőségbiztosítás (szabadon választható)

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a minőségközpontú szervezetirányítás nemzetközi gyakorlatban elterjedt alapfogalmait, főbb céljait, legismertebb módszereit és eszközeit. Olyan gyakorlati ismereteket szerezzen, amelyek képessé teszik néhány alapvető minőségtechnika sikeres alkalmazására.

Közszolgálati menedzsment (szabadon választható)

A tantárgy keretében megismertetjük a hallgatókat azokkal a világtendenciákkal, amelyek a társadalmi-gazdasági változások következtében a közszféra szerepének újraértelmezését, szervezeteinek megújítását struktúrájának és működésének radikális átalakítását eredményezték. Célunk a közigazgatás új vezetési módszereinek (new public management) bemutatása, a Magyarországon speciális körülmények között elindult reformfolyamatok értékelése. Bemutatunk olyan korszerű vezetési irányzatokat és technikákat, amelyek a versenyszférában már eredményesnek bizonyultak, a közszférában pedig valószínűsíthető az adaptálásuk lehetősége.

Projektmenedzsment (szabadon választható)

A hallgató megismeri azokat a projektek vezetésével kapcsolatos fogalmakat, összefüggéseket, szakterületeket, amelyek megalapozzák a későbbi projektvezetői felkészítést. Az anyag szervesen ráépül a BA képzés előadásaira. A témák előadás formájában kerülnek feldolgozásra. Az oktatási folyamatban a témák exponálására alkalmas előadásokon kívül a hallgatók egyéni felkészülésére, irodalom feldolgozására és konzultációkra támaszkodhatnak. Célunk, hogy erősítsük a hallgatók önállóságát, fejlődjön vezetői ismeretanyaguk, készségeik és képességeik. A hallgatók jobb felkészítése érdekében használjuk az önálló témafeldolgoztatás, demonstrációk és kollektív értékelés rendszerét is. A hallgató a tantárgy tananyagának elsajátítása után legyen képes önállóan EU-s, és hazai pályázat felkutatására, megírására, és a projekt levezénylésére

Vezetés- és menedzsment nemzetközi, multikulturális környezetben (szabadon választható)

Az oktatási folyamatban arra törekszünk, hogy a nemzetközi rendvédelmi együttműködésekben felhalmozott vezetői tapasztalatok és alkalmazott vezetői technikák (know how) átadásával tovább szélesítsük a korábbi tanulmányok során megszerzett tudományos-gyakorlati ismereteket. Az elméleti- és a gyakorlati felkészítés egyensúlyának megteremtésével megismertessük a vezetés nemzetközi-, multi-kulturális környezetének kihívásait és megoldási lehetőségeket, amelyekkel a hallgatók a jövőbeni munkavégzésük során találkozhatnak. A hallgatók átfogó képet kapnak az EU biztonsági stratégiájáról, az unio belső biztonságát befolyásoló főbb veszélyeztetettségekről, a bel- és igazságügy területén működő legfontosabb ügynökségekről. Foglalkozunk a magyar rendvédelmi szervezeteknek az EU biztonsági architektúrájában elfoglalt helyével, szerepével és a magyar biztonsági érdekek sajátosságaival, érvényesítésük módjaival.