Jogállások

A jogállás kérdése amiatt fontos, mert a hallgatói jogviszonyon belül a különböző jogállásokhoz eltérő jogok, juttatások és kötelezettségek tartoznak. A Rendészettudományi Karon valamennyi, az Egyetemen megtalálható jogállásban tanulhatnak hallgatók. A jogállást nem a hallgató választja, hanem az ahhoz a szakhoz, szakirányhoz és a munkarendhez kapcsolódik, amelyre a hallgató felvételt nyert.

 • Tisztjelölti jogállás
 • Kettős jogállású hallgató
 • Közszolgálati ösztöndíjas hallgató
 • Rendészeti ösztöndíjas jogállás
 • Önköltséges hallgató

Tisztjelölti jogállás

A nappali munkarendes képzésekben az alábbi szakok hallgatói tanulnak ilyen jogállásban: Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi nyomozó, kiber nyomozó szakirányai. Rendészeti alapképzési szak bevándorlási, határrendészeti rendőr, igazgatásrendészeti rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőr szakirányai. Katasztrófavédelem alapképzési szak iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti szakirányai (kivéve az önköltséges képzési formát).

A tisztjelölti jogállásról az alábbiakban két változatban olvashatnak az érdeklődők.

A kettősséget az indokolja, hogy az új tisztjelölti szabályozás már megszületett, de csak 2022. augusztus 1-től lesz alkalmazandó. Az új szabályok azonban már érinteni fogják az RTK tisztjelölti képzéseire jelentkezőket, tehát a 2022-ben felvételizőket. Az ő felvétel utáni jogaikat kötelezettségeiket már teljes egészében az új tisztjelölti szabályozás fogja tartalommal megtölteni. 

A jelenleg már tisztjelölti jogviszonyban lévő RTK hallgatókra 2022. július 31-ig a régi szabályozás lesz alkalmazandó. Esetükben augusztus 1. után – amennyiben nem nyilatkoznak úgy, hogy az új szabályokat nem kívánják elfogadni- az új szabályozás lesz alkalmazandó. 

Új tisztjelölti szabályozás elsősorban felvételizőknek (Hatályos: 2022. augusztus 01-től)

Az Országgyűlés az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvényben a tisztjelölti jogviszony jelentős átalakításáról döntött. (A törvény elérhető a Magyar Közlöny 2021. évi 235. számában (https://magyarkozlony.hu). A rendvédelmi tisztjelöltekre vonatkozó rész a közlöny 11328. oldalától olvasható).

A törvény szerint: „A rendvédelmi tisztjelölt: a rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll.”

A tisztjelölti jogviszony lényege, hogy a NKE Rendészettudományi Karára rendvédelmi képzésre (bűnügyi, rendészeti, katasztrófavédelem alapszakra államilag támogatott képzésre) felvételt nyert hallgató nem csak az Egyetemmel létesít hallgatói jogviszonyt, hanem a képzésének megfelelő rendvédelmi szervvel is szolgálati jogviszonyba lép. A képzés csak mindkét jogviszony fennállása esetén végezhető el. A rendvédelmi szerv támogatja a tisztjelölt hallgató tanulmányait, ennek fejében a hallgató köteles az általa választott szak képzési ideje alatt oklevelet szerezni, illetve a képzés befejezését követően a rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni.

A tisztjelölt juttatásai:

A rendvédelmi tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből, tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. 

A rendelkezés azt jelenti, hogy a rendvédelmi tisztjelöltek 2022. augusztus 01-től havi 260 000 Ft feletti bruttó illetményben részesülnek, amelyet a 25 év alattiakra vonatkozó személyi jövedelemadó fizetési mentesség miatt csak a társadalombiztosítási járulék fog terhelni.

Az illetményen kívül a rendvédelmi tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.

A tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a tisztjelölt jogosult a kollégiumi elhelyezésre. 

A jelenlegi gyakorlat szerint jogszabályban biztosított formában a tisztjelölt jogosult: 

 • korszerű számítástechnikai eszközök személyes használatára: egy db laptop és egy db pendrive;
 • az első tanévben térítésmentes kollégiumi elhelyezésre és napi háromszori térítés mentes élelmezési ellátásra;
 • a képzés második tanévétől a szorgalmi időszak munkanapjain térítés mentes ebéd igénybevételére. Ha a tisztjelölt kollégiumi elhelyezésben részesül, részére a térítés mentes ebéd valamennyi naptári napon jár;
 • tanszertámogatásra;
 • költségtérítésre és szociális juttatásokra;
 • ruházati ellátásra (egyen- és sportruházat).

A tisztjelölt kötelezettségei:

A rendvédelmi tisztjelölt a juttatások fejében köteles a rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatni, és hivatásos állományba vételét követően legalább 10 év időtartamban az őt kinevező rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni. A rendvédelmi szerv köteles a rendvédelmi tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatni, ezek befejezését követően hivatásos állományba venni, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatni.

A tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a tisztjelölt jogosult a kollégiumi elhelyezésre. 

A rendészeti képzésben részt vevő hallgató köteles aktívan részt venni az oktatási-nevelési folyamatban, felkészülni a választott életpálya megkezdésére. Szolgálati feladatként köteles különösen:

a) részt venni a rendészeti kiképzési-nevelési egység által szervezett tanórákon kívüli rendészeti felkészítésben,
b) részt venni az alapkiképzésben és szakkiképzésben, valamint díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni,
c) őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni,
d) alegységparancsnoki feladatokat ellátni,
e) szakmai gyakorlatokat teljesíteni,
f) különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására, valamint
g) a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokat ellátni.

Rendvédelmi tisztjelölti jogviszony:

A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szervet jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A rendvédelmi tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.

A rendészeti alapképzésre, nappali munkarendre felvételt nyert személyt az országos parancsnok vagy az országos főigazgató a rendvédelmi szerv rendvédelmi tisztjelölti állományába kinevezi. Személyügyi nyilvántartását, rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos ügyei intézését a rendvédelmi szerv végzi. A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos parancsnoka, illetve országos főigazgatója.

A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésének feltétele, hogy a rendvédelmi tisztjelölttel szemben hallgatói jogviszonyt kizáró körülmény nem áll fenn. Nem nevezhető ki rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba, akinek ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya kizárás fenyítés jogerős kiszabásával, lemondással, tanulmányi kötelezettség önhibából történő elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerős megállapításával szűnt meg.

A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba történő kinevezést és annak módosítását írásba kell foglalni. A rendvédelmi tisztjelölt részére a kinevezést legkésőbb a rendészeti alapfelkészítést megelőző 15 nappal át kell adni. 

A rendvédelmi tisztjelölt a beiratkozást követő hat hónapig rendészeti alapfelkészítésen vesz részt. A rendvédelmi tisztjelölt a rendészeti alapfelkészítés befejezésekor „Tisztjelölt” vizsgát, azt követően a hivatásos állomány tagja számára előírt esküt tesz. A rendvédelmi tisztjelölt részére a rendészeti alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére próbaidőt kell kikötni. A próbaidő alatt a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti, vagy a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg.

A rendvédelmi tisztjelölt a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv tisztjelölti állományában, a hallgatói előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.

A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítési helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A rendvédelmi tisztjelölt szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza. A Rendvédelmi Tagozaton megalakított egységek a képzési szakok és szakirányok szerint kerülnek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes rendvédelmi szerv tartalékát is képezik. Kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazásuk és gyakoroltatásuk rendjét az országos parancsnok és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítése képzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy az a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A rendvédelmi tisztjelölt kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhető, továbbá a Rendvédelmi Tagozat állományában rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására jelölhető ki.

Régi tisztjelölti szabályozás (Hatályos: 2022. július 31-ig) A tisztjelölti jogviszonyt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (továbbiakban rendvédelmi szerv) hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 285-287/B.. §, és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet szabályozza. A rendvédelmi szerv és a hallgató közötti jogokat és kötelezettségeket a hallgatói jogviszony létesítésekor megkötött ösztöndíjszerződés tartalmazza.

A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot. A tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.

A tisztjelölti és a hallgatói jogviszony csak együttesen létesíthető és a képzés időtartama alatt mindkettőnek fenn kell állnia. Valamelyik megszűnése a másik jogviszony megszűnését vonja maga után.

A tisztjelölt az ösztöndíj szerződés megkötésével vállalja, hogy rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követően, legalább a rendészeti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesít. A rendvédelmi szerv azt vállalja, hogy a tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

A tisztjelölt a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományában, tisztjelölti szolgálati beosztásban, az előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot. Szolgálati helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozat (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat) állományában kerül kijelölésre. A tisztjelöltek szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza.

A tisztjelölt tanulmányai alatt jogosult miniszteri rendeletben szabályozott módon:

 • törvényben meghatározott összegű ösztöndíjra;
 • tanszertámogatásra;
 • költségtérítésre és szociális juttatásokra;
 • ruházati ellátásra;
 • az első tanévben és a kötelező bentlakásos időszakokban térítésmentes kollégiumi elhelyezésre és élelmezési ellátásra;
 • a képzés második tanévétől a tisztjelölt a szorgalmi időszak munkanapjain térítésmentes ebéd igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként.

A tisztjelölt köteles:

 • 6 hónapos rendészeti alapfelkészítésen részt venni, ezt követően Tisztjelölt vizsgát és a hivatásos állomány számára előírt esküt tenni;
 • az első évben és a későbbiekben elrendelt kötelező bentlakásos időszakban életvitelszerűen az Egyetem kollégiumában tartózkodni;
 • a Rendvédelmi Tagozat Szolgálati Szabályzatában meghatározott szolgálati feladatokat végrehajtani, különösen:
  • részt venni a Rendvédelmi Tagozat által szervezett tanórákon kívüli rendészeti felkészítésben,
  • díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni,
  • őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni,
  • alegységparancsnoki feladatokat ellátni,
  • szakmai gyakorlatokat teljesíteni,
  • különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására, valamint
  • a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokat ellátni.
 • az Egyetem területén és a szolgálati feladatok végrehajtása során formaruhát viselni;
 • a tanórarendben foglaltak szerint a tanórákon részt venni.

Az alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére a rendvédelmi szerv próbaidőt határoz meg. A próbaidő alatt a tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti.

Aki az alapfelkészítést egészségügyi, mentális okokból nem tudja teljesíteni, vagy időközben rájön, hogy nem a rendészeti képzés érdekli, az a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat keretei között, valamint a szabad kapacitások függvényében kérheti  átvételét az Egyetem más, nem rendészeti és katonai képzést folytató alapszakjaira.

Kettős jogállású hallgató

Kettős jogállású hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat.

Nappali munkarendes bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó, rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási, határrendészeti, közrendvédelmi, katasztrófavédelem alapképzési szak államilag támogatott tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányai.

Levelező képzések esetében egy két kivétellel szinte ez a jogállás az általános.

Az alábbi szakok, szakirányok esetén a levelező munkarendes képzésre a felvétel feltétele a hivatásos állományviszony megléte: Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó, informatikai nyomozó szakirányai. Rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányai,

Katasztrófavédelem alapképzési szak államilag támogatott tűzvédelmi- és mentésirányítási szakiránya

Rendészeti vezető mesterképzési szak esetében feltétel a tiszti rendfokozat is.

Kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakiránya.

Ezen kívül olyan képzéseken is tanulhat kettős jogállású hallgató, ahol a felvételnek nem feltétele a hivatásos állomány viszony Pl: rendészeti igazgatási szak migrációs szakirány.

A kettős jogállású hallgatók a Kar képzésein térítésmentes képzésben vesznek részt. Illetményüket tanulmányi idejük alatt a szolgálati helyük szerinti rendvédelmi szerv folyósítja.

A kettős jogállású hallgatók esetében a felvételkor meghatározott felvételi feltételek (pl.: hivatásos állományviszony, kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés, tiszti rendfokozat) képzés során történő megszűnése a hallgatói jogviszony megszüntetéséhez vezethet.

Közszolgálati ösztöndíjas hallgató

Nappali munkarend rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány és tűzvédelmi mérnök szak államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgató. Levelező munkarend migrációs szakirány és a tűzvédelmi mérnök szak államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgatója.

Az Egyetem közszolgálati ösztöndíjjal támogatott idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig biztosítja a Hallgató közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (ösztöndíj). A tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának megfelelően a nappali munkarendes hallgató ösztöndíjban részesülhet.

A Kar levelező munkarendes képzéseire felvételt nyert polgári, tehát nem hivatásos állományú hallgató, aki önköltség fizetésére nem kötelezett tanulmányait térítés nélkül folytathatja, az Egyetem részéről más juttatásban nem részesül.

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatónak visszafizetési kötelezettsége van, ha nem szerzi meg a képzési idő másfélszerese alatt az oklevelet, vagy az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál nem létesít és nem tart fel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. A részletes jogokat és kötelezettségeket a beiratkozáskor kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés tartalmazza.

Rendészeti ösztöndíjas jogállás

Nappali munkarendes képzés rendészeti igazgatási szak migrációs szakirány. (kifutó képzés)

A hallgatóval az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság(OIF) ösztöndíjszerződést köt, amelyben vállalja, hogy a hallgató tanulmányait támogatja és a tanulmányok befejezését követően a számára a végzettségének megfelelő beosztást biztosít valamelyik szervénél. Az alap ösztöndíj 9800,- Ft valamennyi ösztöndíjas hallgatónak jár. Az ösztöndíj másik része az elért tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján biztosított az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának megfelelően.

A hallgató vállalja, hogy a képzési idő alatt oklevelet szerez és a végzést követően a képzési időnek megfelelő időtartamban a OIF-nál dolgozik.

Önköltséges hallgató

Nappali munkarend rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány, katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági és katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási, szakirányok, tűzvédelmi mérnök szak önköltséges képzésre felvett hallgatói. Levelező munkarend rendészeti igazgatási alapszak biztonsági szakirány, katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági katasztrófavédelmi műveleti, és tűzvédelmi és mentésirányításiszakirányok önköltséges képzéseire felvételt nyert hallgatói. A kriminalisztika mesterszak polgári szakirány önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatója.

Az önköltség a felvételi hirdetményben az adott szakirány mellett jelenik meg. Az önköltség félévente értendő. Az önköltséges hallgatók esetén a beiratkozás feltétele az önköltség első részletének meghatározott határidőig való befizetése.

Nappali munkarendes hivatásos rendőrök (tehetséges tiszthelyettesek) jelentkezésével kapcsolatos információk