NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészeti vezető mesterképzési szak

Rendészeti vezető mesterképzési szak

A szakon rendészet elméleti, csapaszolgálati, értékelő-elemző és szervezett bűnözés elleni specializáción folytathatják a tanulmányaikat, nappali és levelező munkarendben. A mesterszakot elvégzett rendészeti vezetők számára az igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazatban, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a vám- és pénzügyőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén nyílik elhelyezkedési lehetőség. Attól függően, hogy a végzettek mely szakmai terület mellett döntenek majd, a képzés során elsajátított szaktudásukat tudják mozgósítani, hiszen a szakon szerezhető ismeretek a vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, gazdálkodási és logisztikai, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási általános szaktudás mellett felölelik a biztonságpolitika, rendészeti igazgatás, nemzetbiztonság, rendészeti technikák szakterületét is. Emellett a hatékony munkavégzéshez a rendészet bármely szakterületén alapvető feltétel a jogi háttérismeretek elsajátítása, különös tekintettel a munkajog, közigazgatási jog, pénzügyi jog területére, amelyet a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek egészítenek ki.

A képzés közép- és felsővezetői feladatok ellátására készíti fel a jelölteket. Az irányítói tevékenység, különösképpen a rendészeti vezetés megköveteli a szakmában dolgozóktól az olyan személyiségjegyek, kompetenciák meglétét, mint a személyes felelősségvállalás, a határozottság, a problémafelismerő és problémamegoldó készség.

A szakra jelentkezés feltétele fegyveres szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább két éves, fegyveres szervnél szerzett szakmai gyakorlat. Feltétel továbbá, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek, jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, közgazdasági menedzsment ismeretek, EU ismeretek.

 

Tájékoztató a rendészeti vezető mesterszakon választható specializációkról

Tisztelt Pályázó!

A 2014/2015 tanévtől kezdődően a rendészeti vezető mesterszakra felvett hallgatóknak az alább felsorolt specializációkból egyet kell választaniuk.

A választás azt jelenti, hogy a tanulmányaik során a szak 120 kreditjéből 23 kreditnyi eltérő ismeretanyagot fognak tanulni. A specializáció önálló szakképzettséget nem jelent. Valamennyi specializáción ugyanaz a diploma kerül kiadásra. A választott specializáció elvégzése a diplomában a szakképzettség (okleveles rendészeti vezető) megnevezése után  zárójelben kerül feltüntetésre.

A tanóratervezés megkönnyítése érdekében a hallgatók irányultságát már a felvételi teszt megírásakor felmérjük, ezért kérem, hogy a specializációk nagybani tartalmáról tájékozódjanak még a felvételi megírása előtt az alábbi rövid leírásokból.

Csapatszolgálati specializáción a hallgatók megismerik a csapatszolgálati ismeretek alapfogalmait, az együttműködés megszervezésének speciális területeit. Ismereteket szereznek a térinformatika alapjairól, alapműveleteiről. Átfogó ismerteket kapnak a tömegrendezvények lebonyolításával kapcsolatos jogszabályokról, a speciális és sajátos taktikai eljárásokról. Megismerik a hazai és az uniós rendészeti szervek között együttműködés fontosságát, hatékonyságát. Gyakorlati jártasságot szereznek a szervezetekben és a szervezeti csoportok között folyó célirányos és tervszerű munkához szükséges hatékony kommunikációba, együttműködésben.

Értékelő-elemző specializáción a hallgatók ismereteket szereznek a kockázatkezelés alapfogalmáról, általános feladatáról, az EU-ban alkalmazott módszerekről. Bemutatásra kerül a kockázatkezelés során felhasznált információ fogalma, forrása, adattartama. Megismerik a kockázatok feltárásának, azok beazonosításának és kezelésének mechanizmusát, valamint a tevékenység kapcsán rendelkezésre álló lehetőségeket. Áttekintést kapnak az elemző-értékelő munka szintjeiről, szervezeti sajátosságairól, a stratégiai és operatív bűnelemzésben felhasználható eszközökről, számítógépes rendszerekről.

Integrált határigazgatás specializáción a hallgatók megismerik az Európai Unió és a schengeni térség biztonságát szolgáló integrált határigazgatás rendszerét, a határellenőrzés megszervezésének elméletét és gyakorlatát, a végrehajtást befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket. Átfogó ismeretet szereznek az európai integrált határigazgatási modell európai uniós, illetve schengeni normatív szabályozásáról, a szervezetekről és stratégiákról. Tájékozottá válnak a modern technológiák alkalmazási lehetőségeiről, képességnövelő hatásairól, valamint a schengeni külső határok megerősítését célzó európai uniós források felhasználási mechanizmusáról. Áttekintést kapnak a külföldiek ellenőrzésének elméletéről és gyakorlatáról, a határrendészeti bűnügyi ismeretek sajátosságairól és az integrált vámigazgatásról.

Szervezett bűnözés elleni specializáción a hallgatók megismerik a szervezett bűnözés nemzetközi és hazai történetét, jogi kereteit, a szervezett bűnözés elleni nyílt és titkos nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszereket, eljárásokat. Elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a titkos információgyűjtés specialitásairól, gyakorlati alkalmazásáról. Átfogó képet kapnak a szervezett bűnözéssel kapcsolatos bűncselekmények nyomozásának elméleti és gyakorlati kérdéseiről, kiemelten a hazai eljárásjogi eszközöket. Ismereteket szereznek a szervezett bűnözés gazdasági hátteréről, ennek feltárásának lehetőségeiről, lépéseiről.

Rendészet elméleti specializáción a hallgatók megismerkednek a rendészettudomány kialakulásával, fogalmával, történeti fejlődésével, a fejlődés főbb állomásaival. Bemutatásra kerül a rendészet, mint a közigazgatás része, a társadalmi rendeltetéséből következő sajátos természetének hangsúlyozásával. Átfogó ismereteket kapnak a különböző rendészeti rendszerek, struktúrák kialakulásáról, felépítéséről és működéséről. Megismerik a nemzetközi rendészeti együttműködés néhány legfontosabb témakörét. Kiegészítő ismeretekre tesznek szert a külföldiek rendészetével és az idegenjog elméletével összefüggő témákból is.

A tantárgyi programokat a tanszékek tették közzé.

Rendészeti vezető mesterképzés záróvizsga felkészülési kérdések 2022/2023

Rendészeti vezető mesterképzési szak tanterve 2022/2023 tanévtől

Rendészeti vezető mesterképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményei a 2020/2021 tanévtől

Rendészeti vezető mesterképzési szak tanterve a 2020/2021-es tanévtől

Rendészeti vezető mesterképzési szak Képzési és Kimeneti Követelménye

Rendészeti vezető mesterképzési szak tanterve - Érvényes: 2015/2016-os tanévtől

Rendészeti vezető mesterképzési szak tanterve - Érvényes: 2014/2015-ös tanévtől felmenő rendszerben

Rendészeti vezető mesterképzés záróvizsga felkészülési kérdések 2021/2022