NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Jogállások

A jogállás kérdése amiatt fontos, mert a hallgatói jogviszonyon belül a különböző jogállásokhoz eltérő jogok, juttatások és kötelezettségek tartoznak. A Rendészettudományi Karon valamennyi, az Egyetemen megtalálható jogállásban tanulhatnak hallgatók. A jogállást nem a hallgató választja, hanem az ahhoz a szakhoz, szakirányhoz és a munkarendhez kapcsolódik, amelyre a hallgató felvételt nyert.

  • Tisztjelölti jogállás
  • Kettős jogállású hallgató
  • Közszolgálati ösztöndíjas hallgató
  • Önköltséges hallgató

Tisztjelölti jogállás

A nappali munkarendes képzésekben az alábbi szakok hallgatói tanulnak ilyen jogállásban: Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, kiber nyomozó szakirányai. Rendészeti alapképzési szak bevándorlási, határrendészeti rendőr, igazgatásrendészeti rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, közrendvédelmi rendőr szakirányai. Katasztrófavédelem alapképzési szak iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti szakirányai (kivéve az önköltséges képzési formát). Pénzügyi rendészeti alapképzési szak pénzügyi nyomozó, vámigazgatási és rendészeti szakirányok.

Új tisztjelölti szabályozás (Hatályos: 2022. augusztus 01-től)

A tisztjelölti jogviszonyt  a rendőri és katasztrófavédelmi képzések esetén a 2015. évi XLII. törvény 284. § - 287/A. § szakaszai, a pénzügyőri képzések esetén a 2020. évi CXXX. törvény 240. § - 245. § szakaszai szabályozzák. A jogviszony részletszabályait a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet állapítja meg.

A törvény szerint a tisztjelölt: „a rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll.”

A tisztjelölti jogviszony lényege, hogy az NKE Rendészettudományi Karára rendvédelmi képzésre (bűnügyi, rendészeti, katasztrófavédelem alapszakra államilag támogatott képzésre) felvételt nyert hallgató nem csak az Egyetemmel létesít hallgatói jogviszonyt, hanem a képzésének megfelelő rendvédelmi szervvel is szolgálati jogviszonyba lép. A képzés csak mindkét jogviszony fennállása esetén végezhető el. A rendvédelmi szerv támogatja a tisztjelölt hallgató tanulmányait, ennek fejében a hallgató köteles az általa választott szak képzési ideje alatt oklevelet szerezni, illetve a képzés befejezését követően a rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni.

A tisztjelölt juttatásai:

A rendvédelmi tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből, tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. 

A rendelkezés azt jelenti, hogy a tisztjelöltek 2023. január 01-től havi  296 400 Ft feletti bruttó illetményben részesülnek, amelyet a 25 év alattiakra vonatkozó személyi jövedelemadó fizetési mentesség miatt csak a társadalombiztosítási járulék fog terhelni.

Az illetményen kívül a tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.

A tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele – a képzési napnak nem minősülő napok kivételével – kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a tisztjelölt jogosult a kollégiumi elhelyezésre. 

A jelenlegi gyakorlat szerint jogszabályban biztosított formában a tisztjelölt jogosult: 

  • korszerű számítástechnikai eszközök személyes használatára: egy db laptop és egy db pendrive;
  • az első tanévben térítésmentes kollégiumi elhelyezésre és napi háromszori térítésmentes élelmezési ellátásra;
  • a képzés második tanévétől a szorgalmi időszak munkanapjain térítésmentes ebéd igénybevételére. Ha a tisztjelölt kollégiumi elhelyezésben részesül, részére a térítésmentes ebéd valamennyi naptári napon jár;
  • tanszertámogatásra;
  • költségtérítésre és szociális juttatásokra;
  • ruházati ellátásra (egyen- és sportruházat).

A tisztjelölt kötelezettségei:

A tisztjelölt a juttatások fejében köteles a rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatni, és hivatásos állományba vételét követően legalább 10 év időtartamban az őt kinevező rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni. A rendvédelmi szerv köteles a tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatni, ezek befejezését követően hivatásos állományba venni, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatni.

A tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele – a képzési napnak nem minősülő napok kivételével – kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a tisztjelölt jogosult a kollégiumi elhelyezésre. 

A rendészeti képzésben részt vevő hallgató köteles aktívan részt venni az oktatási-nevelési folyamatban, felkészülni a választott életpálya megkezdésére. Szolgálati feladatként köteles különösen:

a) részt venni a rendészeti kiképzési-nevelési egység által szervezett tanórákon kívüli rendészeti felkészítésben,
b) részt venni az alapkiképzésben és szakkiképzésben, valamint díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni,
c) őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni,
d) alegységparancsnoki feladatokat ellátni,
e) szakmai gyakorlatokat teljesíteni,
f) különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására, valamint
g) a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokat ellátni.

Tisztjelölti jogviszony:

A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szervet jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.

A rendészeti alapképzésre, nappali munkarendre felvételt nyert személyt az országos parancsnok vagy az országos főigazgató a rendvédelmi szerv tisztjelölti állományába kinevezi. Személyügyi nyilvántartását, tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos ügyei intézését a rendvédelmi szerv végzi. A munkáltatói jogkör gyakorlója a tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos parancsnoka, illetve országos főigazgatója.

A tisztjelölti jogviszony létesítésének feltétele, hogy a tisztjelölttel szemben hallgatói jogviszonyt kizáró körülmény nem áll fenn. Nem nevezhető ki tisztjelölti jogviszonyba, akinek ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy tisztjelölti jogviszonya kizárás fenyítés jogerős kiszabásával, lemondással, tanulmányi kötelezettség önhibából történő elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerős megállapításával szűnt meg.

A tisztjelölti jogviszonyba történő kinevezést és annak módosítását írásba kell foglalni. A tisztjelölt részére a kinevezést legkésőbb a rendészeti alapfelkészítést megelőző 15 nappal át kell adni. 

A tisztjelölt a beiratkozást követő hat hónapig rendészeti alapfelkészítésen vesz részt. A tisztjelölt a rendészeti alapfelkészítés befejezésekor „Tisztjelölt” vizsgát, azt követően a hivatásos állomány tagja számára előírt esküt tesz. A tisztjelölt részére a rendészeti alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére próbaidőt kell kikötni. A próbaidő alatt a tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a  tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti, vagy a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg.

A tisztjelölt a vele tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv tisztjelölti állományában, a hallgatói előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.

A tisztjelölt szolgálatteljesítési helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A tisztjelölt szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza. A Rendvédelmi Tagozaton megalakított egységek a képzési szakok és szakirányok szerint kerülnek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes rendvédelmi szerv tartalékát is képezik. Kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazásuk és gyakoroltatásuk rendjét az országos parancsnok és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

A tisztjelölt szolgálatteljesítése képzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy az a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A tisztjelölt kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhető, továbbá a Rendvédelmi Tagozat állományában rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására jelölhető ki.

Kettős jogállású hallgató

Kettős jogállású hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat.

Nappali munkarendes bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó, informatikai nyomozó, rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási, határrendészeti, közrendvédelmi, katasztrófavédelem alapképzési szak államilag támogatott tűzvédelmi és mentésirányítási szakiránya, valamint a büntetésvégrehajtási alapszak hallgatói.

Levelező képzések esetében egy-két kivétellel szinte ez a jogállás az általános.

Az alábbi szakok, szakirányok esetén a levelező munkarendes képzésre a felvétel feltétele a hivatásos állományviszony megléte: Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai nyomozó szakirányai. Rendészeti igazgatási alapképzési szak határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányai.

Katasztrófavédelem alapképzési szak államilag támogatott tűzvédelmi- és mentésirányítási szakiránya.

Büntetés-végrehajtási alapszak.

A pénzügyi rendészeti alapszak szakirányaira a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban pénzügyőr státuszon lévő foglalkoztatottja jelentkezhet.

Rendészeti vezető mesterképzési szak esetében feltétel a tiszti rendfokozat is.

Kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakiránya.

Ezen kívül olyan képzéseken is tanulhat kettős jogállású hallgató, ahol a felvételnek nem feltétele a hivatásos állományviszony, pl.: rendészeti igazgatási szak idegenrendészeti szakirány.

A kettős jogállású hallgatók a Kar képzésein térítésmentes képzésben vesznek részt. Illetményüket tanulmányi idejük alatt a szolgálati helyük szerinti rendvédelmi szerv folyósítja.

A kettős jogállású hallgatók esetében a felvételkor meghatározott felvételi feltételek (pl.: hivatásos állományviszony, kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés, tiszti rendfokozat) képzés során történő megszűnése a hallgatói jogviszony megszüntetéséhez vezethet.

Közszolgálati ösztöndíjas hallgató

Nappali munkarend rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány és tűzvédelmi mérnök szak államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgató. Levelező munkarend migrációs szakirány és a tűzvédelmi mérnök szak államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgatója.

Az Egyetem közszolgálati ösztöndíjjal támogatott idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig biztosítja a Hallgató közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (ösztöndíj). A tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának megfelelően a nappali munkarendes hallgató ösztöndíjban részesülhet.

A Kar levelező munkarendes képzéseire felvételt nyert polgári, tehát nem hivatásos állományú hallgató, aki önköltség fizetésére nem kötelezett tanulmányait térítés nélkül folytathatja, az Egyetem részéről más juttatásban nem részesül.

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatónak visszafizetési kötelezettsége van, ha nem szerzi meg a képzési idő másfélszerese alatt az oklevelet, vagy az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál nem létesít és nem tart fel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. A részletes jogokat és kötelezettségeket a beiratkozáskor kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés tartalmazza.

Önköltséges hallgató

Nappali munkarend rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány, katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági és katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányok, tűzvédelmi mérnök szak önköltséges képzésre felvett hallgatói. Levelező munkarend rendészeti igazgatási alapszak biztonsági szakirány, katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti, és tűzvédelmi és mentésirányításiszakirányok önköltséges képzéseire felvételt nyert hallgatói. A kriminalisztika mesterszak polgári szakirány önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatója.

Az önköltség a felvételi hirdetményben az adott szakirány mellett jelenik meg. Az önköltség félévente értendő. Az önköltséges hallgatók esetén a beiratkozás feltétele az önköltség első részletének meghatározott határidőig való befizetése.

Nappali munkarendes hivatásos rendőrök (tehetséges tiszthelyettesek) jelentkezésével kapcsolatos információk