NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Büntetőjogi Tanszék

Tanszékvezető: 

Dr. Polt Péter
egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 228.

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 230.
Telefon: +36-1-432-9019, +36-1-432-9000/19-133
Mellék: 19-133
E-mail: RTK_Bu@uni-nke.hu

Fodor Anita
titkársági asszisztens

E-mail: fodor.anita@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Kötelező tárgyak                  - a tanszék valamennyi oktatója

 • Büntetőjog 1. – RBÜAB01
 • Büntetőjog 2. – RBÜAB02
 • Büntetőjog 3. – RBÜAB03
 • Büntetőjog 4. – RBÜAB04
 • Büntetőjog 5. – RBÜAB05
 • Büntetőjog gyakorlat 1. – RBÜAB12
 • Büntetőjog gyakorlat 2. – RBÜAB13
 • Büntetőjogi ismeretek (bz.) 1. - RBÜAB06 (KIFUTÓ)
 • Büntetőjogi ismeretek (bz.) 2. - RBÜAB07 (KIFUTÓ)
 • Büntetőjogi ismeretek 1.- RBÜAB 08
 • Büntetőjogi ismeretek 2.- RBÜAB 09
 • Büntetőjogi alapismeretek 1. – RBÜAB18
 • Büntetőjogi alapismeretek 2. – RBÜAB19
 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai (MA képzés) RBÜAM01
 • Büntetőjogi ismeretek (MA képzés) RBÜAM02
 • Büntető- és szabálysértési jog (MA képzés) RBÜAM03
 • Büntetőjog I. (ÁNTK osztatlan MA képzés) RBÜAO01 (KIFUTÓ)
 • Büntetőjog  II. (ÁNTK osztatlan MA képzés) RBÜAO02 (KIFUTÓ)
 • Büntetőjog I. (ÁNTK osztatlan MA képzés) RBÜAO03
 • Büntetőjog II. (ÁNTK osztatlan MA képzés) RBÜAO04
 • Általános büntetőjogi ismeretek (Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak) RBÜAS05
 • Büntetőjogi ismeretek különös rész (Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak) RBÜAS06

Szabadon választható tárgyak:

 • A bűnhalmazatok gyakorlati problémái (Dr. Pallagi Anikó) RBÜAB11
 • A büntető jogszabály értelmezése (Dr. Pallagi Anikó) RBÜAB14
 • A bűnözés legújabb tendenciáinak büntetőjogi kihívásai (Dr. Amberg Erzsébet) RBÜAB16
 • A gazdálkodással összefüggő bűncselekmények minősítése és jogalkalmazási problémái (dr. Schubauer László) RBÜAB17

 

Konzultációs időpontok:  A tanszék konzultációs időpontjai az oktatókkal közvetlenül, előre egyeztetett időpont

A tanszék története: A büntetőjog a bűnügyi tudományok rendszerében meghatározó jellegű, kiemelkedő jelentőségű jogág. Készségszintű ismerete szükséges a bűnözéssel foglalkozó többi tudományág (tantárgy) megértéséhez és az ezek elsajátításához is szükséges elméleti és jogi alapok megszerzéséhez.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán az egyetemi alapképzésben (BA) a büntetőjog oktatás során elérendő célunk, hogy a hallgatók olyan elméleti felkészültséget és tételes jogi ismereteket szerezzenek, melyeknek birtokában - kiegészítve ezeket a gyakorlati tapasztalatokkal - alkalmassá váljanak speciális jogalkalmazói feladatok ellátására, a törvényesség érvényre juttatására, valamint az időközben módosuló büntető jogszabályok megfelelő értelmezésére és alkalmazására.

A büntetőjog oktatásával összefüggő követelmények a Kar bűnügyi, bűnügyi igazgatási, rendészeti és rendészeti igazgatási alapszakjain, nappali és levelező munkarendben tanuló hallgatók számára egységesen kerülnek meghatározásra. A nappali munkarendes hallgatók előadásokat hallgatnak, majd ezt követően szemináriumi (gyakorlati) csoportokban történik a tananyag feldolgozása. Levelező munkarendben csak előadások keretében kerül sor a tananyag áttekintésére. A tantárgyi követelmények meghatározásánál figyelembe vettük, hogy az egyetemet elvégző hallgatók többsége napi munkakapcsolatba fog kerülni jogászokkal (pl. védő, ügyész), ezért szakmailag egyenrangú félként kell helytállniuk. A büntetőjog oktatása öt féléven keresztül tart, amely során két félévben a büntetőjog Általános Része (Büntetőjog 1-2), további két félévben a Különös Rész (Büntetőjog 3-4) az oktatás tárgya. A 2017/18-as tanévtől kezdődően a négyéves képzésben a bűnügyi és rendészeti alapszakon a büntetőjog oktatása további tantárgyakkal bővült, így a hallgatók az újonnan bevezetett Büntetőjog gyakorlat 1. illetve Büntetőjog gyakorlat 2. tantárgyakat is tanulják, amelynek keretében lehetőség nyílik az általános részi illetve különös részi elméleti képzés tananyagának szintetizálására, jogesetmegoldásra, gyakorlati ismeretek szerzésére, bírósági tárgyalások látogatására. A büntetőjog tantárgy oktatása során minden félévben a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak, amely feltétele a tárgy féléves elvégzésének, majd minden félévben kollokviumon adnak számot a tananyagból való felkészültségükből. A kollokvium általában szóbeli vizsga, azonban a levelező munkarendes hallgatók számára írásbeli vizsga is kiírásra kerülhet. Tekintettel arra, hogy a büntetőjog tantárgy a BA képzésben a szakmai törzsanyag részét képezi és záróvizsga tantárgy, ezért az oktatás ötödik félévében záróvizsga bevezető előadásokat és jogesetmegoldó gyakorlatokat tartunk, amelynek végén zárthelyi dolgozat során ellenőrizzük a felkészülést. E képzési forma alól csupán a rendészeti igazgatási alapszakon belül a vámigazgatási és büntetés-végrehajtási szakirányok, valamint a biztonsági szakirányok jelentenek kivételt, ahol a tanszék a büntetőjogi alapismeretek és büntetőjogi ismeretek tantárgyak keretein belül két félévben oktatja a büntetőjogot.

Az kari egyetemi mesterképzésben (MA) a rendészeti vezető és kriminalisztika szakon a Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai illetve Nemzetközi bűnügyi együttműködés tantárgyak oktatásával veszünk részt. Ennek keretében a hallgatók a nemzetközi büntetőjoggal, a nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményeivel, az Európai Unió büntetőpolitikájával ismerkedhetnek meg. A kriminalisztika MA szakon azon polgári szakirányos hallgatók részére, akik a BA képzésben nem szereztek előképzettséget büntetőjogból a Büntetőjogi ismeretek tantárgy keretében nyújtunk alapozó ismereteket. A legújabb biztonsági szervező mesterszakon pedig a Büntető- és szabálysértési jog tantárgy keretében oktatunk az emberi szabadság elleni, a közrend elleni, a vagyon elleni és az információs rendszerek elleni bűncselekmények és szabálysértések gyakorlati kérdéseiről. 

A Büntetőjogi Tanszék oktatói szabadonválasztott tantárgyakat is hirdetnek az RTK BA képzésében, amelyek lehetőséget teremtenek bővebb ismeretanyag átadására a tárgyat meghirdető oktató által kutatott tudományterülettel kapcsolatban, illetve az ezt választó hallgatók bővíthetik a büntető anyagi jog alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati ismereteiket. 

Tanszékünk az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán (ÁNTK) is végez oktatási tevékenységet, így az ÁNTK  osztatlan mesterképzési szakon (MA) Büntetőjog I. és Büntetőjog II. tantárgy keretében két félévben tartunk előadásokat, illetve e Kar MA szakán folyó képzésében pedig a Nemzetközi bűnügyi együttműködés tantárggyal veszünk részt.

A tanszék munkatársai oktatási tevékenységük során nagy gondot fordítanak arra, hogy a hallgatók a tanszék kollektívája által írt, lehetőség szerint mindig friss, hatályos joganyagot tartalmazó tananyagokkal legyenek ellátva. Prof. Dr. Blaskó Béla által jegyzett Büntetőjog Általános Rész tankönyve 2020-ban, míg a tanszék kollektívája által írt Különös Rész I. és Különös Rész II. 2018-ban jelent meg. Ezen túl pedig tanszékünk oktatói oktatási segédanyagokkal, jegyzetekkel is a segítik a hallgatók eredményes felkészülését. A KÖFOP 2.1.2- VEKOP-15 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés” című projektben alapított Bűnügyi Tudományok Kiemelt Kutatóműhely keretében megjelenést a Büntetőjog Különös Rész Táblázatok illetve a Büntetőjog a gyakorlatban című egyetemi jegyzet.

Oktatóink aktív kutatási tevékenységet folytatnak, rendszeresen publikálnak a Magyar Rendészet, a Belügyi Szemle és más tudományos szakfolyóiratokban, és természetesen, mint előadók, rendszeresen szerepelnek tudományos és szakmai konferenciákon. Tanszékünk minden tanévben a bűnügyi tudományokat oktató társtanszékekkel közös tudományos konferenciát szervez a Tudomány Napjának tiszteletére, amelynek témáit igyekszünk az aktuális tudományos kérdésekhez igazítani. Így 2015-ben: A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények szabályozása, illetve annak büntető-eljárásjogi kérdései, valamint kriminológiai összefüggései, 2016-ban: Új utak a bűnügyi tudományokban, különös tekintettel a büntetőeljárási törvény kodifikációjára, 2017-ben: Modernkori bűnözés, bűnmegelőzés, védekezés a terrorizmus ellen, 2018-ban: Az áldozattá válás megelőzésének és az áldozatok kezelésének hazai és nemzetközi kérdései, 2019-ben pedig: Bűn és büntetés címmel A bűnügyi tudományok új kihívásai a XXI. században konferencia-sorozat első része került megrendezésre.

Tanszékünk részt vesz a Kriminológiai Tanszékkel közösen működtetett TDK munkában, így a TDK programok szervezésében és lebonyolításában, valamint hallgatóink a Kari TDK Konferencián évente két alkalommal több szekcióban is indulnak versenydolgozataikkal. Minden tanévben a TDK keretében megrendezzük a büntetőjogi háziversenyt, ami az RTK nappali munkarendes hallgatók között nagy népszerűségnek örvend.