NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Dékán

Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
egyetemi tanár

Oktatási Központ V. emelet 504.
Telefon: +36-1-432-9101, +36-1-432-9000/19-134
Mellék: 19-134
Email: rtk.dekan@uni-nke.hu

Titkárság

Oktatási Központ V. emelet 505.

Rein Anetta
szakfőelőadó

Telefon: +36-1-432-9101, +36-1-432-9000/19-134
Mellék: 19-134
Email: Rein.Anetta@uni-nke.hu

A Kar vezetője a dékán.

A dékán felelős:

 • az Egyetem fejlesztési stratégiáit támogató kari szintű oktatási, nemzetközi és tudományos-kutatási fejlesztési kezdeményezésekért, és azok végrehajtásáért,
 • a kar oktatási tevékenységének, kiemelten az államtudományi képzési terület fejlesztéséért,
 • az eredményes jelentkezési és felvételi politikák támogatásáért és végrehajtásáért,
 • a karon folyó oktatási tevékenység jogszabályi, akkreditációs és szakmai megfelelőségéért, az oktatás szervezéséért, minőségének folyamatos fejlesztéséért, 
 • a szakmai intézményi kapcsolatrendszer, valamint a szakmai gyakorlat minőségének fejlesztéséért, 
 • a hallgatói önkormányzattal való kapcsolattartásért,
 • a kar nemzetközi képességeinek és nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztéséért, a kar oktatási és tudományos minőségi indikátorainak javításáért, 
 • a karon dolgozók teljesítményének fejlesztéséért, karrierjük tervezéséért és támogatásért,
 • a Foglalkoztatási Szabályzat szerint a dékán jogkörébe tartozó munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlásáért,
 • a kar vezetőinek, valamint a kar szervezetébe tartozó szervezeti egységek irányításáért.

A dékán feladat- és hatáskörébe tartozik továbbá:

 • a Karon folyó képzési, kutatási, tudományos és igazgatási tevékenységek irányítása;
 • az Egyetem oktatási, kutatási és humán erőforrás stratégiájával, valamint Intézményfejlesztési Tervével összhangban a Kar képzési, tudományos és kutatási tevékenységéhez szükséges stratégiák meghatározása;
 • a Kar számára visszaigazolt előirányzat-keret felhasználásáról történő rendelkezés;
 • a Rendészettudományi Doktori Iskola alapvető működési feltételeinek és a feladatai ellátásához szükséges erőforrások biztosítsa, valamint a doktoranduszok tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges pénzügyi, infrastrukturális és szakmai feltételek biztosítása;
 • kari minőségügy folyamatos működésének biztosítása;
 • a Kar tevékenységét érintő kérdésekben döntések kezdeményezése a rektor, illetve a Szenátus felé;
 • a vonatkozó szabályzatokkal összhangban a hallgatók tanulmányi, fegyelmi és kártérítési ügyeiben történő eljárás;
 • a Kari Tanács elnöki teendőinek ellátása;
 • rendszeres beszámolási kötelezettség teljesítése rektori tanácson, és jelentési kötelezettség a rektor részére,
 • minden olyan feladat ellátása, amelyeket számára a jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok meghatároznak,
 • kapcsolattartás a háttér rendvédelmi szervekkel és a Belügyminisztériummal.

A dékáni feladat ellátásához kapcsolódó jogkörök:

 • a feladatkörébe tartozó ügyekben intézkedési jogkörrel, hatáskörében aláírási és kiadmányozási joggal rendelkezik.
 • Az Egyetem nevében a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítésigazolás rendjéről szóló rektori utasításban meghatározottak szerint, önálló jognyilatkozatot tehet, kötelezettséget vállalhat.
 • a Foglalkoztatási Szabályzat szerint felelős a jogkörébe tartozó munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlásáért.

A dékán vezetői tevékenységét – a rektor közvetlen alárendeltségében – a helyettesei és a dékáni hivatalvezető közreműködésével végzi.

Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol a NKE-re vezényelt hivatásos állomány tekintetében.

Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy önéletrajza
PDF letöltése
Dr. Gabor Kovacs pol. major general CV
PDF letöltése