NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Bevándorlási Tanszék

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 332.

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 245.
Telefon: +36-1-432-9024, +36-1-432-9000/19-219
Mellék: 19-219
E-mail: rtk_bat@uni-nke.hu

Lutter Edit
tanszéki adminisztrátor

E-mail: lutter.edit@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve

Oktató neve

Migráció rendszertan

Dr. Hautzinger Zoltán

Migráció rendszertani gyakorlat

Dr. Hautzinger Zoltán

Állampolgársági jog és igazgatás

Dr. Hautzinger Zoltán

Krimmigráció

Dr. Hautzinger Zoltán

Állampolgársági jog 1-2.

Dr. Hautzinger Zoltán, dr. Mágó Barbara

Szakmatörténet gyakorlat

Dr. Hautzinger Zoltán

Migrációelmélet gyakorlat 

Dr. Hautzinger Zoltán

Külföldi a bűnüldözésben 

Dr. Hautzinger Zoltán

Idegenrendészet elmélete 

Dr. Hautzinger Zoltán

Szakmatörténet

Vajkai Edina Ildikó

Migrációelmélet 

Vajkai Edina Ildikó

Interkulturális ismeretek

Vajkai Edina Ildikó

Migráció és biztonság 

Vajkai Edina Ildikó

Biztonságpolitika és migráció

Vajkai Edina Ildikó

Idegenjog 

Dr. Hautzinger Zoltán, Vajkai Edina Ildikó

Menekültügy 1-4. 

Klenner Zoltán

A külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban 

Klenner Zoltán

Migrációtörténet

Klenner Zoltán

Menedékjog

Klenner Zoltán

Menedékjogi igazgatás

Klenner Zoltán

Menedékjogi repetitórium

Klenner Zoltán

A külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban

Klenner Zoltán

Idegenrendészet 1-4.

dr. Szuhai Ilona

Európai migrációs politika

dr. Szuhai Ilona

Szabad mozgás és tartózkodás joga

dr. Szuhai Ilona

Harmadik országbeli állampolgárok igazgatása

dr. Szuhai Ilona

Idegenrendészeti repetitórium

dr. Szuhai Ilona

Migráció Európa peremén

dr. Szuhai Ilona

Nemzetközi migráció 

dr. Szuhai Ilona

Migráció Európa peremén 

dr. Szuhai Ilona

Híres magyarok – az állampolgárság megállapítása és az államérdekű honosítás speciális szabályai

dr. Mágó Barbara

 

Konzultációs időpontok: Előzetes elektronikus egyeztetést követően bármikor.

A tanszék története:

A Bevándorlási Tanszék a 2012/2013-as tanévtől indult rendészeti igazgatási szak, migrációs szakirány szakgazda tanszéke, működését Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék néven kezdte meg.

A migrációs szakirány kialakítása az akkori Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kezdeményezésére valósult meg. Racionális igény volt, hogy korunk migrációs kérdéseire válaszolni tudó szakemberek foglalkozzanak a migrációs feladatokkal. Ezzel párhuzamosan a migrációs képzés rendészeti felsőoktatásbeli elhelyezése a külföldiek igazgatásával és rendészetével kapcsolatos rendészeti, de nem rendőrségi feladatok elméleti és gyakorlati tudnivalóinak összefoglalását célozta. A migrációs képzés felsőoktatási alapképzésként való megjelenése nemzetközi tekintetben is egyedülállónak tekinthető, mivel a felsőoktatás más intézményeiben a tantárgyi programok nem nyújtanak a migráció egészét érintő komplex ismereteket.

A migrációs képzés akkreditálása civil szakirányként történt, vagyis nem a hivatásos rendvédelmi (rendőri, büntetés-végrehajtási, pénzügyőri vagy katasztrófavédelmi), hanem speciális kormánytisztviselői (idegenrendészeti, menekültügyi és állampolgársági jogi ügyintézői) feladatokra készítette fel a hallgatókat. Ezt a Hivatal speciális helyzete is magyarázta, hiszen a Hivatal a Belügyminisztérium alárendeltségében, sajátos rendészeti feladatokat ellátó szervezetként működött, nem volt rendészeti szerv.

Az Egyetemen és a Rendészettudományi Karon belül is új egységként működő tanszék a migrációval összefüggő diszciplínák általános oktatásának felelősévé vált, és bekapcsolódott más karok migrációt érintő oktatásába is. Legfontosabb küldetése az oktatói és kutatói munka megismertetése és elfogadtatása a migráció tudományán belül, továbbá elsődleges feladata a migráció jelenségének kutatása.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elnevezése 2017-ben Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal lett, azonban az egységes migrációs szervezet történetében a legjelentősebb változás 2019. július 1-jén történt. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elnevezése 2019. július 1. napján Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra változott. Továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 2019. július 1-jétől a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervként, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó rendőrségként működik tovább.

A magyar idegenrendészeti hatóság Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságként rendvédelmi szervezetté történő átszervezésével a migrációs civil képzés már nem volt elegendő, legfeljebb csak kiegészítő, a rendészeti igazgatási alkalmazottak utánpótlásának biztosítására szolgált. A rendőri tevékenység folytatása megkövetelte, hogy a migrációs igazgatási (ügyintézői) képzés konkrét rendőri szakmai tartalommal egészüljön ki. Ezért hozta létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az új, önálló, az általános – nyolc féléves időtartamú – rendőr tisztképzéshez szervesen igazodó bevándorlási szakirányt. Ezt támogatta az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX.25.) korm. rendelet, amely rendelkezett e szakirányról is. 

A bevándorlási szakirány rendőri szakmai képzést nyújt, emiatt a hallgatók az egész képzésük során nemcsak a migrációval és a külföldiekkel összefüggő hatósági jogalkalmazás kérdéseinek elméleti hátterével és gyakorlati módszertanával ismerkednek meg, hanem rendőr tisztjelöltként közvetlen részesei lesznek a rendőri szakképesítés megszerzését biztosító kurzusoknak és gyakorlatoknak, nem utolsó sorban a rendvédelmi szolgálati jogviszonnyal együtt járó viselkedési és magatartási szabályok elsajátításának (rendészeti szocializáció). Ehhez még hozzátartoznak azok a szakmai gyakorlatok, amelyek a rendőri alapszolgálathoz tartoznak, ennélfogva a bevándorlási szakirány rendőrtisztjelölt hallgatói nemcsak az idegenrendészeti hatósághoz, hanem az általános rendőrségi feladatokat ellátó szervezet kötelékében is kell, hogy szakmai gyakorlatot teljesítsenek. 

A bevándorlási szakirány hallgatói tisztjelölti jogviszonyban vannak, azaz nem csak az Egyetemmel létesítenek hallgatói jogviszonyt, hanem a képzésnek megfelelő rendvédelmi szervvel is szolgálati jogviszonyba lépnek. A képzés csak mindkét jogviszony fennállása esetén végezhető el. A rendvédelmi szerv támogatja a tisztjelölt hallgató tanulmányait, ennek fejében a hallgató köteles az általa választott szak képzési ideje alatt oklevelet szerezni, illetve a képzés befejezését követően az adott rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni.

A tanszék működését az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) finanszírozza, hiszen a tanszék állandó munkatársait az OIF a saját személyi állományából vezényléssel biztosítja.