Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus

Lektorátusvezető:

Ürmösné Dr. Simon Gabriella 
egyetemi docens

Oktatási épület: III. emelet 320.
E-mail: simon.gabriella@uni-nke.hu  

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 324.
Telefon: +36-1-432-9000/19-283, 19-348
Mellék: 19-283, 19-348
E-mail: rtk.inyszl@uni-nke.hu

Győr-Katona Rita Katalin
titkársági főreferens

E-mail: Gyor-Katona.Rita.Katalin@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak

Tantárgy neve Oktató neve
Általános rendészeti Szaknyelv 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Szűcs Gáborné dr. univ., Ilosvay Lívia, Uricska Erna, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Harsia Beáta Irene, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Nagy György
Idegen nyelv 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Szűcs Gáborné dr. univ., Ilosvay Lívia, Uricska Erna, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Harsia Beáta Irene, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Nagy György
Idegen nyelv 1-4 levelező Szűcs Gáborné dr. univ., Ilosvay Lívia, Uricska Erna, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Harsia Beáta Irene, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Nagy György
Idegen nyelv (Bz) 1-4 Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Szűcs Gáborné dr. univ., Ilosvay Lívia, Uricska Erna, Acsai György, Barnucz Nóra, Faddi Nikolett, Harsia Beáta Irene, Kovács Éva, Krivács András, Kudar Mariann, Nagy György
Idegen nyelv (Bz) 1-4 levelező Szűcs Gáborné dr. univ., Uricska Erna, Acsai György, Barnucz Nóra, Harsia Beáta Irene, Kovács Éva
Szaknyelvi ismeretek 1-2 Dr. Borszéki Judit, Acsai György, Faddi Nikolett, Kudar Mariann
Migrációs szaknyelv Dr. Borszéki Judit
Idegen nyelv (Kv) 1-5 Sibalinné Dr. Fekete Katalin, Faddi Nikolett, Kudar Mariann, Makai András, Beke László
Technical language (foreign language) Ürmösné Dr. Simon Gabriella, Dr. Borszéki Judit, Nagy György, Kudar Mariann
Rendészeti angol szaknyelv (Doktori Iskola) Ürmösné Dr. Simon Gabriella

Konzultációs lehetőségek: elektronikus úton történő egyeztetést követően.

A szervezeti egység története:

A Karon az idegen nyelvi képzést az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus végzi. Korábban az  Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ, valamint az Idegennyelvi Intézet nevet is viselte. A nyelvi akkreditáció előtti években francia, olasz, spanyol és szerbhorvát képzés is volt, valamint az intézet oktatói létszáma is a jelenlegi háromszorosa volt. A 2000-es évek elejéig, szakmaival bővített nyelvvizsgát tehettek le a hallgatóink az intézetünkben.

Az idegen nyelv oktatása a nappali munkarendű alapképzéseken a 2017/18-as tanévtől 4 féléven át folyik. Ettől eltérően a migrációs szakirányon tanuló hallgatók 6 félévben tanulnak idegen nyelvet. Esetükben 4 féléven keresztül általános szaknyelvet (183 órában), és további három félévben (egy félévben az általános szaknyelvvel párhuzamosan) speciális migrációs szaknyelvet is tanulnak (90 órában). Nyelvoktatás jelenleg négy nyelven angol, német, orosz, és kínai nyelven folyik. A felvett hallgatók nyelvválasztása kérdőívek alapján történik. Azok a hallgatók, akik felsőfokú nyelvvizsgával jönnek a karra, többségében kínai nyelvre vannak beosztva. Akik az orosz nyelvet választottak, azokat a hallgatókat kezdő szinttől oktatja a lektorátus, és folyamatosan építi be a szaklexémákat az oktatásukba. Az angol és a német nyelvű csoportokban a kötelezően középfokú nyelvvizsgával bejövő hallgatók kizárólag csak szaknyelvet tanulnak. A 2016/17-es tanévtől a büntetés-végrehajtási szakirány hallgatói kivételével, csak középfokú nyelvvizsgával vett fel a Kar a nappali munkarendű képzésekre hallgatókat, ezért előfordul, hogy még vannak olyan csoportok, ahol a nyelvvizsga hiányában a középfokú nyelvvizsgára kapnak felkészítést a hallgatók. A 2020. évi felvételi eljárásban valamennyi képzés bemeneti követelményeként megjelenik a középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, nemcsak a nappali, hanem a levelező munkarenden is.  Szaknyelvet csak az orosz és a kínai nyelvet hallgatók körében oktat a Lektorátus csekélyebb mértékben, hiszen ezek a csoportok kezdő szintről indulnak, noha ezeken a nyelveken is fokozatosan épülnek be a szaklexémák a nyelvoktatásba. A mesterképzés hallgatói számára is kizárólag szaknyelvoktatás folyik. Mind a mesterszakokon, mind a levelező biztonsági szakirányon kettős csoportbontás történik annak érdekében, hogy homogénebb tudásszintű hallgatók legyenek egy csoportban. A levelező mesterképzéses hallgatók az őszi félév folyamán részesülnek 20 szaknyelvi órában, míg a levelezős biztonsági szakirányos hallgatók félévente 10 órában, azaz összesen 40 óra nyelvoktatásban részesülnek a biztosított 4 félév alatt. Mivel a nappali alapképzések hallgatói 2016 szeptemberétől csak középfokú nyelvvizsgával nyernek felvételt a karra, ezért több lehetőség áll a rendelkezésükre. Amennyiben angol vagy német középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, úgy folytathatják a tanulmányaikat mindkét nyelven nemcsak magasabb szinten, hanem kizárólag a szaknyelvre koncentráltan négy féléven keresztül. A következő lehetőség egy második idegen nyelv elsajátítása orosz vagy kínai nyelven, mivel kezdő szintről csak ez a két nyelv indul. A négy féléves oktatás alatt szaknyelvi terminológiákkal is színesíti a Lektorátus a kezdő szintről induló orosz nyelvet. A Lektorátus további célja, hogy a hallgatók, a közoktatásban szerzett B2-es nyelvi ismereteikre építve, legalább egy idegen nyelvből szaknyelvi ismereteket szerezzenek. Elengedhetetlenné teszi az angol nyelv/ angol rendészeti szaknyelv ismeretét a globalizálódó kultúra, az interkulturális kommunikáció és az információs technológiai környezet, a nemzetközi szintéren folytatott kapcsolattartás, valamint a kihallgatás, a levelezés, az intézkedés és az igazoltatás idegen nyelven történő végrehajtása Magyarországon vagy a külföldi együttműködés során. Angol és német nyelven, a B2-es nyelvtudásra alapozva, kizárólag rendészeti szaknyelvet oktatunk, rendészeti szaklexémákkal, és olyan rendészeti témakörökkel, mint szervezett bűnözés, kábítószerrel való visszaélés, kiberbűnözés, fehérgalléros bűnözés stb. Orosz és kínai nyelven, a kezdő szinttől, fokozatosan sajátítják el a hallgatók az általános szókincset, a grammatikát, és közben a rendészeti szaklexémákat. Évről évre, folyamatosan újulnak meg az autentikus egyetemi idegen nyelvű szakmai tankönyvek, szakszótárak és jegyzetek, melyek a rendészeti témakörökre, szaklexémákra és életszerű szituációkra épülnek (kihallgatás, igazoltatás, járműellenőrzés, határellenőrzés) stb. A nyelvi képzés célja a rendészeti szaknyelvi ismeretanyagnak, az adott szakterület kommunikációs körülményeiben, és diskurzusaiban használandó szakterminológiának elsajátítása.  Feladata továbbá a rendészeti szakmai nyelvhasználati képességek és készségek (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítő készség) elsajátítása, valamint a kommunikatív nyelvi kompetenciák (grammatikai, lexikai, fonetikai, szemantikai, szociolingvisztikai, pragmatikai) fejlesztése, és azok szakmai kontextusokban, és feladatokban való alkalmazása. A tananyag feldolgozása a nyelvórán komplex módszerekkel történik, amely magában foglalja a célnyelv autentikus használatával való közvetlen kapcsolat megteremtését szóban és írásban egyaránt.  Az órai tevékenység egyéni, pár- és csoportmunka formájában folyik. Power point prezentációk, reáliák, online linkek, szaknyelvi videók, valamint learning appok is színesítik a szaknyelvi órákat.

A szaknyelvet oktató kollégák fő célja, a folyamatos megújulás, mely érdekében rendszeresen vesznek részt konferenciákon, CEPOL webináriumokon, online tananyagok fejlesztésében nemzetközi munkacsoportokban, valamint Erasmus külföldi mobilitásban. A Lektorátus, félévente szervez workshopokat, melyre neves mestertanárokat, IKT szakértőket, és a forenzikus tudományok szakértőit hívja meg prezentálásra és továbbképzésre nemcsak a Rendészettudományi Kar szaknyelv oktatói számára, hanem a társkarok szaknyelv oktatóinak a továbbképzésére is, valamint hagyományt szeretne teremteni a „Sokszínű Kar” tudományos konferencia sorozatnak, melyet a Lektorátus kezdeményezett.  A Lektorátuson tudományos kutatómunkák is folynak olyan tudomány területeken, mint az: alkalmazott nyelvtudomány (pszicholingvisztika), rendészeti szaknyelvi témakörök (bv. intézetek, sorozatgyilkosok, terrorizmus), forenzikus nyelvészet, IKT attitűdök, Café-módszer, interkulturális kompetencia, valamint biztonságtechnikai és határrendészeti szaknyelv.