Hallgatói kérelmek, nyomtatványok

Hallgatói kérelmek, nyomtatványok


A hallgatói kérelmek beadásának rendje

 (1) A hallgatói kérelmeket a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzatban meghatározottak szerint kell benyújtani.

(2)

(3) Egyes kérelmek beadásának határideje:

a)  önköltséges képzésből történő átsorolásra irányuló kérelem a vizsgaidőszak utolsó napját követő 5 munkanapon belül;

b)  intézményen belüli szak-(szakirány-)váltási vagy munkarendváltási kérelem a megelőző tanulmányi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig – a 31. § (1a) bekezdésben foglalt esetben a regisztrációs időszak első napjáig;

c)  más felsőoktatási intézményből történő átvétel esetén a regisztrációs időszak első napjáig;

d)  más felsőoktatási intézményben történő párhuzamos képzésben való részvétel kérelme a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig, ahol ez engedélyhez kötött;

e)  más felsőoktatási intézmény hallgatójának párhuzamos képzésben való részvételének, illetve vendéghallgatói kérelme a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig;

f)  más felsőoktatási intézményben történő vendéghallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem a regisztrációs időszak első napját megelőző 10. munkanapig, ahol ez engedélyhez kötött;

g) az előtanulmányi rendben meghatározott tantárgyfelvételi rendtől eltérő tantárgyfelvétel engedélyezésére vonatkozó kérelem a regisztrációs időszak első napjáig;

h)  a hallgató egyéni tanrendjével kapcsolatos vitás ügyek elbírálására irányuló kérelem a regisztrációs időszak utolsó napjáig;

i)   a hallgató által felvett tárgyak félévközi leadására vonatkozó kérelem a kötött tanrendű hallgató esetében a regisztrációs időszak utolsó napjától számított ötödik munkanapig, nem kötött tanrendű hallgató esetén a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10 munkanapig;

j)   méltányossági kérelem haladéktalanul, de legkésőbb az érintett tanulmányi vagy vizsgakötelezettség elmulasztásától, illetve akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül;

k)  külföldi tanulmányutakon, pályázatokon történő részvételre vonatkozó jelentkezési kérelem a pályázati kiírás szerint (pályázni a kiírás szerint kell, kérelem-nyomtatvány nincs);

l)   a félév státuszának utólagos módosítására vonatkozó kérelem a szorgalmi időszak kezdetétől számított egy hónapon belül, de az őszi tanulmányi félévben legkésőbb október 14-ig, illetve a tavaszi tanulmányi félévben március 14-ig;

m) elővizsga engedélyezésére irányuló kérelem a tervezett elővizsga napját megelőző 10. munkanapig;

n)  alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj és a rendkívüli szociális ösztöndíj kérelmek alaptámogatásra és a rendszeres szociális ösztöndíjra: a pályázati felhívásban meghatározott határidő, a rendkívüli szociális ösztöndíjra: esetenként;

o)  kreditátviteli kérelem regisztrációs időszak végéig a 10. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel;

p)  kritériumkövetelmény teljesítése alóli felmentésre irányuló kérelem az akadályozás keletkezését követő 5 munkanapon belül, egyéb esetben a regisztrációs időszak végéig;

q)  jelentkezési időszakon túli tantárgy/kurzus felvétel a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanappal bezárólag (ezen határidőt követően a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig benyújtott kérelemre a Tanulmányi Osztály vezetője engedélyezheti);

r)  a kedvezményes tanrendre vonatkozó kérelem a szorgalmi időszak második hetének végéig a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kivétellel;

s) regisztrációs időszakon túli beiratkozás, bejelentkezés az őszi tanulmányi félévben október 1-jéig, a tavaszi tanulmányi félévben március 1-jéig;

t)   megkezdett félév be nem fejezetté nyilvánítása a szorgalmi időszak utolsó napjáig;

u) vizsgaidőszakon kívüli vizsga a vizsgaidőszak utolsó napjáig;

v) záróvizsgarész azonos záróvizsga időszakban történő megismétlésére a sikertelen vizsgát követő napig. ,

w) az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben az Egyetem más képzésében részt vevő hallgatója számára ki nem ajánlott tantárgyak felvételére vonatkozó kérelem esetén a regisztrációs időszak utolsó napjáig.

Forrás: Tanulmányi és vizsgaszabályzat 3. számú melléklete

 

 

Nyomtatványok hallgatói tanulmányi ügyekben

 

Csoportos elővizsga kérelem

Fájl letöltése

 

Formanyomtatvány szakdolgozat/diplomamunka témaválasztáshoz

Fájl letöltése

 

Hallgatói fogadalom

Fájl letöltése

 

Igazolás sporteredményekről

Fájl letöltése