NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tájékoztató a komplex vizsgáról

Tájékoztató a komplex vizsgáról és vizsgatárgyairól

A 2016-ban bevezetett 2+2-es doktori képzés egyik új eleme a KOMPLEX VIZSGA. A vizsgát a képzési-kutatási szakasz (2 év) lezárása előtt kell letenni. A vizsga teljesítése a feltétele annak, hogy a doktorandusz megkezdhesse az ún. Kutatási és disszertációs szakaszt. A 2+2-es rendszer azt szolgálja, hogy a doktorandusz a képzés kezdetétől fogva, folyamatosan haladjon a kutatásában, olvasson, kutasson, publikáljon.

A komplex vizsgára a doktori iskola (egyetem) honlapján elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amelyet a Tudományos Ügyek Irodájában kell leadni.

A témavezető a komplex vizsgára bocsátás feltételeként előzetesen írásban értékeli a vizsgázót.

Ki jelentkezhet a komplex vizsgára?

  • A vizsgára az a doktorandusz tud jelentkezni, aki az előírt 90 kreditpontot teljesítette. Ez a kreditérték minimum 60 tanulmányi és 30 tudományos tevékenységért szerezhető kreditből tevődik össze
  • A komplexvizsga-bizottságot a doktori iskola vezetőjének előterjesztése alapján a Doktori Iskola Tanácsa véglegesíti és az Egyetemi Doktori Tanács hagyja jóvá.

Mit mér a komplex vizsga?

  • Az önálló kutatásra való alkalmasságot;
  • Méri, értékeli a doktorandusz tanulmányi, kutatási előmenetelét;
  • Értékeli, véleményezi, hogy a választott téma kutatható, a doktorandusz uralja a témát, és valóban képes a disszertáció elkészítésére.

Miből áll a vizsga?

A komplex vizsga elméleti és disszertációs részből áll. Az elméleti részben 2 tárgyból kell számot adni a meghatározott témakörök ismereteiből. Az egyik tantárgy „A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana”, a másik pedig a „Rendészetelmélet és rendészettudományi ismeretek”.

A disszertációs részben a doktorandusznak 15 perc időtartamban kell bemutatni a kutatás során eddig kapott eredményeit, szakirodalmi ismereteit. A prezentációban tájékoztatást kell adni a kutatás további ütemezéséről, ismertetni kell a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervet, célkitűzéseket.

A komplex vizsga előtt írásbeli beszámolót kell benyújtani 8-10 oldal terjedelemben, ami gyakorlatilag a szóbeli prezentáció kibővített változata.

Az írásbeli beszámoló legyen alkalmas arra, hogy annak alapján a komplex vizsga keretében érdemi vitát lehessen lefolytatni a készülő disszertáció szakmai és módszertani kérdéseiről.

A vizsga értékelése

A bizottság mindkét részt külön-külön értékeli. Az értékelés, osztályozás 1-5-ig skálán történik, s a bizottság mind a négy tagja értékel. A vizsga akkor eredményes, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg, azaz a vizsgázó részenként és összesen is megkapta a megszerezhető pontok legalább 60%-át. A sikertelen vizsgát ugyanabban a vizsgaidőszakban egyszer meg lehet ismételni.

A sikeres komplex vizsga teljesítése után kezdődhet meg a kutatási és disszertációs szakasz, amelynek az első szemeszterében elszámolható a 20 kredit, amelyet a komplex vizsga teljesítésért jár. A komplex vizsgától számított 3 éven belül kell legkésőbb megkezdeni a fokozatszerzési eljárást, vagyis a kész dolgozatot elkészíteni.

A doktori képzés követelményei, a teljes idejű, nappali (ösztöndíjas) és részidejű (levelező) hallgatók részére azonosak, az egyéni képzésben lévők saját kutatási tervük szerint szabadon teljesítik a 240 kreditet, de a képzési és kutatási szakasz végére a tanulmányi krediteket teljesíteniük kell. A tanórákon való részvétel számukra nem kötelező!

Az egyéni felkészülő a sikeres komplex vizsga teljesítésével kerül hallgatói jogviszonyba.