NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tanulmányi Osztály

Tanulmányi Osztály

(1)  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya tevékenységét az oktatási dékánhelyettes alárendeltségében, a dékán feladatszabása alapján, és az Oktatási és Tanulmányi Iroda vezetőjének szakmai felügyeletével végzi. A Tanulmányi Osztály feladatai különösen:

 1. minden olyan, a hallgatók ügyeivel kapcsolatos igazgatási, ügyviteli és nyilvántartási feladat ellátása, amelyet jogszabály, illetve egyetemi szabályzatok, valamint a dékán, az oktatási dékánhelyettes a hatáskörébe utal;
 2. a HTVSZÜB és a KÁVB működésével kapcsolatos ügyintézési és ügyviteli feladatok ellátása;
 3. a hallgatók törzskönyvi, vagy törzslapi adatainak az iratkezelési előírásoknak megfelelő kezelésének és megőrzésének a végrehajtása és biztosítása;
 4. a kreditrendszerű képzés során használt, kormányrendeletben előírt nyomtatványok, tanügy-igazolások kezelése, karbantartása és kiadása, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési és adminisztratív feladatok végzése;
 5. a Kar hallgatóinak beiskolázásától az oklevél megszerzéséig a hallgatók tanulmányi és szociális ügyeinek intézése, nyilvántartása;
 6. a hallgatók státuszának, az ösztöndíjra jogosultak körének meghatározása, az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben (a továbbiakban: Neptun rendszer) a hallgatók félévének lezárása, átlagszámolás;
 7. a záróvizsgákkal kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtása;
 8. a Neptun rendszer kezelése, a hallgatói adatbázis karbantartása;
 9. a statisztikai adatszolgáltatás végzése jogszabályokban és szabályzatokban foglaltaknak megfelelően;
 10. az elveszett oklevél, oklevélmelléklet- és leckekönyv-másodlatok kérésre történő kiadása;
 11. a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megjelenítésre tervezett adatok, információk előkészítése, a honlap felvételivel kapcsolatos információinak naprakészen tartása;
 12. a központi felvételi információs rendszerben elvárt és szükséges feladatok végrehajtása, a felvételivel kapcsolatos szabályzók, jelentések, statisztikák előkészítése és tárolása, valamint az egyetemre jelentkezőkkel történő kapcsolattartás;
 13. diákigazolvány ügyintézés;
 14. a beiskolázással kapcsolatos oktatási börzéken a jelentkezők tájékoztatása;
 15. a felvételi eljárás adminisztrációs teendőinek végrehajtása, a pótfelvételi eljárás (amennyiben meghirdetésre kerül) lebonyolítása;
 16. a Neptun Szabályzatban megadott feladatok ellátása;
 17. közreműködés a tanév tervezésében, órarend készítésben;
 18. a kiadmányozási jogkörrel rendelkezők számára az intézményben folytatott tanulmányokat bizonyító okiratok (oklevél, bizonyítvány, tanúsítvány, stb.) előkészítése;
 19. a hallgatói jogviszonnyal, a tanulmányokkal, végzettséggel összefüggő igazolások, másodlatok kiadása.

A Tanulmányi Osztály munkája során együttműködik a Kar oktatási-kutatási és funkcionális szervezeti egységeivel, a kari és egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, valamint kapcsolatot tart és a tevékenységi körébe tartozó kérdésekben együttműködik a rendvédelmi szervek országos parancsnokságainak és területi szerveinek személyügyi és egészségügyi szervezeti egységeivel.