NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tájékoztató a kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges feladatokról

Tájékoztató a kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges feladatokról

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatom, hogy ha Ön a fizikai, egészségügyi, pszichológiai vizsgálatokon első vagy másodfokon alkalmas minősítést szerzett és a nappali munkarendes képzés valamelyik alábbi szakirányára jelentkezett, akkor az Ön kifogástalan életvitelét a felvételét követően, még a tisztjelölti állományba vétele előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat, vagy a pénzügyőr képzésekre felvettek esetén az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: Szolgálat) ellenőrizni fogja. Az ellenőrzés a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokon kívül egy személyes beszélgetésből áll, melyre a Szolgálat által előzetesen egyeztetett időpontban, az Ön lakóhelyén fog sor kerülni. A Szolgálat 2024. július 26. – augusztus 04. között keresheti Önt a személyes beszélgetés lefolytatása céljából. Kérem, hogy ezen időszak alatt álljon a Szolgálat rendelkezésére. A kifogástalan életvitel ellenőrzés elmaradása, vagy a kifogásolható életvitel megállapítása meghiúsíthatja a tisztjelölti és ezzel együtt a hallgatói jogviszony létrehozását is.

  • Bűnügyi szak: bűnüldözési; gazdasági nyomozó; kiber nyomozó;
  • Katasztrófavédelem szak: államilag támogatott iparbiztonsági; katasztrófavédelmi műveleti;
  • Rendészeti szak: határrendészeti rendőr, igazgatásrendészeti rendőr; közlekedésrendészeti rendőr; közrendvédelmi rendőr, , bevándorlási;
  • Pénzügyi rendészeti szak: pénzügyi nyomozó, vámigazgatási és rendészeti.

A kifogástalan életvitel ellenőrzés jogalapja:

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint: A hivatásos állományba jelentkező életvitelét a hivatásos állományba vétel előtt, a rendvédelmi oktatási intézmény tanulója, valamint a rendvédelmi tisztjelölt életvitelét a tanulói, valamint a hallgatói jogviszony létesítése előtt, továbbá a hivatásos állomány tagja, a tanuló, valamint a rendvédelmi tisztjelölt életvitelét a miniszter által meghatározott gyakorisággal, de legfeljebb évente egy alkalommal a jogviszony fennállása alatt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését a leendő rendvédelmi tisztjelölt hallgató, illetve a vele közös háztartásban élő nagykorú hozzátartozó írásban tudomásul veszi. Az ellenőrzés tudomásul vétele a törvény 3. és 2. számú mellékletének kitöltésével és aláírásával történik.

A leendő pénzügyőr tisztjelöltek esetén kifogástalan életvitel ellenőrzést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 34. § (1) bekezdése alapján folytatják le. „34. § (1) A NAV pénzügyőri állományába jelentkező (a továbbiakban: jelentkező) életvitelét a jogviszony létesítését megelőzően, továbbá a pénzügyőr, valamint a tisztjelölt életvitelét a miniszter által meghatározott gyakorisággal, de legfeljebb évente egy alkalommal a jogviszony fennállása alatt ellenőrizni kell.

Az ellenőrzés elvégzését a leendő tisztjelölt hallgató, illetve a vele közös háztartásban élő nagykorú hozzátartozó írásban tudomásul veszi. Az ellenőrzés tudomásul vétele a törvény 3. és 2. számú mellékletének kitöltésével és aláírásával történik.

Kérjük, hogy az oldal alján található nyomtatványokat elektronikusan, vagy olvasható kézírással szíveskedjenek kitölteni, kinyomtatni, keltezéssel ellátni és aláírni. (Az Adatlapot a Jelentkezőnek, a Hozzátartozói nyilatkozatot a közös háztartásban élő hozzátartozónak kell aláírnia. Hozzátartozónként egyet-egyet.)

A kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges egy részletes, általános önéletrajz is. Az önéletrajz elkészítéséhez irányadó szempontrendszert az oldal alján található dokumentum tartalmazza.

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat, valamint az önéletrajzot kérjük A/4 méretű nyitott borítékban elhelyezni. A boríték közepén kérjük nyomtatott nagy betűkkel feltüntetni a felvételiző nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét.

 A borítékot a felvételizőnek a pályaorientációs beszélgetésre kell magával hoznia és a regisztrációnál leadnia. A tartalom ellenőrzése után a borítékot lezárják.

A kifogástalan életvitel ellenőrzésére csak a megfelelő felvételi pontszámot elért pályázók esetében kerül sor. Ha a pályázó nem járul hozzá a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez, vele tisztjelölti hallgatói jogviszony – a megfelelő felvételi pontszám és „alkalmas” minősítés ellenére – sem létesíthető.

Értelmező rendelkezések:

  • hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
  • közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 

dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető

 

Kifogástalan életvitel ellenőrzés nyomtatvány (ADATLAP) letöltése

Szempontok az önéletrajz elkészítéséhez letöltése

Hozzátartozói nyilatkozat