Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

Lektorátusvezető:

Ürmösné Dr. Simon Gabriella 
egyetemi docens

Oktatási épület: III. emelet 320.
E-mail: simon.gabriella@uni-nke.hu  

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 324.
Telefon: +36-1-432-9000/19-283, 19-348
Mellék: 19-283, 19-348
E-mail: rtk.inyszl@uni-nke.hu

Győr-Katona Rita Katalin
titkársági főreferens

E-mail: Gyor-Katona.Rita.Katalin@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak

Tantárgy neve Oktató neve
Általános rendészeti Szaknyelv 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett, Engelné Nagy Éva
Idegen nyelv 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett, Engelné Nagy Éva
Idegen nyelv 1-4 levelező Kovács Éva, Dr. Nagy György, Kudar Mariann, Acsai György, Barnucz Nóra, Dr. Borszéki Judit
Idegen nyelv (Bz) 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett, Engelné Nagy Éva
Idegen nyelv (Bz) 1-4 levelező Kovács Éva, Dr. Nagy György, Acsai György, és Barnucz Nóra
Szaknyelvi ismeretek 1-2 Dr. Borszéki Judit, Acsai György, Faddi Nikolett, Kudar Mariann
Migrációs szaknyelv Dr. Borszéki Judit
Idegen nyelv (Kv) 1-5 Krivács András, Kausay Kiss Ditta, Sibalinné Dr. Fekete Katalin, Kudar Mariann, Acsai György, Dr. Nagy György
Technical language (foreign language) Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Dr. Nagy György, Kudar Mariann
Rendészeti angol szaknyelv (Doktori Iskola) Ürmösné Dr. Simon Gabriella

Konzultációs lehetőségek: elektronikus úton történő egyeztetést követően.

A szervezeti egység története:

A Karon az idegen nyelvi és a szaknyelvi képzést az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus végzi. Korábban, a szervezeti egység neve az Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ nevet, valamint az Idegennyelvi Intézet nevet is viselte. A nyelvi akkreditáció előtti években francia, olasz, spanyol és szerbhorvát képzés is folyt, valamint az intézet oktatóinak a létszáma, a jelenleginek a közel négyszerese volt. A 2000-es évek elejéig, szakmaival bővített nyelvvizsgát tehettek le a hallgatóink az intézetünkben.

Az idegen nyelv oktatása a nappali munkarendű alapképzéseken a 2017/18-as tanévtől 4 féléven át folyik. Ettől eltérően a migrációs szakirányon tanuló hallgatók 6 félévben tanultak korábban idegen nyelvet. Esetükben 4 féléven keresztül általános szaknyelvet (183 órában), és további három félévben (egy félévben az általános szaknyelvvel párhuzamosan) speciális migrációs szaknyelvet is tanulhattak (90 órában).

A nyelvoktatás jelenleg négy nyelven: angol, német, orosz, és kínai nyelven folyik. A felvett hallgatók nyelvválasztása kérdőívek alapján történik. Azokat az elsős hallgatókat, akik felsőfokú nyelvvizsgával jönnek a karra többségében kínai nyelvre vannak beosztva. Azok az elsős hallgatók, akik az orosz nyelvet választották, azokat a hallgatókat kezdő szinttől oktatja a Lektorátus, és folyamatosan építi be a szaklexémákat az oktatásukba. Az angol és a német nyelvű csoportokban a kötelezően középfokú nyelvvizsgával bejövő hallgatók kizárólag csak szaknyelvet és szakmai témaköröket tanulnak a célnyelven. Szaknyelvet csak az orosz és a kínai nyelvet hallgatók körében oktat a Lektorátus csekélyebb mértékben, hiszen ezek a csoportok kezdő szintről indulnak, noha ezeken a nyelveken is fokozatosan épülnek be a szaklexémák a nyelvoktatásba. A mesterképzés hallgatói számára is kizárólag szaknyelvoktatás folyik. Mind a mesterszakokon, mind a levelező biztonsági szakirányon kettős csoportbontás történik annak érdekében, hogy homogénebb tudásszintű hallgatók legyenek egy csoportban. A levelező mesterképzéses hallgatók az őszi félév folyamán részesülnek 20 szaknyelvi órában, míg a levelezős biztonsági szakirányos hallgatók félévente 10 órában, azaz összesen 40 óra nyelvoktatásban részesülnek a biztosított 4 félév alatt. Az angol és a német rendészeti szaknyelv ismerete elengedhetetlen a globalizálódó kultúra, az interkulturális kommunikáció, az információs technológiai környezet, valamint a nemzetközi szintéren folytatott kapcsolattartás tekintetében, továbbá a kihallgatások során célnyelven, a levelezés kapcsán külföldi rendészeti szervekkel, az intézkedés és az igazoltatás idegen nyelven történő végrehajtása során, valamint a külföldi szervekkel történő együttműködés során egyaránt. Angol és német nyelven, a B2-es nyelvtudásra alapozva, kizárólag rendészeti szaknyelvet oktatunk, rendészeti szaklexémákkal, és olyan rendészeti témakörökkel, mint: szervezett bűnözés, kábítószerrel való visszaélés, kiberbűnözés, fehérgalléros bűnözés stb. Évről évre, folyamatosan újulnak meg az autentikus egyetemi idegen nyelvű szakmai tankönyvek, szakszótárak és jegyzetek, melyek a rendészeti témakörökre, szaklexémákra és életszerű szituációkra épülnek (kihallgatás, igazoltatás, járműellenőrzés, határellenőrzés) stb. A nyelvi képzés célja a rendészeti szaknyelvi ismeretanyagnak, az adott szakterület kommunikációs körülményeiben, és diskurzusaiban használandó szakterminológiának elsajátítása. Feladata továbbá a rendészeti szakmai nyelvhasználati képességek és készségek (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítő készség) elsajátítása, valamint a kommunikatív nyelvi kompetenciák (grammatikai, lexikai, fonetikai, szemantikai, szociolingvisztikai, pragmatikai) fejlesztése, és azok szakmai kontextusokban, és feladatokban való alkalmazása. A tananyag feldolgozása a nyelvórán komplex módszerekkel történik, amely magában foglalja a célnyelv autentikus használatával való közvetlen kapcsolat megteremtését szóban és írásban egyaránt. Az órai tevékenység egyéni, pár- és csoportmunka formájában folyik. Power point és TED prezentációk, reáliák, online linkek, szaknyelvi videók, valamint learning appok, és IKT eszközök is színesítik a szaknyelvi órákat.

A szaknyelvet oktató kollégák fő célja a folyamatos megújulás, mely érdekében rendszeresen vesznek részt előadóként és hallgatóságként konferenciákon, workshopokon, a Kutatók éjszakáján, CEPOL webináriumokon, online tananyagok fejlesztésében nemzetközi munkacsoportokban a FRONTEX keretein belül, valamint Erasmus külföldi mobilitásban. A Lektorátus félévente szervez workshopokat, melyre neves mestertanárokat, IKT szakértőket, és a forenzikus tudományok szakértőit hívja meg prezentálásra és továbbképzésre nemcsak a Rendészettudományi Kar szaknyelv oktatói számára, hanem a társkarok szaknyelv oktatóinak a továbbképzésére is, valamint hagyományt szeretne teremteni a „Sokszínű Kar” tudományos konferencia sorozatnak is, melyet korábban a Lektorátus kezdeményezett. A Lektorátuson tudományos kutatómunkák is folynak olyan tudományterületeken, mint az: alkalmazott nyelvtudomány (pszicholingvisztika, szociolingvisztika, bilingvizmus, görög-magyar kisebbség nyelvhasználata), rendészeti szaknyelvi témakörök (bv. intézetek, sorozatgyilkosok), forenzikus nyelvészet, IKT attitűdök, interkulturális kompetencia, valamint a magánbiztonsági, vámigazgatási, a határrendészeti, katasztrófavédelmi és idegenrendészeti szaknyelvoktatás, korszerű nyelvoktatási módszerek, e-learning, Az IKT eszközök tanórai integrálása a köz- és a felsőoktatásban, a pedagógusok és a tanulók IKT attitűdje; a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai integrációja, valamint a biztonságtechnikai szaknyelv hatása a hallgatók szakfogalmi rendszerére kutatási témakörök tekintetében.