Pályaalkalmassági vizsgálatok

Tisztelt Jelentkező!

A vírusfertőzés miatt bevezetett veszélyhelyzet nem teszi lehetővé az alkalmassági vizsgálatok végrehajtását azokon a szakirányokon, amelyeken a felvétel egyébként alkalmassági vizsgálathoz kötött.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet ezért az alkalmassági vizsgálatok helyett egy úgynevezett előszűrést vezetett be.

Az előszűrés azt jelenti, hogy az előszűrésen alkalmasnak minősített jelentkező a felvételi eljárásból nem zárható ki, illetve felvétele esetén vele tisztjelölti szolgálati jogviszony és hallgatói jogviszony létesíthető. Az előszűrésen alkalmatlannak minősített jelentkező a felvételi eljárásból kizárható, illetve vele tisztjelölti szolgálati jogviszony vagy hallgatói jogviszony nem létesíthető.

A rendes alkalmassági vizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb a tisztjelölti jogviszony véglegesítése előtt (2021 január vége) a felvett hallgatók előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelését vizsgálni kell. Amennyiben a hallgató (tisztjelölt) az előírt alkalmassági követelményeknek nem felel meg, hallgatói jogviszonya megszüntethető abban az esetben, ha az Egyetemen belül más képzésre nem vehető át, vagy ha az átvételt a hallgató nem vállalta.

A rendelkezés azt jelenti, hogy ha a felvételt követő valamely alkalmassági vizsgálaton a hallgató alkalmatlan minősítést kap az első félévet követően azon a szakirányon, amelyre felvételre került tanulmányait nem folytathatja. Az Egyetem ebben az esetben támogatja azon szakokra történő szakváltást, amelyeken a felvétel nem alkalmassági vizsgálathoz kötött és csak a legvégső esetben, ha a hallgató nem vállalja más szakon a tanulmányok folytatását, szünteti meg a hallgató hallgatói jogviszonyát.

Az előszűrés középiskolában szerzett testnevelés érdemjegyen, illetve a kérdőíven benyújtott nyilatkozatokon, valamint motivációs levélen alapul.

Szeretném azonban felhívni a figyelmét, hogy a felvett hallgatók a képzés során fokozott fizikai, illetve pszichés igénybevételnek lesznek kitéve. Ez azt jelenti, hogy a már meglévő betegségek, amelyek a hétköznapok során normál terhelés mellett nem okoznak tüneteket, a képzés során a fokozott terhelés miatt rövid időn belül tüneteket és állapotromlást okozhatnak.

Ezért nyomatékosan kérjük, hogy a kérdőíveken feltett kérdésekre őszintén, semmit nem eltagadva válaszoljanak és a megadott email címre a kérdőíven kívül küldjék el eddigi, már meglévő leleteiket is. Az egészségügyi adataikat az adatvédelmi rendelkezések figyelembe vételével csak orvosok, pszichológiai adataikat csak az arra feljogosított pszichológusok láthatják.

Az előszűrés részei:

A jelentkező

a) fizikailag alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinek az utolsó lezárt középiskolai év végi (általában harmadik év végi)  testnevelés osztályzata jeles (5);

b) egészségügyileg alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinél a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztály (továbbiakban: TO) által elektronikusan a jelentkező számára kiküldött alkalmassági kérdőíven a jelentkező által kitöltött és aláírt nyilatkozat és a kérdőíven a jelentkező által feltüntetett megbetegedések esetében korábban keletkezett már meglévő leletei alapján nem áll fenn felvételt kizáró egészségügyi ok;

c) pszichológiailag alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinél az alkalmassági rendelet alapján elrendelt pszichológiai alkalmassági vizsgálatnál alkalmazott, a jelentkező által kitöltött és aláírt kérdőív alapján nem áll fenn felvételt kizáró pszichológiai ok.

d) kézzel írott motivációs levelet ír, amelyben kifejti, hogy

 • mi indította el (mi motiválta) a rendészeti/rendvédelmi munka irányába, arra, hogy a Rendészettudományi Karra adta be a jelentkezését?
 • mit tud a választott pályáról? Mi szeretne lenni? Milyen terület(ek) érdekli(k)?
 • mely tulajdonságai lennének fontosak a rendészeti munka végzésében?
 • melyek a pályázó hosszabb távú tervei, életstratégiája?
 • alapvető értékrendje egybeesik-e a rendészeti/rendvédelmi munka értékrendjével?

Aki, valamely vizsgálaton alkalmatlan minősítést kap, az ebben a felvételi eljárásban a további előszűréseken már nem vesz részt.

Az a) pontban meghatározottak igazolására a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolat szolgál, melyet a jelentkező az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felvételi jelentkezési rendszerben csatolt.

 A b) pontban meghatározott dokumentumokat a jelentkező elektronikus másolatban az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) által erre a célra létrehozott elektronikus levélcímre küldi meg 2020. május 15-ig.

A c) pontban meghatározott kérdőívet a elektronikus másolatban az ORFK által erre a célra létrehozott elektronikus levélcímre küldi meg 2020. május 15-ig.

A kérdőíveket és a dokumentumok beküldésére szolgáló e-mail címeket a TO küldi meg a jelentkező részére.

A d) pontban jelzett motivációs leveleket az NKE RTK szakirányfelelős tanszékei valamint a Kriminálpszichológiai, illetve a Rendészeti Magatartástudományi Tanszék oktatói bírálják el. A motivációs levelet a jelentkező 2020. május 15-ig küldi meg TO által meghatározott e-mail címre.

Az előszűrés során alkalmazott döntésekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs. Az előszűrés során a hamis adatok közlése a hallgatói, tisztjelölti jogviszony megszüntetésével járhat.

2020. április 17.

                                                                                                                                  dr. Verhóczki János r. ezredes
                                                                                                                                     tanulmányi osztályvezető

 

TÁJÉKOZTATÓ
A PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A pályaalkalmassági vizsgálatok alább leírt rendje a migrációs szakirányra és az önköltséges finanszírozású katasztrófavédelem szak iparbiztonsági szakirányára jelentkezők kivételével, minden nappali munkarendre jelentkező civil (nem hivatásos) pályázót érint, függetlenül attól, hogy melyik évben érettségizik, illetve érettségizett.

A biztonsági szakirány nappali munkarendes képzésre jelentkezőknek csak pályaorientációs beszélgetésen kell részt venniük, rájuk nem vonatkozik az alábbiakban leírt folyamat.

A pályaalkalmassági vizsgálatokról szóló részletes tájékoztatót postai úton fogjuk a Karunkra jelentkezők számára megküldeni az Oktatási Hivatal adatszolgáltatását követően.

A pályaalkalmassági vizsgálatok (egy-egy napot vesznek igénybe)

1. alkalom: fizikai-kondicionális felmérés (várhatóan április második felében kezdődik),

2. alkalom: egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálat (azonos napon és helyszínen)

3. alkalom: pályaorientációs beszélgetés (A kiber nyomozó szakirányra jelentkezőknek  informatikai jártassági és készségvizsgálaton is részt kell venniük, melynek keretében bizottság vizsgálja a pályázó infokommunikációs eszközök felhasználó szintű ismeretét és kreatív probléma megoldó képességét.)

A fizikai-kondicionális felmérésre Önnek a postai boríték címzésén a neve után [pl.: Kiss Júlia (1257)] található sorszám alapján beazonosítható időpontban kell megjelennie a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. (Budapest, VIII. kerület Üllői út 82.)

A felmérések zavartalanságának biztosítása, valamint az objektumban folyó oktatás miatt a hozzátartozók, kísérők nem léphetnek be az Egyetem területére. A felmérés kb. 3 órát vesz igénybe. A felmérésen szerzett „nem alkalmas” minősítéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs, és aki ilyen minősítést kap, az a további vizsgálatokon nem vehet részt.

Javasoljuk, hogy értéktárgyat ne hozzon magával a felmérésre, illetve a vizsgálatokra.

A FELMÉRÉSRE HOZZA MAGÁVAL:

 • postai úton megküldött tájékoztatót (e nélkül nem tud belépni a felmérő helyszínére!)
 • személyazonossága azonosítására alkalmas fényképes igazolványt,
 • tollat.

A Tájékoztatóhoz mellékelt

 • ALKALMASSÁG MINŐSÍTÉSE nyomtatványt a kért adatokkal kitöltve, a vizsgált személynél aláírva.
 • az alábbiakban letölthető ORVOSI IGAZOLÁS (HÁZIORVOS) nyomtatványt kitöltve, a pályázó és a háziorvos által is aláírva,
 • valamint a feladatok végrehajtásához szükséges sportfelszerelést (tiszta tornacipőt és az időjárást figyelembe vevő sportruházatot).

A fizikai-kondícionális felmérés után az „Alkalmas” minősítést szerzett pályázókkal a helyszínen közöljük az egészségügyi és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat helyét és időpontját!!! Az orvosi vizsgálathoz szükséges nyomtatványokat is ekkor adjuk át.

A vizsgálatra az állandó lakóhely szerinti illetékes Rendőr-főkapitányság Egészségügyi Szolgálatánál fog sor kerülni.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges beszerezni:

 • egy évnél nem régebbi tüdőszűrés eredményét,
 • egy éven belüli EKG eredményt,
 • egy éven belüli hallásvizsgálati eredményt,
 • egy éven belüli szemészeti vizsgálati eredményt,
 • három hónapnál nem régebbi vér-vizelet vizsgálati eredményt (májfunkció, vesefunkció, vérzsírok, vércukor, vérkép, vizelet),
 • nők esetében szükség van még 1 hónapnál nem régebbi keltezésű nőgyógyászati leletre, illetve 1 éven belüli nőgyógyászati citológiai vizsgálati leletre is (a citológiai lelet beszerzése kb. 3-4 hét!, ennek hiányában az egészségügyi vizsgálaton nem lehet részt venni).
 • férfiak esetében szükség van még 1 évnél nem régebbi urológiai vizsgálati eredményre

Javasoljuk, hogy mielőbb vegyenek részt az előírt vizsgálatokon, ugyanis a fizikai- kondicionális felmérést követően – amennyiben ott „alkalmas” minősítést szereztek – már nem biztos, hogy lesz rá elég idejük. A hiányzó leletek miatt az egészségi alkalmassági vizsgálat „nem alkalmas” minősítéssel zárulhat.

Az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton kapott „Nem alkalmas” minősítés esetén a pályázó csak a helyszínen kérhet másodfokú vizsgálatot (a jogorvoslat módjáról a helyszínen kap tájékoztatást)!

Az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot követően kerül sor a pályaorientációs beszélgetésre. A beszélgetés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán lesz megtartva (Budapest, VIII. Üllői út 82.).

Aki alkalmas minősítést kap mind az egészségügyi, mind a pszichológiai alkalmassági vizsgálat első- vagy másodfokán, a vizsgálatot követően azonnal e-mailben kell időpontot kérnie a pályaorientációs beszélgetésre a RTK_felveteli@uni-nke.hu címen.

A pályaorientációs beszélgetés időpontjáról e-mail válaszüzenetben fog értesítést kapni, ezért kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel e-mail postafiókját.

A felvételt követően, de még a beiratkozás előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat kifogástalan életvitel ellenőrzést fog tartani, mely egy személyes beszélgetésből áll, melyre a Szolgálat által meghatározott időpontban fog sor kerülni a felvett hallgató lakóhelyén. A pályaorientációs vizsgálatra hoznia kell a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez szükséges nyomtatványokat, melyeket a felvételi felület bal menüsorának Kifogástalan életvitel, büntetlen előélet részében talál meg.

Amennyiben 2020. június 30-ig nem vesz részt pályaorientációs beszélgetésen úgy automatikusan alkalmatlan minősítést fog kapni és nem nyerhet felvételt az NKE RTK által alkalmassági vizsga kötelezettséggel meghirdetett szakirányokra.

Budapest, 2019. november

dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető

orvosi_igazolas_urlap_11_mellek.pdf
PDF letöltése