Jogállások

A jogállás kérdése az miatt fontos, mert a hallgatói jogviszonyon belül a különböző jogállásokhoz eltérő jogok, juttatások és kötelezettségek tartoznak. A Rendészettudományi Karon valamennyi, az Egyetemen megtalálható jogállásban tanulhatnak hallgatók. A jogállást nem a hallgató választja, hanem az ahhoz a szakhoz, szakirányhoz és a munkarendhez kapcsolódik, amelyre a hallgató felvételt nyert.

 • Tisztjelölti jogállás
 • Kettős jogállású hallgató
 • Közszolgálati ösztöndíjas hallgató
 • Rendészeti ösztöndíjas jogállás
 • Önköltséges hallgató

Tisztjelölti jogállás

A nappali munkarendes képzésekben az alábbi szakok hallgatói tanulnak ilyen jogállásban: Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi nyomozó, kiber nyomozó szakirányai. Rendészeti alapképzési szak igazgatásrendészeti rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőr, bevándorlási szakirányai. Katasztrófavédelem alapképzési szak iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti szakirányai (kivéve az önköltséges képzési formát).

A tisztjelölti jogviszonyt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (továbbiakban rendvédelmi szerv) hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 285-287/B.. §, és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet szabályozza. A rendvédelmi szerv és a hallgató közötti jogokat és kötelezettségeket a hallgatói jogviszony létesítésekor megkötött ösztöndíjszerződés tartalmazza.

A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot. A tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.

A tisztjelölti és a hallgatói jogviszony csak együttesen létesíthető és a képzés időtartama alatt mindkettőnek fenn kell állnia. Valamelyik megszűnése a másik jogviszony megszűnését vonja maga után.

A tisztjelölt az ösztöndíj szerződés megkötésével vállalja, hogy rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követően, legalább a rendészeti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesít. A rendvédelmi szerv azt vállalja, hogy a tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

A tisztjelölt a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományában, tisztjelölti szolgálati beosztásban, az előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot. Szolgálati helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozat (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat) állományában kerül kijelölésre. A tisztjelöltek szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza.

A tisztjelölt tanulmányai alatt jogosult miniszteri rendeletben szabályozott módon:

 • törvényben meghatározott összegű ösztöndíjra;
 • tanszertámogatásra;
 • költségtérítésre és szociális juttatásokra;
 • ruházati ellátásra;
 • az első tanévben és a kötelező bentlakásos időszakokban térítésmentes kollégiumi elhelyezésre és élelmezési ellátásra;
 • a képzés második tanévétől a tisztjelölt a szorgalmi időszak munkanapjain térítésmentes ebéd igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként.

A tisztjelölt köteles:

 • 6 hónapos rendészeti alapfelkészítésen részt venni, ezt követően Tisztjelölt vizsgát és a hivatásos állomány számára előírt esküt tenni;
 • az első évben és a későbbiekben elrendelt kötelező bentlakásos időszakban életvitelszerűen az Egyetem kollégiumában tartózkodni;
 • a Rendvédelmi Tagozat Szolgálati Szabályzatában meghatározott szolgálati feladatokat végrehajtani, különösen:
  • részt venni a Rendvédelmi Tagozat által szervezett tanórákon kívüli rendészeti felkészítésben,
  • díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni,
  • őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni,
  • alegységparancsnoki feladatokat ellátni,
  • szakmai gyakorlatokat teljesíteni,
  • különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására, valamint
  • a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokat ellátni.
 • az Egyetem területén és a szolgálati feladatok végrehajtása során formaruhát viselni;
 • a tanórarendben foglaltak szerint a tanórákon részt venni.

Az alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére a rendvédelmi szerv próbaidőt határoz meg. A próbaidő alatt a tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti.

Aki az alapfelkészítést egészségügyi, mentális okokból nem tudja teljesíteni, vagy időközben rájön, hogy nem a rendészeti képzés érdekli, az a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat keretei között, valamint a szabad kapacitások függvényében kérheti  átvételét az Egyetem más, nem rendészeti és katonai képzést folytató alapszakjaira.

Kettős jogállású hallgató

Nappali munkarendes bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó, rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási, határrendészeti, közrendvédelmi, katasztrófavédelem alapképzési szak államilag támogatott tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányai.

Levelező képzések esetében egy két kivétellel szinte ez a jogállás az általános.

Az alábbi szakok, szakirányok esetén a levelező munkarendes képzésre a felvétel feltétele a hivatásos állományviszony megléte: Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó, államilag támogatott informatikai nyomozó szakirányai. Rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányai,

Katasztrófavédelem alapképzési szak államilag támogatott tűzvédelmi- és mentésirányítási szakiránya

Rendészeti vezető mesterképzési szak esetében feltétel a tiszti rendfokozat is.

Kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakiránya.

Ezen kívül olyan képzéseken is tanulhat kettős jogállású hallgató, ahol a felvételnek nem feltétele a hivatásos állomány viszony Pl: rendészeti igazgatási szak migrációs szakirány.

A kettős jogállású hallgató a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat a Rendészettudományi Kar valamely képzésén. A hivatásos állományú hallgatók a Kar képzésein térítésmentes képzésben vesznek részt. Illetményüket tanulmányi idejük alatt a szolgálati helyük szerinti rendvédelmi szerv folyósítja.

A kettős jogállású hallgatók esetében a felvételkor meghatározott felvételi feltételek (pl.: hivatásos állományviszony, kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés, tiszti rendfokozat) képzés során történő megszűnése a hallgatói jogviszony megszüntetéséhez vezethet.

Közszolgálati ösztöndíjas hallgató

Nappali munkarend rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgató. Levelező munkarend migrációs szakirány, kriminalisztika mesterképzési szak államilag támogatott polgári szakirány hallgatója.

Az Egyetem közszolgálati ösztöndíjjal támogatott idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig biztosítja a Hallgató közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (ösztöndíj). A tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának megfelelően a nappali munkarendes hallgató ösztöndíjban részesülhet.

A Kar levelező munkarendes képzéseire felvételt nyert polgári, tehát nem hivatásos állományú hallgató, aki önköltség fizetésére nem kötelezett tanulmányait térítés nélkül folytathatja, az Egyetem részéről más juttatásban nem részesül.

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatónak visszafizetési kötelezettsége van, ha nem szerzi meg a képzési idő másfélszerese alatt az oklevelet, vagy az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál nem létesít és nem tart fel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. A részletes jogokat és kötelezettségeket a beiratkozáskor kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés tartalmazza.

Rendészeti ösztöndíjas jogállás

Nappali munkarendes képzés rendészeti igazgatási szak migrációs szakirány.

A hallgatóval az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság(OIF) ösztöndíjszerződést köt, amelyben vállalja, hogy a hallgató tanulmányait támogatja és a tanulmányok befejezését követően a számára a végzettségének megfelelő beosztást biztosít valamelyik szervénél. Az alap ösztöndíj 9800,- Ft valamennyi ösztöndíjas hallgatónak jár. Az ösztöndíj másik része az elért tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján biztosított az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának megfelelően.

A hallgató vállalja, hogy a képzési idő alatt oklevelet szerez és a végzést követően a képzési időnek megfelelő időtartamban a OIF-nál dolgozik.

Önköltséges hallgató

Nappali munkarend rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány, katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági és katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányok önköltséges képzésre felvett hallgatói. Levelező munkarend rendészeti igazgatási alapszak biztonsági szakirány, katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági katasztrófavédelmi műveleti, és tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányok önköltséges képzéseire felvételt nyert hallgatói. A kriminalisztika mesterszak polgári szakirány önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatója.

Az önköltség a felvételi hirdetményben az adott szakirány mellett jelenik meg. Az önköltség félévente értendő. Az önköltséges hallgatók esetén a beiratkozás feltétele az önköltség első részletének meghatározott határidőig való befizetése.

ORFK Tisztjelölti ösztöndíjszerződés 2020

Nappali munkarendes hivatásos rendőrök (tehetséges tiszthelyettesek) ösztöndíjszerződése ORFK 2020