NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Katasztrófavédelem mesterképzési szak

Felvételi pontok:

A katasztrófavédelem mesterképzési szak levelező munkarendben folyó államilag támogatott képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából lehet jelentkezni. A jelentkezéshez rendelkezni kell a BM OKF humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával, valamint a BM OKF főigazgatója beiskolázási jóváhagyásával.

Az önköltséges képzésre a jelentkezés feltétele legalább BA, Bsc/főiskolai végzettség.

Mind az államilag támogatott mind az önköltséges képzésre szükséges a büntetlen előélet (a 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22.§.-nak megfelelően), valamint a megfelelő alapszakon szerzett oklevél, illetve a szak bemeneti követelménye esetében meghatározott kreditszám.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: katasztrófavédelem alapképzési szak.

Amennyiben a pályázó nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie. A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell 60 kredittel az alábbi ismeretkörökben:

 • műveltség, kultúra, értékek modul (bölcsészettudomány, társadalomtudomány) 4-8 kredit,
 • államtudományi modul (állam- és jogtudomány, hadtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva) 5-20 kredit,
 • egyetemi közös közszolgálati gyakorlat 2-4 kredit,
 • katasztrófavédelmi szakmai ismertek 10 kredit,
 • jogi és államtudományi szakterület (közigazgatási jog, rendvédelmi ismeretek) 5-7 kredit,
 • rendészeti humánmenedzsment és kommunikációs szakterület (katasztrófapszichológia, pedagógiai ismeretek, számítástechnikai ismeretek, katasztrófavédelmi informatikai rendszerek, idegen nyelv),
 • belügyi alapmodul és fizikai felkészítés szakterület (általános szolgálati ismeretek, közrendvédelem, testnevelés): 5-7 kredit,
 • természettudományi alapozó szakterület (alkalmazott természettudományi ismeretek, térinformatikai ismeretek, katasztrófavédelmi egészségügyi ismeretek): 5-7 kredit,
 • katasztrófavédelmi alapozó szakterület (veszélyhelyzeti ismeretek, katasztrófavédelmi jog és igazgatás; katasztrófavédelmi felelősség rendszere, nemzetközi katasztrófavédelmi jog): 5-7 kredit,
 • szakmaspecifikus képzési terület 30 kredit

a)    katasztrófavédelmi műveleti szakterület (polgári védelmi szakismeret, katasztrófa-megelőzés, katasztrófák következményeinek felszámolása, katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere, katasztrófavédelem logisztikai rendszere, környezetbiztonság, katasztrófavédelmi műveletek; katasztrófavédelem finanszírozási rendszere) 10 - 20 kredit,

b)    tűzvédelmi és mentésirányítási szakterület (tűzvizsgálat alapjai, tűzoltó technikai ismeretek, tűzoltási és műszaki mentési ismeretek, tűzmegelőzési ismeretek, tűzvizsgálattan, tűzvédelem finanszírozási rendszere, tűzoltó beavatkozások logisztikája, tűzvédelmi szakismeret) 10 - 20 kredit,

c)    iparbiztonsági szakterület (iparbiztonságtan, kritikus infrastruktúra védelem, veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ipari és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása; iparbiztonság gazdasági alapjai) 10 - 20 kredit.

Felvételi pontok számítása:

A felvételi eljárás keretében szakmai beszélgetésre kerül sor, melyen 30 pont szerezhető.

A szakmai beszélgetés szempontjai és értékelése:

A motivációs levél tartalmi szempontjai és értékelése:

 1. Milyen szakmai indokok motiválták a katasztrófavédelem mesterképzési szakra való jelentkezését? (max.10 pont)
 2. Milyen egyéni célkitűzései vannak a katasztrófavédelem mesterképzésén megszerzendő diplomával? (max.10 pont)
 3. A katasztrófavédelem mesterképzésén megszerzendő ismeretekkel, képességekkel és készségekkel kapcsolatban milyen lehetőséget lát azok felhasználására? (max.10 pont)

A fennmaradó 70 pont az alábbiak szerint kerül megítélésre:

Oklevél minősítése alapján: 50 pont

Többletpontok:  maximum 20 többletpont adható az alábbiak szerint:

 • Esélyegyenlőség címén járó maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 10 pont
  • gyermekgondozás: 10 pont
  • hátrányos helyzet: 10 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 15 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 10 pont

Aki nem az NKE katasztrófavédelem alapképzési szakán végzett, annak kötelező a kreditbefogadási kérelem benyújtása, melynek határideje 2022. május 15.

A kérelem a https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/mesterkepzes/elozetes-kreditelismeresi-eljaras címen érhető el, melyet a mellékleteivel együtt a krizsan.zoltan@uni-nke.hu email címre kell megküldenie.

Budapest, 2021. december

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető