Biztonsági szervező mesterképzési szak

Tisztelt Pályázók!

A biztonsági szervező mesterképzésre jelentkezők felvételi eljárása a veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbiak szerint módosul.

A felvételi eljárás során a korábban előírt felvételi beszélgetés helyett a felvételi vizsga egy online (Skype) beszélgetésből és egy esszé leadásából fog állni.

Az esszét az alábbi felsorlásból szabadon választható témakörök valamelyikéből kell írni, terjedelme szóközökkel együtt min. 5.000 és max. 10.000 karakter kell legyen.

Az esszé leadásának legkésőbbi időpontja 2020. május 15. 10.00 óra, melyet a meghatározott időpontig a RTK_MORT@uni-nke.hu  email címre kell megküldeni.

A választható témák a következők:

 • Fejtse ki a közbiztonság, magánbiztonság viszonyrendszerét, összefüggéseit!
 • Ön hogyan definiálná a magánbiztonságot, adjon áttekintést annak részterületeiről!
 • Ön szerint milyen szerepet játszik jelenleg és a jövőben a biztonságtechnika a biztonság megteremtésében?
 • Miként fokozható a települések közbiztonsága a jövőben, különös tekintettel az önkormányzati rendészet és a magánbiztonság szerepére?
 • Ön egy tetszőleges termelőüzem (>1000 munkavállalót foglalkoztató gyár) biztonsági vezetője. Miként igyekszik kezelni a kialakult járványügyi veszélyhelyzetet?

Kérjük, kísérje figyelemmel a jelentkezéskor megadott e-mail címét, a szóbeli vizsgához szükséges Skype meghívót oda fogjuk megküldeni.

A szóbeli vizsgák tervezett időpontjai:

2020. május 18. 13.00-16.00

2020. május 20. 13.00-16.00

2020. május 25. 13.00-16.00

2020. május 27. 13.00-16.00

2020. június 03. 13.00-16.00

2020. június 08. 13.00-16.00

2020. június 10. 13.00-16.00

Kérjük, hogy a pontszámításhoz szükséges dokumentumokat haladéktalanul töltse fel a jelentkezéséhez, valamint folyamatosan kísérje figyelemmel a jelentkezéskor megadott e-mail címét.

A felvételi eljárásban a felvételi beszélgetés módjában, és az előírt esszé beadásán kívül bekövetkezett módosításon kívül más változás nem történt.

A biztonsági szervező mesterképzési szak a jelentkezés feltétele legalább BA végzettség, valamint a büntetlen előélet (a 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22. §-nak megfelelően)

A mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető előzményként elfogadott szakok: a bűnügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási, a bűnügyi, a rendészeti, a biztonság- és védelempolitikai, a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, a nemzetbiztonsági, a polgári nemzetbiztonsági, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, valamint a biztonságszervező mérnöki alapképzési szakok, a főiskolai szintű bűnügyi, gazdaságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, vámigazgatási, pénzügynyomozói, nemzetbiztonsági, büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi szakok, az e szakoknak megfeleltethető korábbi közbiztonsági, nemzetbiztonsági, pénzügynyomozói szakok; a főiskolai szintű biztonságtechnikai szak.

A felsorolt végzettséggel rendelkezőknek nem szükséges az előzetes kreditelismerési eljárás.

A nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell kérniük.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • társadalomtudományi ismeretek,
 • jogtudományi ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek,
 • közgazdasági menedzsment ismeretek,
 • európai uniós ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditből 15 kredit munkatapasztalat alapján is beszámítható (validáció). 

A mesterképzésben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A felvételi pontszámok kiszámításának módszere: 

A biztonsági szervező mesterképzésben – a 100 pontos felvételi rendszert alapul véve – a felvételi pontszámítás az oklevél minősítése, a felvételi beszélgetés során szerzett pont és a többletpontok alapján történik. A felvételhez szükséges minimális pontszám: 50 pont.

A jelentkező

 • az oklevél minősítése alapján legfeljebb 20 pontot;
 • a felvételi beszélgetés alapján legfeljebb 60 pontot és
 • többletpontokból legfeljebb 20 pontot

szerezhet.

Az oklevél minősítése alapján járó pont meghatározása során azon oklevél/oklevelek figyelembe vételére kerül sor, amely(ek) alapján a jelentkező a felvételhez szükséges ismeretek elismerését kéri. A pontszám az ötfokozatú skálán értékelt oklevél minősítésének 4-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 12, a cum laude minősítésért 16, a summa cum laude minősítésért 20 pont jár. Több figyelembe vehető oklevél esetén, azok minősítésének számtani átlaga a pont számításának alapja. A fentiektől eltérő értékelési rendszerben kiadott oklevél esetén a Kari Felvételi Bizottság a fenti rendelkezések megfelelő alkalmazásával arányosítás útján határozza meg a pontszámot.

Többlettpontok:

A mesterképzési szakra jelentkezők összesen legfeljebb 20 többletpontra jogosultak az alábbiak szerint:

a)      nyelvvizsgáért járó többletpont:

 • aa) első államilag elismert vagy azzal egyenértékű C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 10 pont,
 • ab) második államilag elismert vagy azzal egyenértékű C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 5 pont,
 • ac) első államilag elismert vagy azzal egyenértékű B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 5 pont,
 • ad) második államilag elismert vagy azzal egyenértékű B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 3 pont,
 • ae) harmadik államilag elismert vagy azzal egyenértékű B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 2 pont.

b)      a képzéshez szorosan kapcsolódó szakmai gyakorlatért ötévente 1 pont,

c)      a képzéshez szorosan kapcsolódó szakmai vezetői gyakorlatért (osztályvezető illetve annál magasabb beosz-tásokban) adható többletpont: kétévente 1 pont, összesen legfeljebb 10 pont;

d)     rendészeti szakvizsgáért adható többletpont: 2 pont;

e)      továbbképzés címén adható többletpont: rendészeti vezetőképző tanfolyamért 1 pont, rendészeti mester-vezető tanfolyamért 2 pont, összesen legfeljebb 3 pont;

f)      a rendészeti igazgatási alapképzési szak, biztonsági szakirányon szerzett oklevél: 3 pont

g)     az előnyben részesítésre tekintettel adható – legfeljebb 5 – többletpont az alábbiak szerint:

 • ga) hátrányos helyzetű jelentkező: 2 pont,
 • gb) fogyatékossággal élő jelentkező: 2 pont,
 • gc) a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező: 2 pont.

Szóbeli felvételi témakörök:

 • Magánbiztonság és a közbiztonság fogalma, kialakulása és szabályozása
 • A magánbiztonság helye és szerepe a komplex biztonság rendszerében
 • Az önkormányzati rendészet helye és szerepe a rendészet rendszerében
 • Magánbiztonság külföldön
 • A magánbiztonság működését befolyásoló, alakító tényezők, aktuális tendenciák
 • Rendőrség és magánbiztonság együttműködése
 • Településbiztonság, Smart City
 • A bűnmegelőzés szerepe és jelentősége napjainkban 
 • A magánbiztonság társadalmi megítélése
 • Panaszmechanizmus a rendészet területén (rendőrség, egyes rendészeti feladatokat ellátó, magánbiztonság)
 • A közösségi rendészeti filozófia alkalmazása itthon és külföldön
 • A magánbiztonság adatvédelmi aspektusai
 • A magánnyomozás jelene és jövője hazánkban, a szabályozás egyes kérdései
 • A kiberbiztonság jelentősége a 21. században
 • A Személy-, Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara érdekérvényesítő képessége, feladatai, szabályozása, jövőbeli kilátások
 • A magánbiztonsági képzés helyzete
 • A fegyveres biztonsági őrség történeti fejlődése, helye, szerepe a modern rendészeti struktúrában
 • A magánbiztonság és adatvédelem kérdései
 • Az egyes rendészeti feladatkat ellátók 
 • Kockázatértékelés a vagyonvédelemben
 • Létesítmények őrzése
 • Rendkívüli események kezelése
 • Biztonságtechnika vs. élőerős vagyonvédelem
 • Térfigyelő rendszerek szabályozása, szerepe és működése
 • Rendezvények biztosítása élőerővel és technikai eszközökkel
 • Kritikus (létfontosságú) infrastruktúra védelme

Budapest, 2020. április

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető