NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Bűnügyi igazgatási alapszak

Bűnügyi igazgatási alapszak

A bűnügyi igazgatási szak 2018-tól kezdve csak a levelező munkarendben kerül meghirdetésre. A képzésekre csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományából lehet jelentkezni. A polgári pályázók számára a 8 féléves bűnügyi alapképzési szak nyújt ilyen jellegű képzést.

A bűnügyi igazgatási alapszakon diplomázók bűnügyi igazgatásszervező szakképzettséget szereznek az alábbi szakirányok valamelyikén: bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügyi nyomozó.

A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrségi, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekkel, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A végzettek tehát elsősorban a bűncselekmények felderítésének nyomozói munkáját végzik, beleértve a nyomozások szervezését, az adatgyűjtés, a felderítés és bizonyítás megtervezését és a mindehhez szükséges irányítási tevékenységeket. Az elhelyezkedésre a rendőrség mellett az adó- és vámhivatal szerveinél van lehetőség. Az alapszakon szerzett ismeretek jelentős része tehát a nyomozási eljárásokra vonatkozik, de a jelölteknek emellett szükségük van alapos kriminalisztikai ismeretekre is, hisz munkájuk a bűncselekményekkel, bűnelkövetéssel kapcsolatos. Természetesen a tevékenységükre, működési területükre vonatkozó jogszabályok ismerete is elengedhetetlen a munkához. Meg kell felelniük mindazon egészségügyi, pszichikai, fizikai, kondicionális elvárásoknak, amely a rendvédelmi szerveknél ellátandó szolgálathoz szükségesek. A szakirányokat alapvetően az különbözteti meg egymástól, hogy a bűnügyi nyomozás mely területre terjed ki.

A bűnügyi nyomozók esetében a kriminalisztikai ismeretek dominálnak, hiszen az itt végzettek bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és bizonyításával foglalkoznak. Ehhez szükséges a bűnügyi szolgálati és más rendőri szolgálatok, valamint a bűnüldözési feladatok teljesítéséhez bevonható társ-rendvédelmi szervek és társadalmi erők közötti együttműködés lehetőségeiben való tájékozottság. A szakképesítés birtokában, néhány éves gyakorlati tapasztalatot szerzett tisztek vezetői beosztásba kerülnek, ahol felderítő- vagy nyomozócsoportok munkáját irányítják, illetve egy-egy szakterületen felelősek lesznek a bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatok ellátásáért. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A bűnügyi hírszerző alapszakon folyó képzés célja olyan bűnügyi szakemberek képzése, akik ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó szabályozókat. Birtokában vannak azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteknek – különösen a humán információszerzés területén –, amelyek alkalmazásával képesek a büntetőeljárások megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére. A képzésre csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományában bűnügyi szakterületen dolgozók jelentkezhetnek.

A gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett hallgatók olyan rendvédelmi szakemberek lesznek, akik képesek az egyes gazdasági bűncselekmények felismerésére, azok jogi minősítésére, illetve önálló felderítésére. Fontos, hogy a végzettek rendelkezzenek az eredményes megelőzéshez, felderítéshez szükséges széles körű közgazdasági, pénzügyi és számviteli, valamint jogi és kriminalisztikai ismeretekkel. Feladatuk jogalkalmazóként az igazság szolgálatába szegődni a társ-rendvédelmi szervek, társadalmi erők segítségével, a gazdasági bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében. Munkájuk speciális bűnügyi nyomozói tevékenységnek tekinthető. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A pénzügyi nyomozó szakirányt választók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó (például jövedéki, adójogi, vámtarifa-) ismereteket szereznek. Ezek a szakemberek teljesítik a Magyar Köztársaság EU-társulási szerződéséből a magyar vámigazgatásra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat. A végzettek kellő tárgyi tudással rendelkeznek a bűnüldöző munka feladataihoz, és az állam vámpolitikai érdekeit sértő cselekmények gyanúja esetén a megelőzés, felderítés, illetve az elkövető felelősségre vonása érdekében hathatós intézkedéseket tudnak tenni.

Az alapszakon végzettektől elvárt, hogy rendelkezzenek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal, valamint a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondícionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

A szakon folyó képzés alapvetően (60-70%-ban) gyakorlat-orientált.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • műveltség, kultúra, értékek modul (bölcsészettudomány, társadalomtudomány) 4-8 kredit,
 • államtudományi modul (állam- és jogtudomány, hadtudomány, rendészettudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva) 5-20 kredit,
 • egyetemi közös köszszolgálati gyakorlat 2-4 kredit,
 • társadalomtudományok (közgazdaságtudományok, állam- és jogtudományok, szociológiai tudományok): 12-20 kredit,
 • bölcsészettudományok (nyelvtudományok, filozófiai tudományok, nevelés- és sporttudományok, pszichológiai tudományok, média- és kommunikációs tudományok) 8-15 kredit,
 • rendészettudományi ismeretek 25-40 kredit,
 • bűnügyi tudományok (büntetőjog, büntetőeljárás-jog, kriminalisztikai ismeretek, kriminológiai ismeretek) 35-45 kredit,
 • műszaki tudományok (informatikai tudományok) 4-6 kredit.

A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

a) bűnügyi nyomozó szakirány

 • bűnüldözési ismeretek: 10-18 kredit,
 • értékelő-elemező ismeretek: 8-15 kredit,
 • speciális bűnügyi ismeretek (bűnügyi szolgálati ismeretek): 15-25 kredit;

b) bűnügyi hírszerző szakirány

 • hírszerzéssel, felderítéssel kapcsolatos ismeretek: 15-25 kredit,
 • nemzetbiztonsági ismeretek: 10-18 kredit,
 • titkos ügykezeléssel kapcsolatos ismeretek: 8-15 kredit;

c) gazdaságvédelmi nyomozó szakirány

 • pénzügyi, számviteli ismeretek: 15-25 kredit,
 • közgazdasági ismeretek: 8-15 kredit,
 • gazdaságvédelmi ismeretek: 10-20 kredit;

d) pénzügyi nyomozó szakirány

 • adóztatási ismeretek: 15-25 kredit,
 • vám- és jövedéki ismeretek: 15-25 kredit,
 • külkereskedelmi ismeretek: 5-10 kredit;

e) informatikai nyomozó szakirány

 • adatbázisok, operációs rendszerek, valamint az informatikai biztonság alapjai: 5-10 kredit,
 • számítógép hálózatok, távközlési rendszerek és adatvédelem: 10-15 kredit,
 • kiber bűncselekmények nyomozása, minősítése: 15-25 kredit,
 • speciális rendészeti ismeretek 10-15 kredit.

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, ukrán, szerb, beás, lovári, orosz vagy kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények:

Tanévenként 4 hét szakmai gyakorlat teljesítése kritériumkövetelmény, ami a szakirányhoz igazodó rendvédelmi szervnél történik. A szakmai gyakorlat részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

 

Bűnügyi igazgatási alapképzési szak tanterve 2024/2025 tanévtől

Bűnügyi igazgatási alapképzési szak tanterve 2023/2024 tanévtől

Bűnügyi igazgatási alapképzési szak tanterve 2022/2023 tanévtől

Bűnügyi igazgatási alapképzési szak tanterv 2021/2022 tanévtől

Bűnügyi igazgatási alapképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményei a 2020/2021 tanévtől

Bűnügyi igazgatási alapképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményei