Vám- és Pénzügyőri Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Szabó Andrea püőr ezredes
egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 241.

Titkárság:

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 242.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-159
Mellék: 19-159
E-mail: rtk_vpt@uni-nke.hu 

Körmendi Márta
képzési referens

E-mail: kormendi.marta@uni-nke.hu

2019-ben az Európai Unió Bizottságának Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő, korszerű vámügyi felsőoktatási képzésnek ismerte el a Rendészettudományi Karon folyó négyéves vám- és pénzügyőri alapképzést.

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve Oktató neve
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén (DI) Dr. Szabó Andrea 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA) Dr. Szabó Andrea 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA) Magasvári Adrienn 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal speciális feladatainak ellátása Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 
A rendészeti képzés az EU-ban (NETK) Dr. Szabó Andrea 
A vám és a nemzetközi szervezetek kapcsolata Dr. Suba László 
A vám- és a nemzetközi szervezetek kapcsolata (MA) Dr. Csaba Zágon 
Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek Dr. Szabó Andrea, Dr. Csaba Zágon 
Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet Dr. Szabó Andrea, Dr. Szendi Antal 
Adóigazgatás és adóeljárás alapjai Dr. Czene-Polgár Viktória, Dr. Pajor Andrea
Adójog 1–2. Dr. Czene-Polgár Viktória
Adójog I. Dr. Pajor Andrea
Adójog II. Dr. Pajor Andrea
Adóztatás (pny.) 1–4. Magasvári Adrienn, Dr. Potoczki Zoltán  
Adóztatás 1–3. Magasvári Adrienn, Dr. Czene-Polgár Viktória, Dr. Potoczki Zoltán 
Adóztatás 1–4. (pny.) Dr. Czene-Polgár Viktória
Alkalmazott termékazonosítási ismeret Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 
Áru- és vegyvizsgálat Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 
Büntetőjogi ismeretek 1–2. Dr. Szabó Andrea 
Ellenőrzés és hatósági eljárás az adóigazgatásban Dr. Pajor Andrea
Ellenőrzési szakismeret (MA) Erdős Ákos 
Ellenőrzési szakismeretek Dr. Csaba Zágon 
Ellenőrzési szakismeretek ML2 Dr. Pajor Andrea
Felszámolási és végrehajtási ismeretek Dr. Szendi Antal 
Gazdasági szakismeret 1. Dr. Potoczki Zoltán 
Gazdasági szakismeret 1–3. Dr. Szendi Antal 
Gazdasági szakismeretek (pny.) 1–4. Dr. Szendi Antal 
Határbiztonsági kockázatelemzés (RDI) Dr. Csaba Zágon 
Információforrások a kockázatkezelés terén 1–2. (MA) Dr. Csaba Zágon 
Integrált pénzügyőri ismeretek Dr. Szabó Andrea 
Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.) Magasvári Adrienn, Dr. Czene-Polgár Viktória, Erdős Ákos , Dr. Suba László , Dr. Szendi Antal , Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 
Integrált pénzügyőri ismeretek 1. Dr. Czene-Polgár Viktória
Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2. Magasvári Adrienn, Erdős Ákos , Dr. Suba László , Dr. Szendi Antal , Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 
Intézkedés-módszertan (pny., vj.) 1–2. Erdős Ákos 
Intézkedéstaktika 1–7. Erdős Ákos 
Jövedéki adójog 1–4. Magasvári Adrienn, Dr. Potoczki Zoltán 
Jövedéki és adójog 1–2. (pny) Dr. Potoczki Zoltán 
Kábítószer-felderítés a NAV-nál Erdős Ákos 
Kábítószerismeret Erdős Ákos 
Kockázatelemzés a rendőrség bűnügyi tevékenységében (MA) Dr. Csaba Zágon 
Kockázatkezelés az EU-ban (MA) Dr. Csaba Zágon 
Kockázatkezelés elmélete (MA) Dr. Csaba Zágon 
Kockázatkezelés, értékelés (MA) Dr. Csaba Zágon 
Kockázatkezelési alapok Dr. Csaba Zágon 
Kockázatkezelést támogató alkalmazások 1–2. (MA) Dr. Csaba Zágon 
Külkereskedelem-technika Dr. Suba László 
Külkereskedelem-technika és logisztika 1–2. Dr. Suba László 
NAV informatika (pny.) Dr. Suba László 
NAV informatika 1–2. Dr. Suba László 
NAV szervek felsőszintű irányítása (MA) Magasvári Adrienn 
NAV szervek nemzetközi együttműködése (MA) Dr. Suba László 
Nemzetközi adójog és uniós vámjog Dr. Szendi Antal 
Nemzetközi adójog és uniós vámjog 1–2. Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 
Nemzetközi adójog és uniós vámjog I. Dr. Czene-Polgár Viktória
Pénzügyi nyomozói komplex ismeretek Dr. Csaba Zágon 
Régiségismeret Dr. Szendi Antal 
Rendészeti ellenőrzés Erdős Ákos 
Rendészeti vezetéselmélet Erdős Ákos 
Szabályzatismeret (pny) 1–2. Dr. Szabó Andrea 
Szabályzatismeret 1–2. Dr. Szabó Andrea, Magasvári Adrienn 
Szakmatörténet Dr. Szabó Andrea, Dr. Szendi Antal 
Szakterületi vezetői ismeretek (pny.) Magasvári Adrienn 
Tax and Customs as Regulatory Instrument in Economy (ERASMUS) Dr. Szabó Andrea 
Vám- és adópolitika Dr. Szabó Andrea, Dr. Szendi Antal 
Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban Dr. Potoczki Zoltán , Dr. Suba László , Dr. Szendi Antal 
Vám- és pénzügyőri szakmatörténet Dr. Szabó Andrea, Dr. Szendi Antal 
Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig Dr. Suba László , Dr. Szendi Antal 
Vámjog és külkereskedelmi technika 1–3. Dr. Suba László , Dr. Szendi Antal 
Vámjog és vámeljárás 1–5. Dr. Suba László , Dr. Szendi Antal 
Vámjog gyakorlat Dr. Suba László 
Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök Dr. Szabó Andrea, Dr. Czene-Polgár Viktória
Vámtarifa 1–2. Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 
Vámtarifa és áruismeret 1–4. Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 
Vámtarifa gyakorlat Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 

 

Konzultációs időpontok: Az oktatóval előre egyeztetett időpontban.

A tanszék története:

Tanszékünk a rendészeti szak vám- és pénzügyőri szakirányának (hároméves képzésben: a rendészeti igazgatási szak vám- és jövedéki igazgatási szakirányának), valamint a bűnügyi szak adó- és pénzügyi nyomozó szakirányának (hároméves képzésben: a bűnügyi igazgatási szak pénzügyi nyomozó szakirányának) szakgazda tanszéke.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó, a pénzügyminiszter által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Tevékenysége négy fő területre összpontosul: az adóigazgatási, a vámigazgatási, a bűnüldözési, valamint a rendészeti tevékenységre.

A képzés végeztével hallgatóink rendészeti igazgatásszervező (vám- és jövedéki igazgatási szakirány), illetve bűnügyi igazgatásszervező (pénzügyi nyomozói szakirány) végzettséget szereznek. (Természetesen mindkettő államilag elismert felsőfokú végzettségnek minősül.)

A vám- és pénzügyőr (vám- és jövedéki igazgatási) szakirányon végzett rendészeti igazgatásszervező ismeri a speciális vámpolitikai, vám- és vámeljárásjogi, kereskedelmi vámtarifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokat. Ezek a szakemberek teljesítik a Magyarország európai uniós tagságából eredő, a magyar vámigazgatásra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat.

Az adó- és pénzügyi nyomozó (pénzügyi nyomozó) szakirányt választók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe tartozó bűncselekmények (leginkább például költségvetési csalás, csődbűncselekmény, továbbá szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, iparjogvédelmi jogok megsértése stb.) nyomozásával kapcsolatos ismereteket szereznek. Tanulmányi idejük alatt megismerkednek a magyarországi adórendszerrel, az Európai Unió vámjogával, a hatáskörös bűncselekmények elkövetési módjaival, továbbá alapos számviteli ismereteket szereznek. Mindezek mellett természetesen elmélyülnek a bűnügyi munka módszertanában és a NAV adatbázisainak bűnügyi célú elemzésében. A végzettek kellő tárgyi tudással rendelkeznek a bűnüldöző munka feladataihoz, így az Európai Unió és Magyarország gazdasági rendjét sértő cselekmények gyanúja esetén a megelőzés, a felderítés, illetve az elkövető felelősségre vonása érdekében hathatós intézkedéseket tudnak tenni.

Az alapszakon végzettektől elvárt, hogy rendelkezzenek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal, valamint a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék részt vesz továbbá a mesterképzés lebonyolításában; a kétéves képzésben részesülő hallgatók rendészeti vezető végzettség birtokába jutnak.

A rendészeti vezető mesterképzésben szerezhető ismeretek a vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, gazdálkodási és logisztikai, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási általános szaktudás mellett felölelik a biztonságpolitika, a rendészeti igazgatás, a nemzetbiztonság, a rendészeti technikák szakterületét is. Emellett a hatékony munkavégzéshez a rendészet bármely szakterületén alapvető feltétel a jogi háttérismeretek elsajátítása, különös tekintettel a munkajog, a közigazgatási jog, a pénzügyi jog területére, amelyeket a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek egészítenek ki. A képzés során a hallgatóknak lehetőségük van  négy specializáció – rendészetelméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző, szervezett bűnözés elleni – közül választani.

A négyéves – levelező munkarendben hároméves – alapképzés és a kétéves mesterképzés során egymásra épülő ismeretek átadása történik, amelyek birtokában a végzettek sikerrel birkózhatnak majd meg szolgálati feladataikkal. Hallgatóinkat olyan szervezet tagjaivá képezzük, neveljük, amely nap mint nap jogalkalmazói munkát végez. Éppen ezért karunk tantárgyai között előkelő helyet foglalnak el a jogi tárgyak – igaz ez természetesen magára a Vám- és Pénzügyőri Tanszékre is.

A képzés eredményességét bizonyítja, hogy szakirányainkra tizenötszörös–tizenhétszeres túljelentkezés van, és évről évre pozitív visszajelzéseket kapunk volt hallgatóinkról. Nem csupán a szakma részéről érkezik elismerés: diákjaink az iskola falain belül is komoly elismertségnek örvendenek. Minden évben öt-hat leendő pénzügyőr tiszt mutatja be kutatómunkájának eredményét, s közülük jó néhányan sikerrel szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.