NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet

Intézetvezető:

dr. Fekete Csaba c. r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos, mesteroktató
Rendvédelmi Tagozat parancsnoka

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203.
Telefon: +36-1-432-9129, +36-1-432-9000/19-117
Mellék: 19-117, 19-130
E-mail: fekete.csaba2@uni-nke.hu
             RTK_Rendeszeti_Kikepzesi_es_Nevelesi_Intezet@uni-nke.hu

 

Titkárság

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 205.
Telefon: +36-1-432-9167, +36-1-432-9000/19-130
Mellék: 19-130
E-mail: RTK_Rendeszeti_Kikepzesi_es_Nevelesi_Intezet@uni-nke.hu

Kellnerné Brandl Noémi
szakelőadó

E-mail: kellnerne.brandl.noemi@uni-nke.hu

Kovács Richárd r. százados
oktató/referens

Telefon: +36-1-432-9000/19-341
Mellék: 19-341
Email: kovacs.richard@uni-nke.hu
    
Gulyás Michelle r. hadnagy
referens

Telefon: +36-1-432-9000/19-308
Mellék: 19-308
Email: gulyas.michelle@uni-nke.hu

 

Az intézet története:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásakor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII törvény 47. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően megalakult a kiképzési-nevelési szervezeti egység, a Rendészettudományi Kar Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézete.

Az Intézet gondoskodik a szervezeti kultúra megismertetésével, a speciális fizikai-kondicionális felkészítéssel, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátításával, az alaki képzéssel, valamint a lövészeti kiképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. A rendészeti szocializációt középpontba állító nevelési módszerek alkalmazásával gondoskodik a hallgatók megfelelő attitűdjének kialakításáról. Végzi továbbá a rendvédelmi szerveknél használt informatikai rendszerek megismertetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. Tevékenységét a Kar oktatási és tudományos kutatási tevékenységére figyelemmel, azzal összhangban hajtja végre.

Az Intézet szervezete megalakulásakor az alábbiak szerint alakult:

 • Testnevelési és Küzdősportok Tanszéke
 • Kiképzési és Nevelési Osztály
  • Szakkiképzési és Nevelési Csoport
  • Informatikai Kiképzési Csoport

2013-ban a Szenátus 114/2013. (VII. 10.) számú határozata alapján megalakításra került az Intézeten belül a Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozata, melynek alapvető feladata a szervezeti kultúra megismertetése, a rendészeti szocializáció alapjainak megismertetése, a szolgálati érintkezés szabályainak oktatása volt.

2015. július 1-jén hatályba lépett a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (továbbiakban Hszt.), mely 2016. július l-jei hatállyal új jogintézményként bevezette a rendvédelmi tisztjelölti jogállást. A törvény értelmében a tisztjelölt a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv tisztjelölti állományában, az előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot. Szolgálati helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A tisztjelöltek szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat Szolgálati Szabályzata tartalmazza.

A törvényi előírások alapján 2016. július 01-én a Kiképzési és Nevelési Osztály megszűnt és megalakult a Rendvédelmi Tagozat. Ezzel egyidejűleg új szervezeti elemként került létrehozásra az Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoport.

2019. július 01-jei hatállyal – a Rendészettudományi Kar szervezeti átalakításának keretében – az Intézetből kivált a Testnevelési és Küzdősportok Tanszéke és önálló tanszékké vált.

A Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet hatályos szervezeti felépítése a következő:

 • Diószegi Utcai Kollégium
 • Intézkedéstaktikai és Lőkiképző Csoport
 • Informatikai Csoport
 • Rendvédelmi Tagozat
 • Logisztikai Csoport