NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

Lektorátusvezető:

Ürmösné Dr. Simon Gabriella
egyetemi docens

Oktatási épület: III. emelet 333.
E-mail: simon.gabriella@uni-nke.hu  

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 324.
Telefon: +36-1-432-9000/19-283, 19-348
Mellék: 19-283, 19-348
E-mail: rtk.inyszl@uni-nke.hu

Győr-Katona Rita Katalin
titkársági főreferens

E-mail: Gyor-Katona.Rita.Katalin@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak

Tantárgy neve

Oktató neve

Általános rendészeti Szaknyelv 1-4

Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett, Nagy Éva

Idegen nyelv 1-4

Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett, Nagy Éva, Bacsó Bernadett

Idegen nyelv 1-4 levelező

Kovács Éva, Dr. Nagy György, Kudar Mariann, Acsai György, Barnucz Nóra, Dr. Borszéki Judit, Nagy Éva

Idegen nyelv (Bz) 1-4

Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett

Szaknyelvi ismeretek (MA)

Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Acsai György, Veres-Faddi Nikolett, Kudar Mariann, Bacsó Bernadett, Dr. Nagy György, Ilosvay Lívia, Barnucz Nóra, Kovács Éva, Nagy Éva, Krivács András

Idegen nyelv (Kv) 1-4

Krivács András,  Kudar Mariann, Acsai György, Dr. Nagy György, Nagy Éva

Angol kommunikációs rendészeti szaknyelv

Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Bacsó Bernadett, Kudar Mariann

Rendészeti szaknyelvi nyelvvizsgára felkészítés

Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Nagy György, Acsai György, Barnucz Nóra, Kovács Éva, Dr. Borszéki Judit, Veres-Faddi Nikolett

Rendészeti angol szaknyelv (Doktori Iskola)

Ürmösné Dr. Simon Gabriella

A Víztudományi Karra átoktat

Kovács Éva, Dr. Nagy György, Acsai György, Veres-Faddi Nikolett

Konzultációs lehetőségek: elektronikus úton történő egyeztetést követően.

A szervezeti egységről

A Karon az idegen nyelvi és a szaknyelvi képzést az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus végzi.

Az idegen nyelv és a szaknyelv oktatása a nappali és a levelezős munkarenden 4 féléven át zajlik, kivéve az MA képzésen, ahol egy féléves az oktatás.  A nyelvoktatás jelenleg négy nyelven: angol, német, orosz, és kínai nyelven folyik. A felvett hallgatók nyelvválasztása kérdőívek alapján történik, mely alapján azok az elsős hallgatók, akik felsőfokú nyelvvizsgával jönnek a karra többségében kínai nyelvre, vagy orosz nyelvre vannak beosztva, annak érdekében, hogy egy második nyelvet is elsajátíthassanak. Azok az elsős hallgatók, akik az orosz nyelvet választották, azokat a hallgatókat kezdő szinttől oktatja a Lektorátus, és folyamatosan építi be a szakterminusokat célnyelven az oktatásukba. Az angol és a német nyelvű csoportokban a középfokú nyelvvizsgával bejövő hallgatók, kizárólag csak szaknyelvet és szakmai témaköröket tanulnak a célnyelven. Szaknyelvet csak az orosz és a kínai nyelvet hallgatók körében oktat a Lektorátus csekélyebb mértékben, illetve a levelező képzéseken, hiszen ezek a csoportok kezdő, vagy álkezdő szintről indulnak, noha ezeken a nyelveken is fokozatosan épülnek be a szaklexikák a célnyelven a nyelvoktatásba. Amennyiben B2-es nyelvvizsga hiányában jönnek a Karra a hallgatók, akkor nyelvvizsga előkészítő csoportokba helyezzük őket, valamint külön tanfolyamot és konzultációkat is biztosítunk a számukra a nyelvvizsga megszerzésének az érdekében. Mind a mesterszakon, mind a levelező munkarenden, kettős csoportbontás történik annak érdekében, hogy homogénebb tudásszintű hallgatók legyenek egy csoportban. A mesterképzéses hallgatók az őszi vagy a tavaszi félév folyamán részesülnek 20 szaknyelvi órában, míg a levelezős hallgatók fél évente 8-12 órában részesülnek. A csekélyszámú nyelvóra mellett, a levelezős hallgatóknak háttér-és többletanyagokat is biztosítunk a Moodle rendszerben és egyéb platformokon. Összességében a Lektorátus nemcsak a nappali és a levelező munkarendes (levelező, és levelező biztonsági) hallgatókat oktatja két évfolyamon, hanem az MA képzésben résztvevőket, a katasztrófavédelmi szakirányon lévő hallgatókat, és áttanít a Víztudományi Karra is.

Az angol és a német rendészeti szaknyelv ismerete elengedhetetlen a globalizálódó kultúra, az interkulturális kommunikáció, az információs technológiai környezet, valamint a nemzetközi szintéren folytatott kapcsolattartás tekintetében, továbbá a kihallgatások során célnyelven, a levelezés kapcsán külföldi rendészeti szervekkel, az intézkedés és az igazoltatás idegen nyelven történő végrehajtása, valamint a külföldi szervekkel történő együttműködés során. Angol és német nyelven, a B2-es nyelvtudásra alapozva, kizárólag rendészeti szaknyelvet oktatunk, rendészeti szakterminusokkal, és olyan rendészeti témakörökkel, mint: szervezett bűnözés, kábítószerrel való visszaélés, terrorizmus, kiberbűnözés, fehérgalléros bűnözés, és számos egyéb témaköröket.  Az Idegen Nyelvi Fejlesztési Terv égisze alatt, leágazásokba is oktatunk, és fejlesztünk tananyagot, vagyis nemcsak rendészeti témaköröket, hanem vámigazgatási, magánbiztonsági és katasztrófavédelmi témakörök kapcsán is. Évről évre, folyamatosan újulnak meg az autentikus egyetemi idegen nyelvű szakmai tankönyvek, szakszótárak és jegyzetek, melyek a rendészeti, határrendészeti, idegenrendészeti, vámigazgatási, magánbiztonsági és katasztrófavédelmi témakörökre, szakterminusokra és életszerű szituációkra épülnek (kihallgatás, igazoltatás, járműellenőrzés, határellenőrzés) és egyéb szakmai szituációkra. A nyelvi képzés célja a rendészeti szaknyelvi ismeretanyagnak, az adott szakterület kommunikációs körülményeiben, és diskurzusaiban használandó szakterminológiának elsajátítása. Feladata továbbá a rendészeti szakmai nyelvhasználati képességek és készségek (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítő készség) elsajátítása, valamint a kommunikatív nyelvi kompetenciák (grammatikai, lexikai, fonetikai, szemantikai, szociolingvisztikai, pragmatikai) fejlesztése, és azok szakmai kontextusokban, és feladatokban való alkalmazása. A tananyag feldolgozása a nyelvórán komplex módszerekkel történik, amely magában foglalja a célnyelv autentikus használatával való közvetlen kapcsolat megteremtését szóban és írásban egyaránt. Az órai tevékenység egyéni, pár- és csoportmunka formájában zajlik. Power Point és TED prezentációk, reáliák, online linkek, Youtube videók, szaknyelvi videók, valamint learning appok, és IKT eszközök is (kahoot, quizlet, padlet, mentimeter, AR) színesítik a szaknyelvi órákat. Emellett, cinemedukációt és zenei edukációt is alkalmazunk a tanórákon. A Lektorátus mentorálja igény szerint a hallgatókat az LforS angol rendészeti szaknyelvi vizsgára való felkészítésben, valamint segítséget nyújt angol nyelvű absztraktok fordításában is a TDK-ra, továbbá idegen nyelvű versenyekre is felkészít. A nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatókat tanfolyamok és konzultációk formájában segíti a diplomájukhoz szükséges sikeres nyelvvizsga letételében. A Lektorátus részt vesz a Humánfejlesztés által kezdeményezett Belső nyelvi képzésben is, az Idegen Nyelvi Fejlesztési Tervben, valamint a Kreatív Tanulás Program munkájában egyaránt.

A szaknyelvet oktató kollégák fő célja a folyamatos megújulás, mely érdekében rendszeresen vesznek részt előadóként és hallgatóságként konferenciákon, workshopokon, a Kutatók éjszakáján, CEPOL webináriumokon, a Ludovika Szabadegyetemen, online tananyagok fejlesztésében nemzetközi munkacsoportokban a FRONTEX keretein belül, terepgyakorlatokon, valamint Erasmus külföldi mobilitásban. A Lektorátus fél évente szervez workshopokat, melyre neves mestertanárokat, IKT szakértőket, rendészeti szakembereket, és a forenzikus tudományok szakértőit hívja meg prezentálásra és továbbképzésre, nemcsak a Rendészettudományi Kar szaknyelv oktatói számára, hanem a társkarok szaknyelv oktatóinak a továbbképzésére is, valamint hagyományt szeretne teremteni a „Sokszínű Kar” tudományos konferencia sorozatnak is, melyet korábban a Lektorátus indított útjára. A Lektorátuson tudományos kutatómunkák is folynak olyan tudományterületeken, mint az: alkalmazott nyelvtudomány (pszicholingvisztika, szociolingvisztika, bilingvizmus, görög-magyar kisebbség nyelvhasználata), rendészeti szaknyelvi témakörök (bv. intézetek, sorozatgyilkosok és egyéb témakörökben), forenzikus nyelvészet, IKT attitűdök, interkulturális kompetencia, valamint a magánbiztonsági, vámigazgatási, a határrendészeti, katasztrófavédelmi és az idegenrendészeti szaknyelvoktatás, korszerű nyelvoktatási módszerek, e-learning, az IKT eszközök tanórai integrálása a köz- és a felsőoktatásban, a pedagógusok és a tanulók IKT attitűdje; a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai integrációja, valamint a biztonságtechnikai szaknyelv hatása a hallgatók szakfogalmi rendszerére kutatási témakörök tekintetében. Nyitottak vagyunk új pedagógiai módszerek elsajátítására ld. HY-DE modell, AR (augmented reality), „szabadulószoba”, hogy beleillesszük a szaknyelvoktatásba élménypedagógiaként, tartalomelőállításként, és hogy a hallgató ne elszenvedője, hanem alkotója is legyen a szaknyelvoktatásnak. Folyamatosan veszünk részt pályázatokon, mely kapcsán a BM Tudományos Tanácsa által meghirdetett pályázaton I. helyezést értünk el, és a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által meghirdetett interdiszciplináris pályázaton III. helyezést. Emellett a PROFFORMACE pályázaton is sikert értünk el, valamint a Lektorátus 2021 novemberében elnyerte az Innovatív Tanszék Díj első helyezését is. Pályázunk továbbá a Hanns Seidel alapítvány pályázatain, és a Kiválósági Központ által indítványozott Q-s tanulmányok kapcsán is.