NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője

dr. Simon Attila r. ezredesdr. Simon Attila r. ezredes, intézetvezető
rendőrségi főtanácsos
mesteroktató
Rendvédelmi Tagozat parancsnoka

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203.
Telefon: +36-1-432-9129, +36-1-432-9000/19-117
Mellék: 19-117, 19-130
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu
             RTK_Rendeszeti_Kikepzesi_es_Nevelesi_Intezet@uni-nke.hu

Titkárság

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 204.
Telefon: +36-1-432-9167, +36-1-432-9000/19-130
Mellék: 19-130
E-mail: RTK_Rendeszeti_Kikepzesi_es_Nevelesi_Intezet@uni-nke.hu

Kecskeméti Andrea
adminisztrátor

E-mail: kecskemeti.andrea@uni-nke.hu

Az intézetvezető feladatai:

  • Az intézetvezető feladatait a dékán alárendeltségében, a dékán irányítása és feladatszabása alapján, a dékánhelyettesek – feladatkörükbe tartozó – szakmai felügyeletével végzi.
  • Az Intézet gondoskodik a szervezeti kultúra megismertetésével, a speciális fizikaikondicionális felkészítéssel, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátításával, az alaki képzéssel, valamint a lövészeti kiképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. A rendészeti szocializációt középpontba állító nevelési módszerek alkalmazásával gondoskodik a hallgatók megfelelő attitűdjének kialakításáról. Végzi továbbá a rendvédelmi szerveknél használt informatikai rendszerek megismertetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. Tevékenységét a Kar oktatási és tudományos kutatási tevékenységére figyelemmel, azzal összhangban hajtja végre.
  • Az intézetvezető rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, segíti nevelőmunkájukat, kikéri véleményüket a hallgatókkal kapcsolatos ügyekben, közreműködik az egyéni problémák megoldásában, továbbá gondoskodik a kari rendezvényekkel összefüggő vezénylő-parancsnoki feladatokról.
  • A szolgálati út betartásával biztosítja a rendvédelmi szervekkel a gyakorlati képzés vonatkozásában történő együttműködést, továbbá a szakmai gyakorlatok megszervezését, valamint az NKE tv.  30. § (2) bekezdésben meghatározott feladatok szükség szerinti megszervezését, lebonyolítását, a hallgatók ezzel kapcsolatos koordinálását.
  • Gondoskodik a rendészeti gyakorlati képzés, az őr-, járőr, csapatszolgálati, járőrvezetői és a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos kiképzés végrehajtásáról, az utasítások és parancsokhoz való helyes viszonyulás, valamint a szakirányú végrehajtó szolgálati ismeretek elsajátításáról.

Az Intézet keretében működő szervezeti egységek:

  • Diószegi Utcai Kollégium,
  • Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoport,
  • Rendvédelmi Tagozat.