NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Településbiztonsági menedzser

Tájékoztató

a

Településbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szakról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara felvételt hirdet a 2023. februárjától induló Településbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szakra.

A kétféléves képzés célja olyan településbiztonsági szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek a településeken, régiókban, megyékben, városokban és fővárosi kerületekben a köz- és magánbiztonsághoz, valamint a bűnmegelőzéshez kapcsolódó munkakörök ellátására. Kormányhivatalokban, önkormányzatokban, rendőrségen és polgárőr szervezetekben településbiztonság szervezéssel foglalkozó munkakörben, tevékenységben, választott tisztségben, illetve vállalkozásokban látják el feladatukat. Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, irányítására. Településeken történő speciális biztonságszervezési- bűnmegelőzési szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak rendvédelmi, továbbá rendészeti feladatot ellátó és polgárőr szervezetek korszerű és hatékony működtetéséhez.

A képzés figyelembe veszi a településekre nehezedő biztonsági kockázatok kezelésének lehetőségeit, szervezeteit körülvevő biztonsági kockázatok folyamatos változásai jelentette kihívásokat.

A szakirány elvégzésével a hallgatók megismerik a társadalom- és emberközpontú szemléletmód és motiváció működőképes példáit, kreatív alkalmazásának lehetőségeit. Szakmai látókörük és eszköztáruk bővítése során jártasságot szereznek a településbiztonság elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazásában. Jól használható tudásra tesznek szert a települések biztonsági kockázatainak felismerésében, értékelésben, valamint azok szakszerű kezelésben.

A záróvizsga követelményeinek teljesítését követően, a hallgatók településbiztonsági menedzser végzettséget igazoló oklevelet kapnak.

A két féléves képzési idejű szak önköltséges képzési formában indul. A képzés önköltsége várhatóan 220.000,-Ft/fő/félév. A 240 órás képzésre levelező munkarendben kerül sor úgy, hogy a tanórák félévente, 8-10 alkalommal, péntek és szombati napokon, napi 6-10 órában kerülnek megtartásra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (1083 Budapest, Üllői út 82.).

A képzésre történő felvétel feltételei:

  • bármely képzési területen legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevél
  • felvételi beszélgetésen való részvétel.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezés menete

A szakirányú továbbképzési szakra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.

A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell:

  • a BA/BSc/főiskolai vagy MA/MSc/egyetemi végzettséget tanúsító oklevél másolatát (magyar, angol nyelven). Amennyiben angol nyelvű oklevelet még nem állított ki a felsőoktatási intézmény, akkor a képzés, és a szakképzettség angol megnevezését tartalmazó, az oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény által hitelesített igazolást,
  • részletes szakmai önéletrajzot,
  • amennyiben idegennyelvtudást tanúsító bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor annak fénymásolatát,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint az erkölcsi bizonyítványt kérő lap fénymásolatát (Ügyfélkapun történő igénylés esetén a Speciális igénylés” t kell választani. Az igénylés okánál „NKEEGYETEM”-et kell, választani a felugró lehetőségek közül. Papíralapú igénylés esetén a kérőlap III. pontjában „Igen” választ kell adni, a IV. pontban az alábbi szöveget kell beírni: 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22.§. A kérőlap V. pontját ez esetben nem kell kitölteni.)

A jelentkezési lapot a csatolt dokumentumokkal együtt legkésőbb 2023. január 23-ig kell eljuttatni elektronikus úton a szilagyi.monika@uni-nke.hu e-mail címre, az eredeti dokumentumokat pedig a beiratkozáson szükséges leadni.

 

A felvétel elbírálása

 A felsőoktatási intézmény felvételi beszélgetés keretében értékeli a szak, képzési céljában meghatározott szempontok érvényesíthetőségét, a jelentkező szakterületre történő alkalmasságát.

A felvételi beszélgetés témakörei:

1. Önkormányzati rendészet és a közbiztonság fogalma, kialakulása és szabályozása.
2. A helyi rendészet helye és szerepe a komplex biztonság rendszerében.
3. Helyi rendészet külföldön.
4. Rendőrség és önkormányzati rendészet együttműködése.
5. Településbiztonság, Smart City.
6. A közösségi rendészeti filozófia alkalmazása itthon és külföldön.
7. Az egyes rendészeti feladatokat ellátók részvétele a helyi rendészetben.
8. Közbiztonsági kockázatértékelés a településen.
9. Rendkívüli események kezelése a településen.
10. Biztonságtechnikai rendszerek és alkalmazásuk célja a településen. 
11. Önkormányzati lehetőségek a rendezvények biztonsága érdekében.

Ajánlott irodalom:

http://real.mtak.hu/117135/1/CL_Arendeszetalapvonalai.pdf

http://real.mtak.hu/117836/1/MR_2020_3_06_Finszter.pdf?fbclid=IwAR2b2Sv3xfijSXiu4my58qyqqae7w31uirq9SLfj0dXCw1Zkey06CDSL6zM

A felvételi beszélgetés időpontja: 2023. január 24-től január 26-ig tart, a konkrét időpontról tájékoztatást küldünk. A felvételről a Felvételi Bizottság szakmai szempontok figyelembevételével dönt.

A jelentkezési lap letöltése innen!

További fontos információ:

A képzéssel kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya ad felvilágosítást a +36 1 432 9000/19-312 telefonszámon vagy a szilagyi.monika@uni-nke.hu email címen.

Budapest, 2023. január

 

dr. Verhóczki János r. ezredes s.k.

tanulmányi osztályvezető