Oktatóink

Oktató neve Tárgy neve
Angyal Miklós 1. A forenzikus medicina és a kriminalisztika kapcsolódási pontjai
Balla József

1. A schengeni értékelési rendszer elmélete és gyakorlata
2. Biometrikus adatok a rendészeti célú személyazonosításban

Balla Zoltán 1. Közigazgatás és rendészeti jog
Balláné Füszter Erzsébet 1. A forenzikus tudományok szerepe a nyomozásban.
Barabás Andrea Tünde 

1. Kiszolgáltatott áldozatok szituáció-orientált rendészeti kezelése.
2. Resztoratív módszerek alkalmazása a rendészeti munka és a büntetés-végrehajtás során

Barna Ildikó 

1. A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana I.: Bevezetés a kvantitatív és kvalitatív kutatásmódszertanba.
2. A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana II.: Módszertani specifikáció.

Blaskó Béla 

1. A büntetőjogi kodifikáció aktuális kérdései, az egyes jogintézmények fejlődési irányai.
2. Büntetőpolitika a új évszázad első évtizedeiben

Bleszity János 1. A szervezetszerű tűzvédelem kialakulása és fejlődése Magyarországon. A tűzoltóságok katasztrófa-elhárítási feladatai
Boda József

1. A nemzetbiztonsági szolgálatok és elődszervezeteik története, fejlődése.
2. Külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok és tevékenységük gyakorlata.
3. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe az ENSZ, EBESZ, EU és NATO vezette békeműveletek támogatásában, a XXI. században.
4. A nemzetközi szervezett bűnözés  és annak hatása a magyar rendvédelmi szervek tevékenységére

Christián László

1. A magánbiztonság helye a rendészetben.
2. Alternatív rendészet.
3. Az önkormányzati rendészet itthon és külföldön.

Czenczer Orsolya 1. A büntetés-végrehajtási szervezet rendszere, működése, korszerűsítési irányai. 
Dobák Imre

1. A nemzetbiztonság általános elmélete.
2. A titkos információgyűjtés.
3. A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása.

Fantoly Zsanett 1. A büntető igazságszolgáltatási rendszerek.
Finszter Géza 

1. Rendészettudományi ismeretek.
2. A rendészet általános elmélete.

Fliegauf Gergely

1. Pönológia és társadalomtudományi kutatás a börtönben.
2. Fejezetek a kritikai kriminológia eredményeiből.

Fogarasi Mihály

1. Előítélet és elfogultság a rendvédelemben: kriminálpszichológiai megközelítés

Fórizs Sándor

1. Rendészettudományi ismeretek.
2. A rendészeti szervek vezetése.
3. Rendészeti szervek hazai és nemzetközi felkészítése.
4. A minősített időszakok rendészete.
5. Könyvtárhasználati szkillek.

Freyer Tamás 

1. A rendvédelmi munka fizikai aspektusai.
2. Rendvédelem és huliganizmus

Haller József

1. Publikálás nemzetközi folyóiratokban
2. Agresszió: neurobiológiától a bűnüldözésig

Hautzinger Zoltán 

1. A rendészet bűnüldözési fejlesztési lehetőségei.
2. Migráció szababályozása és joga.
3. A kriminalisztika alaptézisei.

Hegedűs Judit

1. Kommunikáció és erkölcs kapcsolata az európai rendészeti munkában.
2. Az erkölcs szerepe a rendészeti munkában.
3. Gyermek- és ifjúságvédelem.
4. Oktatás-módszertani ismeretek.
5. Előadói készségek fejlesztése

Hollán Miklós 1. Effectiveness and sanction policy in law enforcement.
2. A korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei.
Hullám István 1. A fokozott és extrém stresszterhelésekkel járó rendvédelmi tevékenységek pszichológiai és biológiai folyamatainak rendszerszemléletű modellezése, mérési, elemzési módszerei.
Kerezsi Klára 

1. A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana I.: Bevezetés a kvantitatív és kvalitatív kutatásmódszertanba.
2. A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana II.: Módszertani specifikáció.
3. Rendészettudományi ismeretek.
4. Kutatási pályázat- és projektmenedzsment
5. Kriminológia I.: Az elméleti kriminológia alapproblémái
6. Kriminológia II.: Az intézményes reakciók kriminológiája

Kis Norbert  1. Effectiveness and sanction policy in law enforcement
Kóródi Gyula  1. A rendészet-egészségtudomány tárgya, rendező elvei, módszertana és praktikuma
Kovács Gábor 

1. Rendészeti szervek vezetés- és szervezéselmélete.
2. Közrendvédelem.

Kovács Gábor med. jur. 1. A bizonyítás aktuális kihívásai a bűnügyi tudományokban
Kovács Tamás 1. A rendészettudomány története
2. Kutatásmódszertan különös tekintettel a levéltárakban, a múzeumokban és a könyvtárakban végzendő tudományos kutatáshoz
Kozáry Andrea 1. Rendészettudományi ismeretek.
2. A jelképek és a közrendvédelem.
3. A rendőrség átalakulásának fordulópontjai. Nők a magyar rendvédelemben
4. Mediáció és helyreállító igazságszolgáltatás
Linder Viktória  1. Foglalkoztatási viszonyok és emberi erőforrás gazdálkodás a közszektorban
Major Róbert 

1. Nagyvárosi forgalomszervezés és forgalomfelügyelet.
2. A forgalomellenőrzés elmélete és gyakorlata.
3. Közlekedési büntetőjog

Malét-Szabó Erika 1. Kutatásmódszertan a gyakorlatban: Az új belügyi vezető-kiválasztási rendszer tudományos megalapozása és gyakorlati bevezetése.
2. Egészség és hatékonyság a rend szolgálatában: avagy a segítő szakmák helye és szerepe a rendvédelemben.
Mátyás Szabolcs 1. Kriminálföldrajz.
Molnár Katalin 

1. Rendészeti kommunikáció.
2. Nyelvi és kommunikációs készségek.
3. Előadói készségek fejlesztése

Nagy Anita 1. Büntető ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában
Nagy Judit  1. Európai büntetőjog - bűnüldözés határok nélkül.
Németh Zsolt

1. A rendészeti bűnmegelőzés alapkérdései.
2. A rendészet és a civilszféra
3. Drogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák
4. A prostitúció rendészetének korlátai
5. A rendészeti működés hatékonyságának korlátai
6. A gyermekvédő rendőrség – utópia vagy szükségszerűség

Pap András László

1. Rendészettudományi ismeretek.
2. A rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései. 
3. Személyes fejlesztési feladat

Parádi József 

1. A polgári magyar állam rendvédelmi testületei.
2. A polgári magyar állam közrendvédelme.
3. A polgári magyar állam határőrizete.

Parti Katalin 1. Az iskolai és online kortárs-bántalmazás jelensége, megelőzése és komplex kezelése
2. Nemzetközi kutatások kötelező elemei és lehetséges problémái. Tervezés, megvalósítás, koordináció, disszemináció, evaluáció
Patyi András  1. A rendészeti mérlegelés.
Pődör Andrea 1. GIS és térbeli elemzések rendészettudományi alkalmazásának lehetőségei
Remek Éva 1. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája.
2. A 21. század új típusú kihívásai
Ritecz György

1. A Schengen Aquis Rendszer elmélete és gyakorlata.
2. Határbiztonsági kockázatelemzés.

Ruzsonyi Péter

1. A korrekciós kriminálpedagógia nemzetközi törekvései.
2. A re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai

Sallai János

1. Rendészettudományi ismeretek.
2. Az államhatárok rendészete.
3. A rendészettudomány története.
4. Az államhatárok története.
5. Az államhatárok története.
6. Kriminálföldrajz

Sárkány István 

1. Az időskor viktimológiája.
2. Az erőszakos bűnözés.

Simicskó István

1. Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai.
2. A különleges jogrend rendészeti és védelmi igazgatási aspektusai. 

Szabó Andrea 1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén.
Szabó Imre  1. Rendészeti reformok
2. A prediktív rendészet jövőbeli lehetőségei és kihívásai
Tarján Gábor 

1. Kisebbségi kérdés rendészeti vonatkozásai Magyarországon.
2. A magyar szélsőjobboldal és a rendvédelem a 20-21. században.
3. Társadalmi megmozdulások okai és következményei. A rendőrség szerepe ezek kezelésében.

Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna  1. A magyar és az angol rendőrségi szakterület beszélőközössége és szaknyelvi kultúrája.
Varga János

1. Intelligens határellenőrzési technológiák.
2. A FRONTEX képzési tevékenysége.
3. A határellenőrzés és a terrorizmus elleni küzdelem öszzefüggései.
4. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája.
5. A határrendészeti szervek együttműködése a nem kormányzati szervezetekkel.
6. Az Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata.
7. Az Integrált Határigazgatási modell.

Zsigovits László  1. A rendészeti információtechnológia (IT) fejlődési irányai.