Hallgatói kérelmek, nyomtatványok

Hallgatói kérelmek, nyomtatványok


A hallgatói kérelmek beadásának rendje

 (1) A hallgatói kérelmeket a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzatban meghatározottak szerint kell benyújtani.

3. számú melléklet

A kérelmek benyújtási határideje tanulmányi és vizsgaügyekben

A kérelem típusa A kérelem benyújtásának határideje A döntéshozó
1)    dékáni méltányosság (5. § (1) bekezdés b) pont) az érintett tanulmányi vagy vizsgakötelezettség elmulasztásától, illetve akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül dékán
2)    átsorolás (5. § (1) bekezdés d) pont) a vizsgaidőszak utolsó napját követő 5 munkanapon belül dékán
3)    más felsőoktatási intézmény hallgatója által az Egyetemen létesítendő vendéghallgatói jogviszony engedélyezése (5. § (1) bekezdés e) pont) a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig dékán
4)    részismereti képzés folytatásának engedélyezése (5. § (1) bekezdés f) pont) a részismereti képzés meghirdetéséről szóló dékáni döntésben foglaltak szerint dékán
5)    legfeljebb egy sikertelen záróvizsgarész esetén a sikertelen záróvizsgarész azonos záróvizsga-időszakban egy alkalommal történő megismétlésének engedélyezése (5. § (1) bekezdés g) pont) a sikertelen vizsgát követő napig dékán
6)    a Neptun-rendszerben az Egyetem más képzésében részt vevő hallgatója számára ki nem ajánlott tantárgyak felvételének engedélyezése (5. § (1) bekezdés i) pont) a regisztrációs időszak utolsó napjáig dékán
7)    a regisztrációs időszakon túli beiratkozás, bejelentkezés engedélyezése (7. § (1) bekezdés j) pont) a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanapig tanulmányi osztályvezető
8)    a tisztjelölt, a rendészeti ösztöndíjas és a kettős jogállású hallgató esetében a regisztrációs időszakon túli tantárgyleadás, más hallgató esetén a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanapon túli tantárgyleadás engedélyezése (7. § (1) bekezdés k) pont) a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig tanulmányi osztályvezető
9)    a kurzusfelvétel engedélyezése (7. § (1) bekezdés l) pont) a regisztrációs időszakot követő öt munkanapon belül tanulmányi osztályvezető
10)a regisztrációs időszakot követő tantárgyfelvétel engedélyezése (7. § (1) bekezdés m) pont) a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig tanulmányi osztályvezető
11)tantárgyfelvétellel kapcsolatos kifogás elbírálása (7. § (1) bekezdés n) pont) a tantárgyfelvételi időszak lezárását követő öt napon belül tanulmányi osztályvezető
12)az előtanulmányi rendben meghatározott tantárgyfelvételi rendtől eltérő tantárgyfelvétel engedélyezése (8. § (2) bekezdés a) pont) a regisztrációs időszak első napjáig HTVSZÜB
13)a tantervben előírt szakmai gyakorlat más időszakban történő teljesítésének engedélyezése (8. § (2) bekezdés b) pont) a regisztrációs időszak utolsó napjáig HTVSZÜB
14)kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése (8. § (2) bekezdés c) pont)  a 20. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eseteket kivéve a szorgalmi időszak második hetének végéig HTVSZÜB
15)átvétel (8. § (2) bekezdés d) pont) a regisztrációs időszak első napjáig
átsorolással együtt járó átvétel esetén a megelőző tanulmányi félév vizsgaidőszakának utolsó napját követő 5 munkanapon belül
HTVSZÜB
16)szak-, szakirány-, képzési nyelv-, munkarendváltás (8. § (2) bekezdés e) pont) a megelőző tanulmányi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig
a 31. § (2) bekezdésben foglalt esetben a regisztrációs időszak első napjáig
átsorolással együtt járó váltás esetén a megelőző tanulmányi félév vizsgaidőszakának utolsó napját követő 5 munkanapon belül
HTVSZÜB
17)hallgatói jogviszony szünetelésének engedélyezése (8. § (2) bekezdés f) pont) a regisztrációs időszak első napjáig HTVSZÜB
18)a megkezdett félév utólagos szüneteltetése (8. § (2) bekezdés g) pont) a vizsgaidőszak utolsó napjáig HTVSZÜB
19)a vizsga vizsgaidőszakon kívüli teljesítésének engedélyezése (8. § (2) bekezdés h) pont) a vizsgaidőszak utolsó napjáig  HTVSZÜB
20)az elővizsga engedélyezése (8. § (2) bekezdés i) pont) tervezett elővizsga napját – de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetét – megelőző 10. munkanapig  HTVSZÜB
21)a negyedik tantárgyból a sikeres vizsga javítása (8. § (2) bekezdés j) pont) a vizsgaidőszak utolsó napját megelőző 10. munkanapig. HTVSZÜB
22)a hallgató Nftv. 81. § (3)-(4) bekezdésére hivatkozással benyújtott kérelme esetén az EGT-tagállamban folytatott képzéshez történő hozzájárulás (8. § (2) bekezdés k) pont) a regisztrációs időszak első napjáig HTVSZÜB
23)fogyatékossággal élő hallgató esetében a támogatási idő növelése (8. § (2) bekezdés l) pont) a regisztrációs időszak első napjáig HTVSZÜB
24)a hallgató egyéni tanrendjével kapcsolatos vitás ügyek (8. § (2) bekezdés m) pont) a regisztrációs időszak utolsó napjáig HTVSZÜB
25)a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanapon túl, de a szorgalmi időszak megkezdését követő 30 napon belül benyújtott kérelem esetén a passzív hallgatói jogviszony aktiválása (8. § (2) bekezdés n) pont) a szorgalmi időszak megkezdését követő 30 napon belül, de az őszi félévben legkésőbb október 15-ig, tavaszi félévben március 15-ig HTVSZÜB
26)elismerési kérelem (9. §) regisztrációs időszak végéig
a hallgató által vendéghallgatói jogviszonyban teljesített kurzusok igazolását őszi félévi résztanulmányok esetén február 15-ig – külföldi részképzésben résztvevők esetében február 28-ig, illetve ha a hallgató az igazolást eddig nem veszi kézhez március 31-ig – , tavaszi félévi résztanulmányok esetén szeptember 15-ig kell leadni a Tanulmányi Osztályon.
a vizsgaidőszak első hetének végéig abban az esetben, ha a hallgató kurzus hirdetésének hiánya miatt az adott tanulmányi félévben más felsőoktatási intézményben teljesít valamely tantárgyat
KÁVB
27)testnevelés kritériumkövetelmény teljesítése alóli felmentésre irányuló kérelem az akadályozás keletkezését követő 5 munkanapon belül, egyéb esetben a regisztrációs időszak végéig a Testnevelési és Küzdősportok Tanszék, illetve a Katonai Testnevelési és Sportközpont vezetője
28)Neptun-rendszerben rögzített értékelés kifogásolása (47. §) a tanulmányi időszak lezárulta után 14 napon belül illetékes oktatási szervezi egység vezetője

Nyomtatványok hallgatói tanulmányi ügyekben

Csoportos elővizsga kérelem

Formanyomtatvány szakdolgozat/diplomamunka témaválasztáshoz

Hallgatói fogadalom

Igazolás sporteredményekről

Fájl letöltése