Határrendészeti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Balla József PhD r. ezredes           
rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens              

Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 302.
E-mail:  balla.jozsef@uni-nke.hu

Titkárság:

1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület III. emelet 303.
Telefon: 432-9238, 06-1-432-9000/19-209
Mellék:19-209
E-mail: RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu

Oláh Norbertné 
tanszéki ügyintéző

E-mail: olah.norbertne@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve 
BA 3 éves képzésben
Oktató neve
Határrendészeti igazgatási ismeretek Dr. Balla József r. ezredes, Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti általános ismeretek Németh Gábor r. alezredes
Határellenőrzés 1. Németh Gábor r. alezredes
Határellenőrzés 2. Vedó Attila r. őrnagy
Határellenőrzés 3. Kakócz Krisztián c. r. alezredes, Vájlok László r. ezredes
Határellenőrzés 4. Vedó Attila r. őrnagy
Határrendészeti igazgatás 1. Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti igazgatás 2. Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti igazgatás 3. Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Mélységi ellenőrzés Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti vezetési ismeretek 1. Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Határrendészeti vezetési ismeretek 2. Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Határrendészet (migrációs szak) Németh Gábor r. alezredes
Úti okmányok vizsgálata (szvál) Németh Gábor r. alezredes
Határrendészeti igazgatás (szvál) Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti műveletek Dr. Balla József r. ezredes, Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Határrendészeti szervek időszerű feladatai (szvál) Vájlok László r. alezredes
Határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése (szvál) Vájlok László r. alezredes
Határrendészeti igazgatási ismeretek (szvál) Kakócz Krisztián r. alezredes

 

Tantárgy neve 
BA 4 éves képzésben
Oktató neve
Határellenőrzés 1. Németh Gábor r. alezredes
Határellenőrzés 2. Németh Gábor r. alezredes
Határőrizet Németh Gábor r. alezredes
Határforgalom ellenőrzés Dr. Balla József r. ezredes, Vedó Attila r. őrnagy, Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti hatósági tevékenységek Dr. Kiss Lajos r. alezredes, Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti vezetési ismeretek 1. Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Határrendészeti vezetési ismeretek 2. Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Határrendészeti igazgatás Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti bűnügyi ismeretek Dr. Balla József r. ezredes
Mélységi ismeretek Kakócz Krisztián c. r. alezredes
Határrendészeti műveletek Dr. Balla József r. ezredes, Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Személyazonosító okmányok gyakorlati vizsgálata Dr. Balla József r. ezredes, Vájlok László. r. alezredes

 

Tantárgy neve 
MA Rendészeti vezető mesterképzés
Oktató neve
Integrált határigazgatás Dr. Balla József r. ezredes
Komplex rendészeti vezetési gyakorlat Dr. Balla József r. ezredes
Törzsek felkészítése Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Integrált és speciális rendészeti műveletek Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Rendőri műveletek vezetésének elvei  

 

Tantárgy neve 
MA Integrált Határrendészet specializáció
Oktató neve
A határellenőrzés fejlődésének története Vedó Attila r. őrnagy, Vájlok László. r. alezredes
A határellenőrzés megszervezésének elvei és gyakorlata Dr. Balla József r. ezredes, Dr. Kiss Lajos r. alezredes
Modern technológiák Vedó Attila r. őrnagy
Határrendészeti bűnügyi ismeretek sajátosságai Dr. Balla József r. ezredes, Boross Zoltán (külső előadó), Balog Gábor (külső előadó)
A Határrendészeti vezetési gyakorlatok előkészítése és vezetése Dr. Balla József r. ezredes, Dr. Kiss Lajos r. alezredes
A nem magyar állampolgárok ellenőrzésének elmélete és gyakorlata a schengeni térségben Dr. Balla József r. ezredes, Dr. Kiss Lajos r. alezredes
A külföldiek ellenőrzésének elmélete és gyakorlata Dr. Balla József r. ezredes

 

Tantárgy neve 
BA ÁNTK
Oktató neve
Határrendészet és migráció Dr. Balla József r. ezredes

 

Tantárgy neve 
MA ÁNTK
Oktató neve
Integrált Határigazgatás Dr. Balla József r. ezredes

 

Tantárgy neve 
BA Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak
Oktató neve
Okmányismeret Dr. Balla József r. ezredes, Vedó Attila r. őrnagy, Vájlok László. r. alezredes
Határrendészet Dr. Balla József r. ezredes, Vedó Attila r. őrnagy, Vájlok László. r. alezredes

 

Tantárgy neve 
Rendészeti Doktori Iskola
Oktató neve
A schengeni értékelési rendszer elmélete és gyakorlata Dr. Balla József r. ezredes
Biometrikus adatok a rendészeti célú személyigazgatásban Dr. Balla József r. ezredes

Konzultációs időpontok: Előzetes egyeztetést követően munkanapokon 8.00-16.00 óra között.

A tanszék története:

A Rendőrtiszti Főiskolán 1992-ben a rendőri szakok mellett egy új szak is indult, a határrendészeti.

A szak alapítását a 80-as évek végén, 90-es évek elején bekövetkezett társadalmi, politikai változások tették szükségessé. A Magyar Köztársaság jogállammá történő átalakulása egy új típusú, döntően rendészeti tevékenységet ellátó, hatékony Határőrség kialakítását, működtetését tette szükségessé. A Határőrség – a rendszerváltozás előtt – a korábbi elvárásoknak megfelelően, alapvetően katonai módszerekkel látta el feladatát. A szervezet tisztjeit korábban a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán képezték. A rendszerváltozás után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az új típusú szervezethez más felkészültségű tisztekre van szükség, mint amelyek képzésére egy katonai főiskola általában képes. Az egyedüli és kézenfekvő megoldás az volt, hogy az ország egyetlen rendészeti ismeretek oktatására szakosodott főiskoláján, a Rendőrtiszti Főiskolán kell szakot alapítani. A szak tantervének összeállítására, gondozására, a szakmai tantárgyak oktatására, a Rendőrtiszti Főiskolán 1992-ben megalakult a Határrendészeti Tanszék.

A szakon kialakított képzési rendszernek teljesítenie kellett a hazai felsőoktatás jogszabályban megfogalmazott általános követelményeit, illetve a megrendelő rendvédelmi szerv, azaz a Határőrség speciális elvárásait is.

A határrendészeti szakot 1991-ben hirdettük meg először. A képzés ekkor egy év előképzést és három év főiskolai oktatást foglalt magába. Nappali tagozaton az előképzés 1991-ben indult be, a főiskolai oktatást 1992-ben kezdtük meg. Az egyéves előképzést a körmendi rendészeti szakgimnázium jogelődje, az akkori Szent László Határrendész-képző Szakiskola biztosította. Levelező tagozatra 1992-ben vettünk fel először hallgatókat.

Határőrségi kezdeményezésre 2002-ben indítottunk egy térítéses, úgynevezett levelező keresztévfolyamot is, amelynek tanterve megegyezett a levelező tagozatéval. Az eltérés a két képzési forma között csak a térítésben, az összevonások időpontjában (péntek, szombat), illetve abban volt, hogy a tanévek egy félévvel el voltak csúsztatva a megszokott őszi kezdéshez képest. 2006-ban a bolognai folyamatnak megfelelően kidolgoztuk a Bsc. képzésnek megfelelő tananyagot. A követelményeknek megfelelően a Főiskolán két szakot akkreditáltak: egy bűnügyi-igazgatási és egy rendészeti igazgatási szakot. A korábbi határrendészeti szak a rendészet-igazgatási szakon belül – mint határrendészeti szakirány működött – tovább.

2008. január 1-jével a Rendőrség és a Határőrség integrálódott, és egy új Rendőrség jött létre. A szak mögül a „megrendelő szerv”, a Határőrség megszűnt, jogutódja a Rendőrség lett. A Határőrség - Rendőrség integrációja természetesen a tanszék által oktatott tantárgyszerkezet és a határrendészeti tananyag átalakítását igényelte. A szorosan a Határőrség létéből fakadó tantárgyakat, mint például a „Határőrségi gazdálkodás” megszüntettük. Az így felszabaduló tanórákkal erősítettük a kriminalisztikai, bűnügyi és intézkedéstaktikai képzést.

A képzésben nagy gondot fordítunk a gyakorlatias oktatásra. Így a hallgatók az előadások és szemináriumok mellett a szakmai főtantárgyakban gyakorlati foglalkozásokon próbálhatják ki, fejleszthetik tovább elméleti ismereteiket. Amennyiben a helyszín, illetve a végrehajtásban összegyűlt tapasztalatok hatékony átadása indokolttá és lehetővé teszi, a foglalkozásokat a szakmai szerveknél vezetjük le.

Az oktató munka végzése mellett a Tanszéken figyelmet fordítunk a hallgatók személyiségformálására, nevelésére is, mert meggyőződésünk, hogy a hallgató nem egyik napról a másikra, a diplomaosztó utáni tisztavatási aktussal válik tisztté, hanem ez csak a képzés teljes folyamatában lehetséges. A tanulmányi tevékenység, a tárgyi tudás megszerzése a képzésnek döntő, de „csak” egyik összetevője. A Tanszéken olyan példaértékű szolgálati és munkarend, fegyelem, alakiság kialakítására és fenntartására törekszünk, amely a hallgatónak tartást ad, megedzi és hozzászoktatja a tiszti beosztásban rá váró feladatokhoz, terheléshez. Valljuk, hogy az Egyetemnek, a Tanszéknek meg kell teremtenie önálló, sajátos arculatát, atmoszféráját, amellyel a tanintézet, illetve a Tanszék minden oktatójának, tisztjének azonosulnia kell. Az Egyetemen fontos, hogy az oktatók, tisztek példamutatóan végezzék feladataikat, legyenek egységesek a követelménytámasztásban, legyenek igényesek a hallgatókkal, de önmagukkal szemben is.

A szak fennállásának húsz éve alatt összegyűlt tapasztalatok egyértelműen igazolják, hogy a szak alapítása az egykori Rendőrtiszti Főiskolán helyes döntés volt.

A szak kialakításában, és működtetésében végzett munkája miatt elismerés illeti Tanszékünk valamennyi volt oktatóját, így Farkas János ny. hőr. alezredest, Dr. Dsupin Ottó ny. hőr. ezredest, Dr. Cseh József ny. hőr. alezredest, Szücs János ny. hőr. alezredest, Szarvas János ny. hőr. ezredest, Dr. Székelyhidi István ny. hőr. alezredest, Lakatos Gábor hőr. őrnagyot, Varga Béla ny. hőr. alezredest, Dr. Csentes Zoltán ny. hőr. ezredest, Ecet Pál hőr századost, Lovass Attila ny. hőr. őrnagyot, dr. Boros Zsuzsanna ny. hőr. alezredest, Simon Ferenc r. alezredest, Nagy Gábor alezredest, Dörner Péter ny. hőr. alezredest, Szádvári László ny. hőr alezredest, Kis Attila ny. hőr. alezredest, Székely Kornél hőr századost, Heller László hőr. századost, Hanuska Miklós hőr. századost, Vass Ferenc ny. hőr alezredest, dr. Vajta István ny. hőr alezredest, Barkó József pü. őrnagyot, Török Sándor hőr. alezredest, Dr. Molnár Ákos r. őrnagy, Dr. Székely Zoltán r. őrnagy, Hollós Tamás r. főhadnagyot. Három volt tanszékvezetőnket Dr. Virányi Gergely ny. hőr és Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornokokat és Dr. Varga János ny. hőr. ezredest. Szívesen emlékezünk megbízható, és lelkiismeretes gazdasági segédelőadóinkra, és titkársági dolgozóinkra, így:  Kajári István ny. hőr. főtörzszászlósra, Virág Róbert törzszászlósra, Korda András főtörzsőrmesterre,  Horváth Péternére, Makai Aladárnéra, Gyárfás Emesére, Schmidt Rita Emesére, Nagyházi Lindára, Juhos Katalinra, Gönczi Andreára,  Dunavölgyi Szilveszternére, Székely Jánosné Ágira és Gál Rózára.