NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

Lektorátusvezető:

Ürmösné Dr. Simon Gabriella
egyetemi docens

Oktatási épület: III. emelet 333.
E-mail: simon.gabriella@uni-nke.hu  

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 324.
Telefon: +36-1-432-9000/19-283, 19-348
Mellék: 19-283, 19-348
E-mail: rtk.inyszl@uni-nke.hu

Győr-Katona Rita Katalin
titkársági főreferens

E-mail: Gyor-Katona.Rita.Katalin@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak

Tantárgy neve Oktató neve
Általános rendészeti Szaknyelv 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett, Nagy Éva
Idegen nyelv 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett, Nagy Éva, Bacsó Bernadett
Idegen nyelv 1-4 levelező Kovács Éva, Dr. Nagy György, Kudar Mariann, Acsai György, Barnucz Nóra, Dr. Borszéki Judit, Nagy Éva
Idegen nyelv (Bz) 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Ilosvay Lívia, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Dr. Nagy György, Bacsó Bernadett
Idegen nyelv (Bz) 1-4 levelező Kovács Éva, Dr. Nagy György, Acsai György, Barnucz Nóra, Bacsó Bernadett
Szaknyelvi ismeretek 1-2 Dr. Borszéki Judit, Acsai György, Faddi Nikolett, Kudar Mariann, Bacsó Bernadett
Migrációs szaknyelv Dr. Borszéki Judit
Idegen nyelv (Kv) 1-5 Krivács András, Kausay Kiss Ditta, Kudar Mariann, Acsai György, Dr. Nagy György, Nagy Éva
Technical language (foreign language) Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Dr. Nagy György, Kudar Mariann
Rendészeti angol szaknyelv (Doktori Iskola) Ürmösné Dr. Simon Gabriella

Konzultációs lehetőségek: elektronikus úton történő egyeztetést követően.

A szervezeti egység története:

A Karon az idegen nyelvi és a szaknyelvi képzést az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus végzi. 

Az idegen nyelv és a szaknyelv oktatása a nappali és a levelezős munkarenden 4 féléven át zajlik.  A nyelvoktatás jelenleg négy nyelven: angol, német, orosz, és kínai nyelven folyik. A felvett hallgatók nyelvválasztása kérdőívek alapján történik, mely alapján azokat az elsős hallgatókat, akik felsőfokú nyelvvizsgával jönnek a karra többségében kínai nyelvre, vagy orosz nyelvre vannak beosztva, hogy egy második nyelvet is elsajátíthassanak. Azok az elsős hallgatók, akik az orosz nyelvet választották, azokat a hallgatókat kezdő szinttől oktatja a Lektorátus, és folyamatosan építi be a szaklexémákat az oktatásukba. Az angol és a német nyelvű csoportokban a kötelezően középfokú nyelvvizsgával bejövő hallgatók kizárólag csak szaknyelvet és szakmai témaköröket tanulnak a célnyelven. Szaknyelvet csak az orosz és a kínai nyelvet hallgatók körében oktat a Lektorátus csekélyebb mértékben, hiszen ezek a csoportok kezdő szintről indulnak, noha ezeken a nyelveken is fokozatosan épülnek be a szaklexémák a nyelvoktatásba. Amennyiben a tiszthelyettesek nyelvvizsga hiányában jönnek a Karra, akkor nyelvvizsga előkészítő csoportokba helyezzük őket, valamint külön tanfolyamot és konzultációkat is biztosítunk a számukra a nyelvvizsga megszerzésének az érdekében. A mesterképzés hallgatói számára, kizárólag szaknyelvoktatás folyik angol és német nyelven igény szerint. Mind a mesterszakon, mind a levelező és a levelező biztonsági szakirányon kettős csoportbontás történik annak érdekében, hogy homogénebb tudásszintű hallgatók legyenek egy csoportban. A mesterképzéses hallgatók az őszi félév folyamán részesülnek 20 szaknyelvi órában, míg a levelezős biztonsági szakirányos hallgatók félévente 8 órában, azaz összesen 32 óra nyelvoktatásban részesülnek a biztosított 4 félév alatt. A csekélyszámú nyelvóra mellett, a levelezős hallgatóknak háttér-és többletanyagokat is biztosítunk a moodle rendszerben. Összességében a Lektorátus nemcsak a nappali és levelező munkarendes (levelező, és levelező biztonsági) hallgatókat oktatja két évfolyamon, hanem az MA képzésben résztvevőket, korábban a migrációs szakirányú hallgatókat is, a katasztrófavédelmis hallgatókat a HHK-n, és áttanít a Víztudományi Karra is. 

Az angol és a német rendészeti szaknyelv ismerete elengedhetetlen a globalizálódó kultúra, az interkulturális kommunikáció, az információs technológiai környezet, valamint a nemzetközi szintéren folytatott kapcsolattartás tekintetében, továbbá a kihallgatások során célnyelven, a levelezés kapcsán külföldi rendészeti szervekkel, az intézkedés és az igazoltatás idegen nyelven történő végrehajtása során, valamint a külföldi szervekkel történő együttműködés során. Angol és német nyelven, a B2-es nyelvtudásra alapozva, kizárólag rendészeti szaknyelvet oktatunk, rendészeti szaklexémákkal, és olyan rendészeti témakörökkel, mint: szervezett bűnözés, kábítószerrel való visszaélés, kiberbűnözés, fehérgalléros bűnözés, és számos egyéb témaköröket.  Az Idegen nyelvi Fejlesztési Terv keretein belül leágazásokba is oktatunk, és fejlesztünk tananyagot, vagyis nemcsak rendészeti témaköröket, hanem vámigazgatási, magánbiztonsági és katasztrófavédelmi témakörökben is. Évről évre, folyamatosan újulnak meg az autentikus egyetemi idegen nyelvű szakmai tankönyvek, szakszótárak és jegyzetek, melyek a rendészeti, határrendészeti, idegenrendészeti, vámigazgatási, magánbiztonsági és katasztrófavédelmi témakörökre, szaklexémákra és életszerű szituációkra épülnek (kihallgatás, igazoltatás, járműellenőrzés, határellenőrzés) és egyéb szituációkra. A nyelvi képzés célja a rendészeti szaknyelvi ismeretanyagnak, az adott szakterület kommunikációs körülményeiben, és diskurzusaiban használandó szakterminológiának elsajátítása. Feladata továbbá a rendészeti szakmai nyelvhasználati képességek és készségek (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítő készség) elsajátítása, valamint a kommunikatív nyelvi kompetenciák (grammatikai, lexikai, fonetikai, szemantikai, szociolingvisztikai, pragmatikai) fejlesztése, és azok szakmai kontextusokban, és feladatokban való alkalmazása. A tananyag feldolgozása a nyelvórán komplex módszerekkel történik, amely magában foglalja a célnyelv autentikus használatával való közvetlen kapcsolat megteremtését szóban és írásban egyaránt. Az órai tevékenység egyéni, pár- és csoportmunka formájában folyik. Power Point és TED prezentációk, reáliák, online linkek, Youtube videók, szaknyelvi videók, valamint learning appok, és IKT eszközök is (kahoot, quizlet, mentimeter) színesítik a szaknyelvi órákat. A Lektorátus mentorálja igény szerint a hallgatókat az LforS angol rendészeti szaknyelvi vizsgára való felkészítésben, valamint segítséget nyújt angol nyelvű absztraktok fordításában is a TDK-ra, továbbá idegen nyelvű versenyekre is felkészít. A nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatókat tanfolyamok és konzultációk formájában segíti a diplomájukhoz szükséges sikeres nyelvvizsga letételében. A Lektorátus részt vesz a Humánfejlesztés által kezdeményezett Belső nyelvi képzésben is, az Idegen Nyelvi Fejlesztési Tervben, valamint a Kreatív Tanulási Program munkájában.

A szaknyelvet oktató kollégák fő célja a folyamatos megújulás, mely érdekében rendszeresen vesznek részt előadóként és hallgatóságként konferenciákon, workshopokon, a Kutatók éjszakáján, CEPOL webináriumokon, online tananyagok fejlesztésében nemzetközi munkacsoportokban a FRONTEX keretein belül, terepgyakorlatokon, valamint Erasmus külföldi mobilitásban. A Lektorátus félévente szervez workshopokat, melyre neves mestertanárokat, IKT szakértőket, rendészeti szakembereket, és a forenzikus tudományok szakértőit hívja meg prezentálásra és továbbképzésre nemcsak a Rendészettudományi Kar szaknyelv oktatói számára, hanem a társkarok szaknyelv oktatóinak a továbbképzésére is, valamint hagyományt szeretne teremteni a „Sokszínű Kar” tudományos konferencia sorozatnak is, melyet korábban a Lektorátus kezdeményezett. A Lektorátuson tudományos kutatómunkák is folynak olyan tudományterületeken, mint az: alkalmazott nyelvtudomány (pszicholingvisztika, szociolingvisztika, bilingvizmus, görög-magyar kisebbség nyelvhasználata), rendészeti szaknyelvi témakörök (bv. intézetek, sorozatgyilkosok és egyéb témakörökben), forenzikus nyelvészet, IKT attitűdök, interkulturális kompetencia, valamint a magánbiztonsági, vámigazgatási, a határrendészeti, katasztrófavédelmi és idegenrendészeti szaknyelvoktatás, korszerű nyelvoktatási módszerek, e-learning, az IKT eszközök tanórai integrálása a köz- és a felsőoktatásban, a pedagógusok és a tanulók IKT attitűdje; a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai integrációja, valamint a biztonságtechnikai szaknyelv hatása a hallgatók szakfogalmi rendszerére kutatási témakörök tekintetében. Nyitottak vagyunk új pedagógiai módszerek elsajátítására ld. HY-DE modell és AR (augmented reality), hogy beleillesszük a szaknyelvoktatásba élménypedagógiaként, tartalomelőállításként, és hogy a hallgató ne elszenvedője, hanem alkotója is legyen a szaknyelvoktatásnak. Folyamatosan veszünk részt pályázatokban, mely kapcsán a BM Tudományos Tanácsa által meghirdetett pályázaton I. helyezést értünk el, és a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által meghirdetett interdiszciplináris pályázaton III. helyezést.  A Lektorátus 2021 novemberében elnyerte az Innovatív Tanszék Díj első helyezését.