NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Előzetes kreditelismerési eljárás

A mesterszakra, a szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) meghatározott, korábbi tanulmányok birtokában lehet jelentkezni. A KKK határozza meg, hogy mely szakokon szerzett főiskolai végzettség, vagy BA, BSc fokozat birtokában lehet a mesterszakra teljes kreditérték beszámításával jelentkezni. Ezekben az esetekben előzetes kreditelismerési eljárást nem kell kérni.

Aki nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik, annak előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie. Az alábbi kérelmet legkésőbb 2023. május 03-ig kell megküldeni a kért mellékletekkel együtt a rtk.kreditatvitel@uni-nke.hu e-mail-címre.

Előzetes kreditelismerési eljáráshoz szükséges nyomtatványok:

 • Kreditátviteli kérelem mesterképzési szakra történő felvételi jelentkezéshez (lásd az oldal alján)
 • Validációs kérelem (munkatapasztalat beszámítása) (lásd az oldal alján)

A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell a KKK-ban meghatározott számú felvételhez előírt kredittel a KKK-ban meghatározott ismeretkörökből.

Amennyiben csak a KKK-ban meghatározott minimális kredittel rendelkezik a pályázó, abban az esetben felvételt nyerhet, de a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Mesterszak

A felvételhez előírt kreditszám

Minimálisan teljesítendő kreditszám

rendészeti vezető

60

50

kriminalisztika

60

30

katasztrófavédelem

60

30

polgári nemzetbiztonsági

60

30

biztonsági szervező

60

30

A legalább tíz éve hivatásos állományban dolgozó kollégák, a betöltött beosztásokról szóló igazolások csatolásával, kérhetik a munkatapasztalatok beszámítását (validáció) is.

A pályázók előtanulmányait, a szerzett kreditpontok mennyiségét – a beküldött vagy bekért dokumentumok alapján – a Kreditátviteli és Validációs Bizottság értékeli és döntéséről értesíti az érintett pályázókat. A kreditátviteli határozatokat a jelentkezéshez csatolni kell, legkésőbb július elejéig.

Az írásbeli felvételi vizsgára, felvételi beszélgetésre csak azokat hívja be az intézmény, akik a Kar által folytatott alapképzések tantervében szereplő tantárgyakra szerezhető kreditértékkel számolva, korábbi tanulmányaik alapján elérik a KKK-ban meghatározott minimális kreditértéket.

A kreditátviteli kérelemhez mellékelni kell:

 1. a teljesített tantárgy teljesítését igazoló leckekönyv, hitelesített törzslap-kivonat hiteles másolatát vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolást;
 2. a teljesített tantárgy tantárgyi programjának hiteles másolatát, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot;
 3. az előzetes kreditátviteli kérelem esetén az oklevél (oklevelek) hiteles másolatát;
 4. az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását

A validációs kérelemhez mellékelni kell:

A validációs kérelemhez a munkatapasztalatot hitelt érdemlően igazoló, a munkáltató által kiállított dokumentumot kell mellékelni, amely tartalmazza legalább a munkatapasztalat kreditátvitel szempontjából releváns tartalmát, a munkatapasztalat megszerzésének helyét és időtartamát órára lebontva.

Az előzetes kreditelimerési eljárásban a felvételhez szükséges ismeretkörök

 

Mesterszak

Elismerhető ismeretkörök

rendészeti vezető

 • államtudományi ismeretek,
 • társadalomtudományi ismeretek,
 • jogtudományi ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek,
 • közgazdasági menedzsment ismeretek,
 • európai uniós ismeretek.

kriminalisztika

 • társadalomtudományi ismeretek,
 • jogtudományi ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek,
 • közgazdasági menedzsment ismeretek,
 • európai uniós ismeretek,
 • természettudományi ismeretek.

katasztrófavédelem

 • műveltség, kultúra, értékek modul (bölcsészettudomány, társadalomtudomány) 4-8 kredit,
 • államtudományi modul (állam- és jogtudomány, hadtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva) 5-20 kredit,
 • egyetemi közös közszolgálati gyakorlat 2-4 kredit,
 • katasztrófavédelmi szakmai ismertek 10 kredit,
 • jogi és államtudományi szakterület (közigazgatási jog, rendvédelmi ismeretek) 5-7 kredit,
 • rendészeti humánmenedzsment és kommunikációs szakterület (katasztrófapszichológia, pedagógiai ismeretek, számítástechnikai ismeretek, katasztrófavédelmi informatikai rendszerek, idegen nyelv),
 • belügyi alapmodul és fizikai felkészítés szakterület (általános szolgálati ismeretek, közrendvédelem, testnevelés): 5-7 kredit,
 • természettudományi alapozó szakterület (alkalmazott természettudományi ismeretek, térinformatikai ismeretek, katasztrófavédelmi egészségügyi ismeretek): 5-7 kredit,
 • katasztrófavédelmi alapozó szakterület (veszélyhelyzeti ismeretek, katasztrófavédelmi jog és igazgatás; katasztrófavédelmi felelősség rendszere, nemzetközi katasztrófavédelmi jog): 5-7 kredit,
 • szakmaspecifikus képzési terület 30 kredit
  • katasztrófavédelmi műveleti szakterület (polgári védelmi szakismeret, katasztrófa-megelőzés, katasztrófák következményeinek felszámolása, katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere, katasztrófavédelem logisztikai rendszere, környezetbiztonság, katasztrófavédelmi műveletek; katasztrófavédelem finanszírozási rendszere) 10 - 20 kredit,
  • tűzvédelmi és mentésirányítási szakterület (tűzvizsgálat alapjai, tűzoltó technikai ismeretek, tűzoltási és műszaki mentési ismeretek, tűzmegelőzési ismeretek, tűzvizsgálattan, tűzvédelem finanszírozási rendszere, tűzoltó beavatkozások logisztikája, tűzvédelmi szakismeret) 10 - 20 kredit,
  • iparbiztonsági szakterület (iparbiztonságtan, kritikus infrastruktúra védelem, veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ipari és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása; iparbiztonság gazdasági alapjai) 10 - 20 kredit.

polgári nemzetbiztonsági

 • társadalomtudományi és természettudományi ismeretek,
 • állam és jogtudományi ismeretek,
 • rendészettudományi ismeretek,
 • hadtudományi ismeretek, vezetési ismeretek,
 • biztonságpolitikai ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • közszolgálati ismeretek,
 • európai uniós ismeretek,
 • műszaki ismeretek,
 • haditechnikai ismeretek,
 • informatikai ismeretek, nemzetbiztonsági ismeretek

biztonsági szervező

 • társadalomtudományi ismeretek,
 • jogtudományi ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek,
 • közgazdasági menedzsment ismeretek,
 • európai uniós ismeretek.

Az NKE Elismerési Szabályzata

Államtudományi képzési terület képzési és kimeneti követelményeiről (KKK-k) szóló kormányrendelet

Kreditátviteli kérelem mesterképzési szakra történő felvételi jelentkezéshez
PDF letöltése
Validációs kérelem
PDF letöltése