Tanulmányi Osztály

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Tanulmányi Osztály

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya a Kar oktatási dékán-helyettesének közvetlen felügyelete alatt működik. Szerepe megkülönböztetett az intézmény életének szervezésében. Egyaránt fontos feladatokat lát el a leendő a mindenkori és volt hallgatói számára is.

A szervezeti egység súlyponti feladata a Kar felvételi tevékenységével, a felvétel meghirdetésével, a felvételi eljárás lebonyolításával összefüggő feladatok végzése koordinálása.

Az Osztály a hatályos jogszabályok, a szakok, szakirányok tantervei alapján szervezi az oktatók és a hallgatók tevékenységét. Az alap- és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, valamint a különböző tanfolyami képzésben résztvevők számára megtervezi a tanév oktatási és vizsgáztatási időbeosztását.

Feladatkörébe tartozik az oktatásszervezéshez és a hallgatói nyilvántartáshoz kapcsolódó tájékoztatás, valamint a jogszabályok által előírt kötelező statisztikai adatszolgáltatás.

Ellátja a hallgatók tanulmányaival összefüggő ügyviteli és adminisztrációs munkát. A nyilvántartás, az ügykezelés és ügyvitel jelentős része az Egyetem számítógépes hálózatán a NEPTUN rendszeren történik. Tevékenysége során biztosítja a hallgatók személyes adatainak védelmét.

Az Osztály további fontos feladata az intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának maradéktalan betartatása mind az oktatókkal, mind a hallgatókkal, valamint valamennyi tanulmányi cselekmény hitelességének ellenőrzése. Befogadja a hallgatók tanulmányi kérelmeit, döntés előkészítő munkát végez és továbbítja az ügyiratokat a megfelelő döntéshozó, személyek, szervezetek, illetve a HTVSZÜB felé, valamint végrehajtja a tanulmányi ügyekben hozott döntéseket. Az elektronikus kérvénykezelő modulon belül irányítja a hallgatói beadványokat.

Az oktatásszervezésen túl igen jelentős feladat, a hallgatók segítése valamennyi tanulmányaikkal kapcsolatos probléma megoldásában. A tanulmányi előadók a képzési idő alatt figyelemmel kísérik a hallgatók munkáját, szakszerű tanácsadással segítik őket a számukra biztosított lehetőségek minél jobb kihasználásában.

A hatályos jogszabályok szerint az Osztályon levéltári anyag készül a hallgatók személyi adatairól, a tanulmányi és kiképzési eredményeikről, a tanulmányaikban bekövetkezett változásokról, tanulmányaik befejezésekor a kiadott okmányokról, közokiratokról.

A Kar tervszerű és mindenki számára elvárható, kiegyensúlyozott működtetése érdekében együttműködik a többi egyetemi kar, karközi intézet tanulmányi osztályaival, a tanszékekkel, valamint az egyéb, nem oktatási szervezeti egységekkel. Az Osztály szoros kapcsolatot tart és munkája során együttműködik a rendvédelmi szervek humán főosztályaival, a Diákhitel Központtal, valamint az intézményen belül a Központi Tanulmányi Hivatallal és a Kari Hallgatói Önkormányzattal.