Dékán

DékánProf. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok

Oktatási Központ V. emelet 504.
Telefon: 432-9101
Belső: 19-134
Email: rtk.dekan@uni-nke.hu

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja felett a munkáltatói jogkört  a rektor gyakorolja.

A Kar nevében kötelezettséget vállalni a dékán jogosult.

A dékánnak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetőleg intézkedési joga van. Nem utasíthatja azonban a kari tanácsot, a karon működő bizottságokat, a Hallgatói Önkormányzatot, illetőleg az érdekképviseleti szerveket.

A dékán felelős:

 • a kar feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,
 • az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért,
 • a kar gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, annak teljességéért, és hitelességéért,
 • a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért,
 • az intézményi számviteli rendért,
 • a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

A dékán feladat- és hatáskörébe tartozik továbbá:

 • a kar törvényes képviselete és a kar nevében a teljes körű aláírási jogosultság;
 • a karon folyó képzési, tudományos kutatói és gazdasági tevékenység irányítása;
 • a személyzeti munka irányítása; a munkáltatói jogkör gyakorlása;
 • a kar rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti rendelkezés;
 • a felvételi eljárás irányítása;
 • a kari végzettséget tanúsító oklevelek kiadása;
 • a kar oktatóinak, kutatóinak kinevezése, felmentése;
 • az oktatási és más szervezeti egységek vezetőinek megbízása és felmentése;
 • döntés a hatáskörébe utalt tanulmányi, fegyelmi és elismerési ügyekben;
 • a kiadói és terjesztői jogkör gyakorlása;
 • a Hallgatói Önkormányzat, a szakszervezetek és érdekképviseleti szervek működéséhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek biztosítása;
 • az oktatók számára oktatásmentes kutatási, alkotó időszak engedélyezése;
 • a Kari Tanács elnöki teendőinek ellátása;
 • javaslattétel a Kari Tanácsnak a karon belüli új szervezeti egység létrehozására, a meglévők összevonására vagy megszüntetésére;
 • javaslattétel a felügyeleti szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben;
 • külső szervekkel való kapcsolattartás irányítása.

Közvetlenül a dékánnak alárendelt vezetők, szervezeti egységek és munkakörök:

 • dékánhelyettesek (oktatási ~, tudományos és nemzetközi ~)
 • dékáni hivatalvezető
 • tanulmányi osztályvezető
 • sajtóreferens