NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék

Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ V. emelet 504.

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ V. emelet 505.
Telefon: +36 1 432 9000 / 19 136
Mellék: 19 136
E-mail: rvt@uni-nke.hu

Pintér Dorottya
főreferens

E-mail: pinter.dorottya@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve Oktató neve
RRVTB01 Vezetés- és szervezéselmélet Dr. Kovács Gábor r. vőrgy., Dr. Piros Attila c. r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor c. r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTB01 A Theory of Leadership and Management Dr. Kovács Gábor r. vőrgy.
RRVTB02 Rendészeti vezetéselmélet Dr. Dragon Sándor c. r. ezds.
RRVTB03 Közös Közszolgálati Gyakorlat Dr. Kovács Gábor r. vőrgy., Dr. Piros Attila c. r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor c. r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTB06 Közös Közszolgálati Gyakorlat Dr. Kovács Gábor r. vőrgy., Dr. Piros Attila c. r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor c. r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTB08 Rendészeti önkéntes gyakorlat Dr. Kovács Gábor r. vőrgy.
RRVTB09 Rendészeti menedzsment Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTM01 Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 1. Dr. Piros Attila c. r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor c. r. ezds.
RRVTM02 Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 2. Dr. Kovács Gábor r. vőrgy., Dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
RRVTM03 Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 3. Dr. Piros Attila c. r. ddtbk.
RRVTM06 Minőségbiztosítás Dr. Kovács Gábor r. vőrgy..
RRVTM07 Közszolgálati menedzsment Dr. Németh József r. ezds.
RRVTM14 Projektmenedzsment Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTM15 Vezetés- és menedzsment nemzetközi, multikulturális környezetben Dr. Kovács Gábor r. vőrgy.
RRVTM16 Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 1. Dr. Dragon Sándor c. r. ezds.
RRVTM17 Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése 2. Dr. Dragon Sándor c. r. ezds.
RRVTM18 Vezetési ismeretek Dr. Dragon Sándor c. r. ezds.
RRVTM19 Kockázatelemzés, kockázatkezelés Dr. Dragon Sándor c. r. ezds.
RRVTM20 Rendvédelmi ismeretek I. Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTO01 Komplex közszolgálati gyakorlat Dr. Kovács Gábor r. vőrgy., Dr. Piros Attila c. r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor c. r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTS03 A szervezetvezetés elmélete I. Dr. Piros Attila c. r. ddtbk., Dr. Dragon Sándor c. r. ezds., Dr. Kovács István r. őrgy.
RRVTS04 A szervezetvezetés elmélete II. Dr. Dragon Sándor c. r. ezds.
VKOTM12 Vezetés- és szervezéselmélet módszertana Dr. Piros Attila c. r. ddtbk.

 

Konzultációs időpontok: Előre egyeztetett időpontban

 

A tanszék története és feladatai:

A jogelőd intézmények hagyományait folytatva – mint a magyar közszolgálati képzés egyik meghatározó és legfontosabb intézménye – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jén kezdte meg működését. A Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék már a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán is oktatott. Az Egyetem alapítása óta eltelt időszakban a képzések szerkezete és tartalma jelentősen megújult. Ide tartozik a vezetés- és szervezéselméleti ismeretek oktatásának átalakítása és fejlesztése is.

A Tanszék oktatói jelentős vezetői tapasztalattal rendelkező, magasan képzett egyetemi oktatók, akik arra törekszenek, hogy az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében foglaltak megvalósításra kerüljenek. A Tanszéken jelentős tudományos kutatómunka is folyik, e mellett a Tanszék a rendészeti vezető mesterképzési szak felügyeletét is ellátja. A tanszéki oktatói kar célja, hogy az államtudományi (rendészeti-, honvédségi-, közigazgatási és nemzetközi terület) leendő szakemberei legyenek képesek és alkalmasak – a modern kor követelményeinek megfelelő ismeretekkel is felvértezve – a jelentkező vezetői-,-vezetéselméleti kihívások hatékony kezelésre. E követelmények teljesítéséhez jelentősen hozzájárul a vezetés- és szervezéselmélet tantárgy és a hozzá kapcsolódó tantárgyak által lefedett ismeretkör, a tudásanyag alapos elméleti elsajátítása és a gyakorlatban történő alkalmazása.

Az Egyetemen alapképzés, mesterképzés és doktori képzés folyik, mind ezek mellett persze megtalálhatóak a speciális képzési, át- és továbbképzési programok is. A képzések szakfelelősei, az Egyetem vezetői és a Tanszék oktatói kiemelt figyelmet szentelnek a vezetés- és szervezéselméleti általános ismereteknek és a vezetéssel kapcsolatos szakismeretek különböző képzésekben történő markáns megjelentetésének. A szükséges – vezetéssel kapcsolatos – ismeretkörök differenciált módon, de minden képzésben megtalálhatóak.

Az alapképzésben megismertetjük a hallgatókkal a vezetési folyamat fő mozzanatait, funkcióit és a vezetés fő elveit. Áttekintést adunk a vezetéselmélet elért eredményeinek felhasználásával a rendészeti szervezetek szervezeti és működési sajátosságairól, a rendészeti vezetés sajátosságairól. E megközelítésen keresztül bővítjük a hallgatók ismereteit a szervezés- és vezetés általános kérdéseit illetően. Célunk a vezetői típusú feladatok ellátásához szükséges ismertek átadása, rendszerezése, a vezetői szemlélet és alkalmazási készség megalapozása.

A mesterképzésben az oktatási folyamatban arra törekszünk, hogy elmélyítsük, tudományos összefüggéseiben láttassuk azokat a vezetési problémákat és megoldási lehetőségeket, amelyekkel a hallgatók az egyetemi alapképzésük során már találkozhattak. Foglalkozunk a rendészeti-rendvédelmi szervezeteknek az alkotmányos jogállamban elfoglalt helyével, szerepével, szervezeti és működési sajátosságaival. Kibővítjük a hallgatók ismereteit a vezetés- és szervezéselmélet legkorszerűbb eredményeinek, kidolgozott módszereinek feldolgozásával, ami az itt végzett hallgatók tudásának alkalmazási készségét is megerősíti. Áttekintést kívánunk adni a vezetéselmélet fejlődésének fő tendenciáiról, a legújabb eredmények adaptálásának feltételeiről és lehetőségeiről a rendészet területén. E megközelítésen keresztül bővítjük a hallgatók ismereteit a szervezés és vezetés általános, elméleti kérdéseit és a vezetési módszereket.

Egyértelmű az a tanszéki törekvés, hogy a tananyagtartalom és az oktatás módszerei az adott hivatásrend igényeihez maximálisan igazodjanak. A hallgatók alap- és mester szintű vezetői felkészítése minden hivatásrend esetében a képzéseket megrendelő belügyminisztériummal és a végzett hallgatókat befogadó szervezetekkel egyeztetett igények alapján történik.


A tanszék által elkészített tananyagok digitálisan elérhetők a honlapon: