A radikalizálódás és a vallási szélsőségesség pszichológiai jelenségvilága

Az egyetemi tanári cím adományozásának feltétele, hogy az érintett rendelkezzék tudományos fokozattal, sikeresen teljesítse a habilitációs eljárást és az adott tudomány terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, akinek a munkássága tudományos kutatóként is kiemelkedő. A habilitált doktori cím elnyerése tehát fontos mérföldkőnek tekinthető, melyhez a habilitációs eljárás nyilvános eseménye után Farkas Johanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológiai Tanszékének docense karnyújtásnyira került.

A habilitációs eljárás nyilvános részét november 14-én tartották a Ludovika Főépület Zrínyi Miklós Termében. Az előadás témája A radikalizálódás és a vallási szélsőségesség pszichológiai jelenségvilága volt. Ezt követően az eljárás második része a Radikalizálódás az ismert kockázatok és a potenciális vulnerabilitás tükrében című vitaindító előadással folytatódott.

A Bírálóbizottság Elnöke Blaskó Béla nyugállományú rendőr vezérőrnagy, professor emeritus, a Rendészettudományi Kar Bűntetőjogi Tanszékének egyetemi tanára. A habilitációs eljárásban a két bíráló Sallai János rendőr ezredes, a Rendészetelméleti és -történeti Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár, valamint Sár László professor emeritus, a pszichológiai tudomány kandidátusa volt. A bizottság további tagjai Koudela Pál főiskolai tanár, illetve Bolgár Judit, professor emerita, a hadtudományok kandidátusa voltak.

A radikalizálódás és a vallási szélsőségesség pszichológiai vizsgálata az utóbbi időben rendkívül aktuálissá vált, és ezért nemcsak releváns kutatási területnek számít, hanem több tudományterület számára is elengedhetetlenül fontosak az itt elért eredmények. Az előadásban a személyiségváltozások pszichológiai, főként klinikai természetű vonatkozásait mutatta be a jelölt, amely csupán egy szelete a radikalizálódás témakörének. A radikalizálódó személyiség kérdése nemcsak a klinikai pszichológia, hanem a rendészet feladatainak, illetve a beavatkozás szükségességének meghatározása, illetve ezek kapcsolódási pontjai szempontjából egyaránt érdekes, lehetővé téve a probléma multidiszciplináris megközelítését.

Farkas Johanna a Pszichológia 2. tantárgy keretein belül tartott előadásában a radikalizálódás és a terrortámadások hátterében meghúzódó mentális zavarok kontextusát vázolta fel, és a „Teréz körúti robbantó” személyiségprofilján keresztül elemezte azok következményét. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Kriminálpszichiátriai Szakambulancián dolgozó pszichológusként, és emellett egyetemi docensként a gyakorlati és az elméleti tudást integrálta a tanóra keretein belül.

Az előadáson részt vettek a Rendészettudományi Kar hallgatói is, akik kiválóra értékelték Farkas Johanna szakmai felkészültségét és idegen nyelvű oktatási készségét. A Bírálóbizottság egybehangzó véleménye szerint a jelölt bizonyította, hogy mind magyar, mind angol nyelven kimagasló oktatói és előadói képességekkel és készségekkel rendelkezik.

A magyar és angol nyelven elhangzott vitaindító előadás során Farkas Johanna bemutatta kutatása mérföldköveit és főbb eredményeit. Élénk szakmai vita alakult ki a Bizottság tagjai és a jelenlévő hallgatóság részvételével figyelemmel arra is, hogy a rendkívül aktuális téma, és a radikalizálódás problémáját számos tudományterület vizsgálja. A tudományos vita során a Bírálóbizottság által feltett kérdések többek között arra keresték a választ, hogy hogyan lehet a kihallgatási gyakorlatba átültetni a jelölt által felszínre hozott tudományos eredményeket, illetve más tudományterületeken is hasznosítani az eredményeket.

A diskurzus olyan fogalmi és terminológiai jellegű kérdésekre is kitért, mint, hogy mi a különbség a fanatizmus és a radikalizáció között, de számos további pszichológiai kérdést is érintett. Ezek közt szerepelt például, hogy mit tud átvenni a kutatás a radikálizációnak fokozottan kitett személységtípus megalkotása érdekében a pszichológia korábban publikált személységtípusaiból. Továbbá, hogy a nevelés a személyiség vagy az attitűd alakításában játszik-e itt nagyobb szerepet?

Egy másik szakmai kérdés a nemzetközi vonatkozásokat érintette az Európai Unió tagállamainak, elsősorban Franciaország deradikalizációs programjának, és a program eredményességének tapasztalataival kapcsolatban. A vita érintette a radikalizációs jelzőrendszer működését és az ún. külföldi harcosok jelenségének szempontjából kiemelt figyelmet igénylő veszélyes mintázatokat is.

A meghívott vendégek között számos hazai szaktekintély vett részt a Rendészettudomány és a Pszichológiatudomány képviselői közül. A sikeres habilitációs előadás és vita után a szakmai Bírálóbizottság javasolta Farkas Johanna részére a habilitált doktori cím odaítélését, melyről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács december 12-én fog dönteni.

 

Szöveg: Dr. Csaba Zágon püőr. alezredes

Fotó: Bodó Pál


Címkék: RTK Farkas Johanna