NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendvédelmi szervező

TÁJÉKOZTATÓ

a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakról

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara felvételt hirdet a 2024 februárjától induló Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakra.

A rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak keretében a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a Rendőrség, a Katasztrófavédelem, a Büntetés-végrehajtás tevékenységét, feladatait érintően. A szakot elvégzők olyan kompetenciákra tesznek szert, melyek képessé teszik őket a szakterületükre vonatkozó eljárások végzésére. Mindezt olyan komplex szemlélet és tudás birtokában teszik, melynek középpontjában a modernizáció elveinek és gyakorlatának konzekvens alkalmazása áll. Jól hasznosítható, gyakorlatorientált tudásra tesznek szert, amely segítséget nyújt a hatósági, a beosztott vezetői munka professzionális végzésére.

A záróvizsga követelményeinek teljesítését követően, a hallgatók rendvédelmi szervező szakképzettséget igazoló oklevelet kapnak.

A 3 féléves képzési idejű szak önköltséges képzési formában indul. A képzés önköltsége várhatóan 250.000,-Ft/fő/félév, mely önköltséget a beiskolázó rendvédelmi szerv átvállalhatja. A képzésre levelező munkarendben kerül sor úgy, hogy a tanórák félévente 7-8 alkalommal, péntekenként (max. 6 óra) és szombatonként (max. 10 óra) kerülnek megtartásra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (1083 Budapest, Üllői út 82.). A tanórák tervezett kezdési ideje pénteken 13.00 szombaton 08.00 óra, órarend szerint. A képzés 2024 februárjában indul.

A képzésre való felvétel feltétele:

a.       bármely képzési területen, legalább alapképzésben szerzett oklevél (igazolás nem elfogadható);

b.       bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány a NKE tv. 22. §-a szerint;

c.       hivatásos állományviszonyra érvényes egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság;

d.       az országos rendőrfőkapitány vagy a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának vagy a katasztrófavédelem főigazgatójának vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vagy a Terrorelhárítási Központ főigazgatójának vagy az Országgyűlési Őrség parancsnokának vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatójának támogató nyilatkozata;

e.       a rendészeti alapkiképzés sikeres végrehajtásának igazolása;

f.       kifogástalan életvitelt megállapító életvitel ellenőrzés;

g.       rendőrséggel vagy hivatásos katasztrófavédelmi szervvel vagy büntetés-végrehajtási szervvel vagy az Országgyűlési Őrséggel fennálló foglalkoztatási jogviszony.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezés menete:

A képzés zárt beiskolázású. A képzésre a beiskolázásra jogosult rendvédelmi szerv beiskolázási javaslata alapján kerülnek felvételre a jelentkezők.

A szakirányú továbbképzési szakra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.

A felvételi feltételek a.-b. pontban leírt feltételeket bizonyító okiratok fénymásolatát a jelentkezőnek kell a jelentkezéséhez csatolnia, sikeres felvételi döntés esetén a beiratkozáskor eredetben bemutatnia.

A felvételi feltételek c.-g. pontjába foglalt feltételek meglétét a beiskolázásra jogosult rendvédelmi szerv igazolja.

A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell:

-        a BA/Bsc/főiskolai vagy MA/Msc/egyetemi végzettséget tanúsító oklevél másolatát (magyar, angol nyelven). Amennyiben angol nyelvű oklevelet még nem állított ki a felsőoktatási intézmény, akkor a képzés, és a szakképzettség angol megnevezését tartalmazó, az oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény által hitelesített igazolást,

-        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (Ügyfélkapun történő igénylés esetén a „Speciális igénylés”-t kell választani. Az igénylés okánál „NKEEGYETEM”-et kell választani a felugró lehetőségek közül. Papíralapú igénylés esetén a kérőlap III. pontjában „Igen” választ kell adni, a IV. pontban az alábbi szöveget kell beírni: 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22. §. A kérőlap V. pontját ez esetben nem kell kitölteni.)

 

A jelentkezési lapot a csatolt dokumentumokkal együtt legkésőbb 2024. január 10-ig kell eljuttatni elektronikus úton a szilagyi.monika@uni-nke.hu e-mail címre, az eredeti dokumentumokat pedig a beiratkozáson szükséges leadni.

A képzés Képzési programja elérhető a https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzesi-szak/rendvedelmi-szervezo-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak oldalon.

Jelentkezési lap rendvédelmi szervező 2024 innen tölthető le! 

A képzéssel kapcsolatos további kérdésekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya ad felvilágosítást a szilagyi.monika@uni-nke.hu e-mail címen, vagy a +36-1-432-9000/19312 telefonszámon.

Budapest, 2023. augusztus 31.

 

dr. Verhóczki János r. ezredes s.k.

tanulmányi osztályvezető