NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője

dr. Fekete Csaba c. r. dandártábornok
mesteroktató
Rendvédelmi Tagozat parancsnoka

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203.
Telefon: +36-1-432-9129, +36-1-432-9000/19-117
Mellék: 19-117, 19-130
E-mail: fekete.csaba2@uni-nke.hu
             RTK_Rendeszeti_Kikepzesi_es_Nevelesi_Intezet@uni-nke.hu

 

Titkárság

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 204.
Telefon: +36-1-432-9167, +36-1-432-9000/19-130
Mellék: 19-130
E-mail: RTK_Rendeszeti_Kikepzesi_es_Nevelesi_Intezet@uni-nke.hu

 

Kellnerné Brandl Noémi
szakelőadó
E-mail:  kellnerne.brandl.noemi@uni-nke.hu

 

Az intézetvezető feladatai:

  • Az intézetvezető feladatait a dékán alárendeltségében, a dékán irányítása és feladatszabása alapján, a dékánhelyettesek – feladatkörükbe tartozó – szakmai felügyeletével végzi.
  • Az Intézet gondoskodik a szervezeti kultúra megismertetésével, a speciális fizikaikondicionális felkészítéssel, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátításával, az alaki képzéssel, valamint a lövészeti kiképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. A rendészeti szocializációt középpontba állító nevelési módszerek alkalmazásával gondoskodik a hallgatók megfelelő attitűdjének kialakításáról. Végzi továbbá a rendvédelmi szerveknél használt informatikai rendszerek megismertetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. Tevékenységét a Kar oktatási és tudományos kutatási tevékenységére figyelemmel, azzal összhangban hajtja végre.
  • Az intézetvezető rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, segíti nevelőmunkájukat, kikéri véleményüket a hallgatókkal kapcsolatos ügyekben, közreműködik az egyéni problémák megoldásában, továbbá gondoskodik a kari rendezvényekkel összefüggő vezénylő-parancsnoki feladatokról.
  • A szolgálati út betartásával biztosítja a rendvédelmi szervekkel a gyakorlati képzés vonatkozásában történő együttműködést, továbbá a szakmai gyakorlatok megszervezését, valamint az NKE tv.  30. § (2) bekezdésben meghatározott feladatok szükség szerinti megszervezését, lebonyolítását, a hallgatók ezzel kapcsolatos koordinálását.
  • Gondoskodik a rendészeti gyakorlati képzés, az őr-, járőr, csapatszolgálati, járőrvezetői és a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos kiképzés végrehajtásáról, az utasítások és parancsokhoz való helyes viszonyulás, valamint a szakirányú végrehajtó szolgálati ismeretek elsajátításáról.

Az Intézet keretében működő szervezeti egységek:

  • Diószegi Utcai Kollégium
  • Rendvédelmi Tagozat
  • Intézkedéstaktikai és Lőkiképző Csoport
  • Informatikai Csoport
  • Logisztikai Csoport.