NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A rendészeti vezető mesterképzési szak

Tisztelt Felvételizők!

A rendészeti vezető mesterképzési szakra való jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább két éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat és tiszti rendfokozat.

A szak csak államilag támogatott formában indul.

A szakra történő jelentkezéskor teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügyi nyomozói és a vámigazgatási, a közbiztonsági, az állambiztonsági, a vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi, a bűnügyi igazgatási, a rendészeti és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.

Amennyiben a pályázó nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie. A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell legalább 60 kredittel az alábbi ismeretkörökben:

·         államtudományi ismeretek,

·         társadalomtudományi ismeretek,

·         jogtudományi ismeretek,

·         általános igazgatási ismeretek,

·         szakigazgatási ismeretek,

·         pénzügyi-közgazdasági ismeretek,

·         közszolgálati és munkajogi ismeretek,

·         közgazdasági menedzsment ismeretek,

·         európai uniós ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A felvételi pontszámok kiszámításának módszere:

Felvételi pontok számítása:

A felvételi beszélgetésre 65 pont adható: (motivációs rész maximum 5 pont, elméleti rész maximum 60 pont (3 kérdés, egyenként maximálisan 20 pont adható). A felvételi vizsga (beszélgetés) Microsoft Teams rendszeren keresztül – felvételi bizottság előtt – kerül lebonyolításra.

Az oklevél minősítés duplázása: maximum 10 pont (az oklevél minősítése után járó pontszám az oklevél minősítésének 2-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 6, a cum laude minősítésért 8, a summa cum laude minősítésért 10 pont jár.)

 

Többletpontok:  maximum 25 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • Olimpiai eredmény: 10 pont
 • rendészeti szakvizsga: 2 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 10 pont
 • továbbképzés: 4 pont (rendészeti vezetőképző tanfolyamért 2 pont, rendészeti mester vezetőképzőért szintén 2 pont)

A felvételi vizsgára (beszélgetésre) történő sikeres felkészülés érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk a jelentkezőket a felkészülést segítő irodalomról.

 • a hatályos Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) I., II., III., IV., V., VI. fejezetei és a XII. fejezet
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény III-XI. fejezetei, valamint a XXVIII-XXXIV. fejezetei, továbbá LIV-LXVIII. fejezetei;
 • Magyarország Alaptörvénye (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • 2010. évi. XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjairól és az államtitkárok jogállásáról (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.): 1-50. § (a hatályos szöveg ismerete szükséges)

A felvételi vizsgát (beszélgetést) orientáló témakörök:

Magyarország Alaptörvénye

 1. Az Alaptörvényben megfogalmazott „alapvetések” tartalma.
 2. A „szabadság és felelősség” tartalma.
 3. Az Országgyűlés alaptörvényi szabályozás.
 4. A Kormány alaptörvényi szabályozása.
 5. Az alaptörvényben megnevesített szervek (intézmények), a rendőrség feladata.

2016. évi CL. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról

 1. A törvényben megfogalmazott alapelvek tartalma: jogszerűség, hivatalbóliság, hatékonyság, jóhiszeműség, bizalom és az ügyfélre vonatkozó szabályok.
 2. A törvény hatálya, általános és különös eljárási szabályok, a hatóság, az ügyfél.
 3. Az eljárási kötelezettség, az illetékesség vizsgálata és a vita
 4. A kérelemre induló hatósági eljárás, a kérelem.
 5. Automatikus döntéshozatal, a sommás eljárás, a teljes eljárás
 6. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése, szüneteltetése.
 7. A hatóság döntése, a határozat, a végzés.
 8. A jogorvoslati jog és eljárás, a közigazgatási per, a döntés módosítása, visszavonása.
 9. A felügyeleti eljárás, az ügyész felhívás és fellépés, a semmiség.
 10. A végrehajtás, a végrehajtható döntések, a végrehajtás elrendelése, foganatosítása, felfüggesztése, megszüntetése.

2010. évi. XLIII. törvény - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjairól és az államtitkárok jogállásáról –

 1. A minisztérium jogállása és vezetője, a miniszter helyettesítése.
 2. Az államtitkár feladata és helyettesítése, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárra vonatkozó törvényi rendelkezések.
 3. A kormányhivatal szervezete, irányítása, vezetése, feladatai és hatáskörei.
 4. A területi államigazgatási feladatok összehangolása, az államigazgatási kollégium.

2018. évi CXXV. törvény - a kormányzati igazgatásról –

 1. A kormányzati szervezetrendszerről rendelkező törvény hatálya, az irányítás és a felügyelet tartalma, a központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok.

2017. évi XC. törvény - a büntetőeljárásról -

 1. A bíróság feladata, az eljáró bíróságok. Az I. fokú bíróság hatásköre és illetékessége.
 2. Az ügyészség feladata, jogai, hatásköre és illetékessége. A kizárólagos ügyészi nyomozás.
 3. A nyomozó hatóság feladata, hatásköri és illetékességi szabályai.
 4. A terhelt fogalma, jogai és kötelességei. A védő jogai és kötelességei, a meghatalmazott, kirendelt és helyettesítő védő.
 5. A sértett jogai és kötelességei, a magánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt.
 6. A bizonyítás tárgya, eszközei, törvényessége. A bizonyítási cselekmények.

2012. évi C. törvény – a Büntető Törvénykönyvről –

 1. Minek az érdekében és milyen célt tűzött ki a jogalkotó a törvény megalkotásakor? Mi a tartalma a törvényesség elvének, az időbeli, területi és személyi hatálynak?
 2. A bűncselekmény fogalma, a társadalomra való veszélyesség tartalma. A bűncselekmények csoportosítása (elhatárolása). A szándékosság és a gondatlanság.
 3. A büntethetőséget kizáró, korlátozó okok. A jogos védelem, végszükség, a jogszabály engedélye.
 4. A büntethetőséget megszüntető okok. Az elévülés, a tevékeny megbánás.
 5. A katonákra vonatkozó speciális szabályok (elkövető, büntethetőséget kizáró és megszüntető okok, katonai büntetések és mellékbüntetések).

A felvételi vizsga (beszélgetés) megszervezése, lefolyása:

A beszélgetés megkezdése előtt a pályázók elektronikus úton (a kapcsolattartásra megadott e-mail cím útján) tájékoztatást kapnak a felvételi pontos lefolyásáról (a felkészülési kérdések jegyzéke, a teszt kérdések, a bizottság összetétele, pontos időpont, a bejelentkezés módja, a felvételi beszélgetés lefolyása, az értékelés rendje stb.).

A beszélgetés során a felvételiző személy azonosítása a személyi igazolvány felmutatásával történik meg.

A felvételi bizottság előtt végrehajtott felvételi vizsga, kérdés–azonnali felelet formájában tervezett. A bizottság célja a felvételiző tájékozottságának felmérése a megadott jogszabályok ismeretéből. A szóbeli felvételi vizsgára személyenként 20 perc áll rendelkezésre, amely tartalmazza a jelentkező felvételi motivációit tartalmazó bemutatkozást is (erre a bizottság maximálisan 5 pontot adhat). 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódóan az MS Teams rendszeren keresztül – a felvételi vizsga kezdetén – felkészülési témakörök anyagát tartalmazó, előre megküldött teszt kérdések közül (20 db), a felvételiző számára bemutatásra kerül öt darab felelet-választásos (teszt) kérdés, amelyből legalább három kérdést helyesen kell megoldania a jelentkezőnek, aki kizárólag ebben az esetben folytathatja a felvételi vizsgát.

A vizsga további részében a bizottság három kérdést tesz fel a megadott felkészülési anyagok ismeretköréből. A felvételiző által adott válaszok eredménye a felvételi vizsga értékelésének egyik szempontja. (A bizottság kérdésenként maximálisan 20 pontot adhat a felvételizőnek).

A felvételi vizsga (beszélgetés) ideje: 2023. június hónapban (a pontos vizsgabeosztást az elektronikus úton kiküldött értesítő tartalmazza, mely időpont módosítása indokolt esetben írásban kérhető).

A felvételi beszélgetés lebonyolítása a Microsoft Teams rendszeren keresztül a rendeszetivezetoma@uni-nke.hu címen történik meg. A felvételiző vendégként tud bejelentkezni. A felvételiző kötelessége a vizsgabeosztásban rögzített időpontban az Microsoft Teams rendszeren bejelentkezni. Az egyetem nem vállal felelősséget a felvételiző részéről megjelenő esetleges technikai akadályok bekövetkezése miatt.

Kérjük, hogy a felvételi eljárás során figyelembe vehető többletpontok igazolására szolgáló dokumentumaik (BA/Bsc/főiskolai vagy MA/Msc/egyetemi oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakirányú szakmai gyakorlatának munkahelye által kiadott igazolása, rendészeti szakvizsga, előnyben részesítés) feltöltését ellenőrizzék a felvételi jelentkezésük elektronikus felületén! Ezzel kívánjuk elkerülni azt, hogy bármilyen adminisztrációs ok miatt a jogosan járó többletpontok kimaradjanak a felvételi pontszámok számításánál.

Minden jelentkezőnek – a felvételi beszélgetés levezetésének részleteivel kapcsolatban – értesítést küldünk, akik az előtanulmányok során megszerzett szükséges ismeretekkel (kreditpontokkal) rendelkeznek.

További információ és felvilágosítás: rvt@uni-nke.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2023. január

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető 

Rendészeti vezető MA felvételi elbeszélgetést orientáló témakörök
PDF letöltése