Rendészeti igazgatási alapszak

Rendészeti igazgatási alapszak

A rendészeti igazgatási alapszakon diplomázók rendészeti igazgatásszervező szakképzettséget szereznek az alábbi szakirányok valamelyikén: biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási. A végzettek jellemzően közrendvédelmi szerveknél látnak el vezetői, irányítói feladatokat. Meg kell felelniük mindazon egészségügyi, pszichikai, fizikai, kondicionális elvárásoknak, amely a rendvédelmi szerveknél ellátandó szolgálathoz szükségesek. A szakirányokat alapvetően az különbözteti meg egymástól, hogy a hallgatók tanulmányaik folytatása során melyik rendvédelmi szerv, vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a civil biztonsági szféra melyik szolgálati ágában végzendő tevékenységre nyernek felkészítést.

A biztonsági szakirányon végzettek elsősorban a civil személy- és vagyonvédelmi vállalkozások keretében, a természetvédelmi őrség szervezeteinél, a fegyveres biztonsági őrség, illetve a közterület-felügyelet egyes beosztásaiban helyezkedhetnek el. A végzettség nem készít fel a rendészeti szervek hivatásos állományában ellátandó feladatokra.

A büntetés-végrehajtási szakirány végzettjei előtt olyan speciális szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok állnak, mint a jogerős büntetésüket töltők őrzése, nevelése, átnevelése, a büntetés letöltése után a társadalomba való zökkenőmentes visszatérésük segítése. A szakirányra kizárólag a Büntetés-végrehajtás állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A határrendészeti szakirány a rendőrség számára képez olyan szakembereket, akik speciális határrendészeti ismeretekkel rendelkeznek. A rendőrség szervezeti keretében folyó határellenőrzési, határőrizeti, bűnügyi felderítő, határrendészeti igazgatási, idegenrendészeti, menekültügyi, közrendvédelmi feladatok elvégzésére készíti fel hallgatóit. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

Az igazgatásrendészeti szakirányon végzett rendészeti igazgatásszervezők átfogó igazgatásrendészeti ismeretekkel rendelkeznek, és hatósági jogkör gyakorlása során képesek a szabálysértési, az idegenrendészeti, menekültügyi és más rendészeti eljárások önálló végzésére. Közreműködnek a szabálysértések megelőzésében, felderítésében. Tevékenységi területükhöz tartozik a lőfegyvertartással kapcsolatos engedélyek kiadása. Felügyelik a polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználását, a pirotechnikai anyagokkal kapcsolatos ügyeket. Személy- és vagyonvédelmi területen engedélyezési és ellenőrzési feladatokat látnak el. A szakmát vonzóvá teszi, hogy a munka része a lakossággal, illetve a külföldi állampolgárokkal történő napi közvetlen kapcsolattartás, problémáik megoldásának segítése. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A katasztrófavédelmi szakirányon – kifutó képzés – végzettek meghatározott hatósági tevékenységek ellátásán túl a tűzvédelem, a polgári védelem, a katasztrófák elleni védekezés, azok megelőzése, illetve a bekövetkezett események (tűzesetek, balesetek, környezeti szennyezés, stb.) kezelésére koncentrálódnak. Tevékenységük jellegéből fakadóan kapcsolatban állnak a lakossággal és szinte valamennyi rendvédelmi szervvel. Többek között a szervezet felelősségi körébe tartozik a várható természeti jelenségek által prognosztizálható veszélyekre a lakosság figyelmének felhívása és az elhárítási intézkedések meghozatala. Munkájuk során együttműködnek a rendvédelmi szervekkel nem csak a veszélyhelyzetek megelőzésében és a bekövetkezett események kezelésében, hanem a lakosság biztonságát érintő valamennyi kérdés gondozásában és az ehhez kapcsolódó jogszabályok előkészítésében.

A közlekedésrendészeti szakirány képzési célja a forgalomszervezéshez, a forgalomirányításhoz, forgalom-ellenőrzéshez, baleseti helyszíneléshez és a baleset-megelőzéshez szükséges tudás elsajátítása. A végzettek feladata a társ-rendvédelmi szervekkel, a társadalmi erőkkel, a civil szervezetekkel együttműködve és segítségükkel a közlekedési morál kialakítása. Munkájuk során megkülönböztetett figyelmet fordítanak a szabálysértők kiszűrésére a közlekedési balesetek megelőzése érdekében. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A közrendvédelmi szakirányon végzett hallgatót a közrendvédelmi és rendőri csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére, valamint a különleges helyzetek kezelésére készítik fel. Működési területének közrendje, közlekedésbiztonsága, közbiztonsága fenntartása és javítása érdekében képes a lakossággal, valamint más állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel való kapcsolatok kialakítására és fenntartására. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A migrációs szakirány a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára képez olyan szakembereket, akik képesek a hatáskörükbe utalt hatósági feladatok önálló végzésére és idegenrendészeti eljárások lefolytatására, felkészülnek az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi hazai és nemzetközi jogszabályok, eljárási elvek alkalmazására. A végzettség nem készít fel a rendészeti szervek hivatásos állományában ellátandó feladatokra.

A vám- és jövedéki igazgatási szakirányon végzett rendészeti igazgatásszervező ismeri a speciális vámpolitikai, vám- és vámeljárásjogi, kereskedelmi-vámtarifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokat. Feladata a különböző vámolási kategóriába tartozó árukkal kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések felderítése, pénzügyőri feladatok ellátása, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlása. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A tantárgyi programokat a tanszékek tették közzé.

 

Rendészeti igazgatási szak tanterve 2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben
PDF letöltése
Rendészeti igazgatási alapképzési szak tanterve - Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben
PDF letöltése
Rendészeti igazgatási alapképzési szak tanterve - Érvényes: a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben
PDF letöltése
Rendészeti alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei
PDF letöltése