NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Büntetés-végrehajtási Tanszék

Dr. Bogotyán Róbert Lajos bv. ezredes
mb. tanszékvezető, tanársegéd
főtanácsos

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 242.
Telefon: +36-1-432-9021; +36-1-432-9000/19-102
Mellék: 19-102
E-mail: rtk_bv@uni-nke.hu

Halász Krisztina Eszter
tanszéki előadó

E-mail: halasz.krisztina@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve Oktató neve
A fogvatartási hely kriminalisztikája Bönde Zsolt bv. alezredes, mesteroktató
A kutatási módszertan alapjai 1-2 Dr. Pallo József. bv. ezredes, egyetemi docens
Az emberölés lélektana Lehoczki Ágnes bv. őrnagy, tanársegéd
Büntetés-végrehajtási informatika Dr. Nádasi Béla bv. ezredes, mesteroktató
Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6 Sztodola Tibor bv. alezredes, mesteroktató
Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3. Dr. Nádasi Béla bv. ezredes, mesteroktató
Büntetés-végrehajtási igazgatás 1-3 Bönde Zsolt bv. alezredes, mesteroktató
Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3 Dr. Nádasi Béla bv. ezredes, mesteroktató
Büntetés-végrehajtási jog 1-5 Dr. Czenczer Orsolya bv. alezredes egyetemi docens
Büntetés-végrehajtási nevelés 1-4 Dr. Forgács Judit c. bv alezredes, tanársegéd
Büntetés-végrehajtási nevelés módszertana 1-2 Dr. Forgács Judit c. bv alezredes, tanársegéd
Büntetés-végrehajtási pszichológia 1-6 Lehoczki Ágnes bv. őrnagy, tanársegéd
Bv. szervek felsőszintű irányítása Dr. Pallo József. bv. ezredes, egyetemi docens
Bv. szervek gazdálkodása Dr. Pallo József. bv. ezredes, egyetemi docens
Bv. szervek időszerű feladatai Dr. Pallo József. bv. ezredes, egyetemi docens
Bv. szervek nemzetközi együttműködése Dr. Pallo József. bv. ezredes, egyetemi docens
Criminal-pedagogy    
Kompetenciafejlesztő tréning Bönde Zsolt bv. alezredes, mesteroktató
Közös közszolgálati gyakorlat Dr. Pallo József. bv. ezredes, egyetemi docens
Kriminálpedagógia 1 (levelező munkarend)  
Kriminálpedagógia 1. (nappali munkarend) Dr. Forgács Judit c. bv alezredes, tanársegéd
Szabadon választható ismeretek 1-2 Bönde Zsolt bv. alezredes, mesteroktató
Szakmai gyakorlat 1-2 Dr. Forgács Judit c. bv alezredes, tanársegéd
Szakmai gyakorlat 3 Sztodola Tibor bv. alezredes, mesteroktató
The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében) Dr. Czenczer Orsolya bv. alezredes egyetemi docens

Konzultációs időpontok: elektronikus vagy telefonos egyeztetést követően bármikor

A tanszék története:

A büntetés-végrehajtási ismeretek felsőfokú oktatásának gondolata hazánkban a huszadik század elején jelent meg. A hazai börtönügy kiemelkedő alakja, Finkey Ferenc fontosnak tartotta, hogy ne csupán a joghallgatók, hanem a börtönhivatalnokok is részesüljenek felső szintű szakmai, börtönügyi képzésben. A második világháború után a képezés elsősorban politikai és ideológiai indíttatású volt, a jelenlegi Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet épületében és egy másik Maglódi úti épületben zajlott.

1954 és 1958 között a büntetés-végrehajtási tiszti képzés átmenetileg szünetelt, majd 1959-től a régi Rendészettudományi Kar területén, az akkori rendőrakadémia keretében működött. Az itt megszerezhető végzettség a tiszti rendfokozat elnyerésén kívül az érettségivel volt egyenértékű.

Szakmai vizsgálatok után, 1971-ben született meg a döntés, hogy a magyar börtönügynek szakszerűen és színvonalasan kiképzett tisztekre van szüksége, és hogy az ez évben megalakult Rendőrtiszti Főiskolához önálló tanszékkel a büntetés-végrehajtási képzés is társul 1972 szeptemberétől.

A Tanszékre ezen időszakban jelentős feladatok hárultak, ki kellett dolgozni az oktatási tematikát és tanári vénájú szakembereket kellett toborozni. A munkát dr. Szűcs Lajos bv. alezredes, a Tanszék első vezetője irányította.

A 70-es évek elején a kedvező gazdasági helyzet lehetővé tette, hogy a büntetés-végrehajtást meghatározó szakmai kérdések, így a börtönök korszerűsítésének, racionalizálásának és hatékonyságának témakörei előtérbe kerüljenek. A biztonsági kérdések mellett a rehabilitációs ideológia uralta a megoldások többségét, amelyekhez sokkal több és magasabb szinten képzett szakemberre volt szükség. Megalakult a pszichológus-hálózat, nőtt a nevelők létszáma, fellendült a fogvatartottak iskolai és szakmai oktatása. Az új megközelítés újabb biztonsági kihívásokat is jelentett. Az intézetek biztonságának fenntartásához a külső őrzés megtartása mellett egyre inkább a falakon belüli élet, a dinamikus biztonsági feltételrendszer kialakítása vált fontossá. Ebben a helyzetben ugrásszerűen megnőtt a speciálisan kiképzett szakemberek iránti igény, így a Tanszék oktatói munkája kiemelten fontos szerephez jutott.

A Tanszék - az egykori Karády Katalin villából átalakított – X. sz. épületben, három tanteremben és két tanári szobában kezdte meg a munkát. Nappali, majd 1975-től levelező tagozaton is (2000-ben „keresztféléves” szakkal is bővült) képezték a bv. tiszteket, elsősorban a biztonsági szakterületre, de más fontos posztokra is.

A Tanszék óriási energiát fordított és fordít jelenleg is arra, hogy a legkorszerűbb elméleti anyagot oktassa, amellett a hallgatók nevelésével, személyiségük formálásával közvetlenül, folyamatosan foglalkozzon. A kis létszámú osztályok, illetve a szoros emberi és munkakapcsolat révén tanár és diák között a kapcsolat jó, a tananyag elsajátítása közvetlenül ellenőrzött. Szinte egyénre szóló differenciával folyik az oktatás, a szakmára történő felkészítés, a hivatástudat erősítése. A bv-s hallgatók elhivatottsága a Karon már-már legendás. Ennek is köszönhető, hogy a büntetés-végrehajtási hallgatók meglehetősen jó eredményeket érnek el tanulmányaikban, majd később a büntetés-végrehajtási pályafutásuk során.

2017-ben a Rendészettudományi Kar, így a Bv. Tanszék is új helyére költözött. Immáron egy korszerű új épületben folytathatja munkáját, az Üllői úti Ludovika Campuson.

A Tanszék oktatói szakmájuk kiemelkedő képviselői voltak régen is, és így van ez ma is. Többen több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek, hosszú évek oktatói tapasztalatával. 10 éves büntetés-végrehajtási gyakorlata a legfiatalabb tanároknak is van. Rendszeresen végeznek szaklektori munkát, véleményt készítenek különféle központi tervezetekhez, részt vesznek a kodifikációs munkában.

A Tanszéken a modern magyar büntetés-végrehajtás kiemelkedő szakemberei teljesítettek szolgálatot. Igazságtalan lenne, ha bárkit kiemelnénk közülük, mert valamennyien saját szakterületük elismert tekintélyei, akik beírták nevüket a büntetés-végrehajtás történetébe

Volt tanszékvezetők: Dr. Szűcs Lajos, Balogh László, Dr. Lőrincz József, Dr. Ruzsonyi Péter

Volt tanszékvezető-helyettesek: Hevényi Attila, Dr. Képes Endre, Dr. Csetneky László, Dr Tari Ferenc

Volt oktatók: Dr. Szűcs Lajosné, Dr. Csordás Sándor, Madej Ferenc, Dr. Marosi Pál, Válint Lajos, Dr. Cser Gyula, Dr. Kraviánszky Mihályné, Dr. Sárdi Miklós, Kaszt János, Dr. Huszár László, Dr. Zeller István, Dobos István, Bodnár Miklós, Veszelka Vendel, Kovács László, Módos Tamás, Kiss Ágnes, Nagy Gábor, Dr. Fliegauf Gergely,