Vám- és Pénzügyőri Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Szabó Andrea PhD püőr ezredes
egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 241.
Telefon: 432-9077; 432-9000/19-204
Belső: 19-204
E-mail: szabo.andrea_2@nav.gov.hu

A tanszék a rendészeti szak vám- és pénzügyőri szakirányának (hároméves képzésben: a rendészeti igazgatási szak vám- és jövedéki igazgatási szakirányának), valamint a bűnügyi szak adó- és pénzügyi nyomozó szakirányának (hároméves képzésben: a bűnügyi igazgatási szak pénzügyi nyomozó szakirányának) szakgazda tanszéke. 

Telefon: 432-9078; 432-9000/19-159
Belső: 19-159
E-mail: rtk_vpt@uni-nke.hu 

Oktatási asszisztens:
Körmendi Márta
igazgatási szakreferens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 242.
E-mail: kormendi.marta@uni-nke.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó, a pénzügyminiszter által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Tevékenysége négy fő területre összpontosul: az adóigazgatási, a vám- és jövedéki igazgatási, a bűnüldözési, valamint a rendészeti tevékenységre.

A képzés végeztével hallgatóink rendészeti igazgatásszervező (vám- és jövedéki igazgatási szakirány), illetve bűnügyi igazgatásszervező (pénzügyi nyomozói szakirány) végzettséget szereznek. (Természetesen mindkettő államilag elismert felsőfokú végzettségnek minősül.)

A vám- és pénzügyőri (vám- és jövedéki igazgatási) szakirányon végzett rendészeti igazgatásszervező ismeri a speciális vámpolitikai, vám- és vámeljárásjogi, kereskedelmi vámtarifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokat. Ezek a szakemberek teljesítik a Magyarország európai uniós tagságából eredő, a magyar vámigazgatásra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat.

Az adó- és pénzügyi nyomozó (pénzügyi nyomozó) szakirányt választók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe tartozó bűncselekmények (leginkább például költségvetési csalás, csődbűncselekmény, továbbá szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, iparjogvédelmi jogok megsértése stb.) nyomozásával kapcsolatos ismereteket szereznek. Tanulmányi idejük alatt megismerkednek a magyarországi adórendszerrel, az Európai Unió vámjogával, a hatáskörös bűncselekmények elkövetési módjaival, továbbá alapos számviteli ismereteket szereznek. Mindezek mellett természetesen elmélyülnek a bűnügyi munka módszertanában és a NAV adatbázisainak bűnügyi célú elemzésében. A végzettek kellő tárgyi tudással rendelkeznek a bűnüldöző munka feladataihoz, így az Európai Unió és Magyarország gazdasági rendjét sértő cselekmények gyanúja esetén a megelőzés, a felderítés, illetve az elkövető felelősségre vonása érdekében hathatós intézkedéseket tudnak tenni.

Az alapszakon végzettektől elvárt, hogy rendelkezzenek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal, valamint a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék részt vesz továbbá a mesterképzés lebonyolításában; a kétéves képzésben részesülő hallgatók rendészeti vezető végzettség birtokába jutnak.

A rendészeti vezető mesterképzésben szerezhető ismeretek a vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, gazdálkodási és logisztikai, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási általános szaktudás mellett felölelik a biztonságpolitika, a rendészeti igazgatás, a nemzetbiztonság, a rendészeti technikák szakterületét is. Emellett a hatékony munkavégzéshez a rendészet bármely szakterületén alapvető feltétel a jogi háttérismeretek elsajátítása, különös tekintettel a munkajog, a közigazgatási jog, a pénzügyi jog területére, amelyeket a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek egészítenek ki. A képzés során lehetőség van  négy specializáció – rendészetelméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző, szervezett bűnözés elleni – közül választani a hallgatóknak.

A négyéves – levelező munkarendben hároméves – alapképzés és a kétéves mesterképzés során egymásra épülő ismeretek átadása történik, amelyek birtokában a végzettek sikerrel birkózhatnak majd meg szolgálati feladataikkal. Hallgatóinkat olyan szervezet tagjaivá képezzük, neveljük, amely nap mint nap jogalkalmazói munkát végez. Éppen ezért karunk tantárgyai között előkelő helyet foglalnak el a jogi tárgyak – igaz ez természetesen magára a Vám- és Pénzügyőri Tanszékre is.

A képzés eredményességét bizonyítja, hogy szakirányainkra tizenöt-, tizenhétszeres túljelentkezés van, és évről-évre pozitív visszajelzéseket kapunk volt hallgatóinkról. Nem csupán a szakma részéről érkezik elismerés: diákjaink az iskola falain belül is komoly elismertségnek örvendenek. Minden évben öt-hat leendő pénzügyőr tiszt mutatja be kutatómunkájának eredményét, s közülük jó néhányan sikerrel szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.