NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészettudományi Doktori Iskola

Vezető

Dr. Haller József
egyetemi tanár, az MTA doktora

Oktatási Központ III. emelet 350.
Telefon: +36-1-432-9000/19-150
Mellék: 19-150
E-mail: haller.jozsef@uni-nke.hu

Tudományos titkár: 

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-274
Mellék: 19-274
E-mail:  szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

Kari adminisztrátor:

Mincza Gabriella
tanulmányi referens

Oktatási Központ III. emelet 350.
Telefon: +36-1-432-9000/19-143
Mellék: 19-143
E-mail: rdi@uni-nke.hu

A Rendészettudományi Doktori Iskola PhD fokozatok megszerzését teszi lehetővé a rendészettudományok területén, amelyeket így definiál: „a rendészetre vonatkozó, kritikailag igazolt, tudományos módszerekkel megszerzett, és a rendészettudomány által kialakított fogalmakkal leírt ismeretek rendszerezett összessége, amelyek lehetővé teszik a kutatási tárgy törvényszerűségeinek megismerését és a rendészet más társadalmi komplexumokkal való kapcsolatainak tanulmányozását” (Boda et al., 2016; p. 2)[1]. A definícióból következik, hogy a rendészettudomány multidiszciplináris és transzdiszciplináris, és a sajátosan rendészettudományi területeken túl magában foglal számtalan tudományterületet a műszaki tudományoktól a természettudományokig, a magatartástudományi és a pszicho-fiziológiai, kognitív pszichológiai, andragógiai összetevőkön át a társadalmi és jogi vonatkozásig.

A doktoranduszok alapvető feladata, és a velük szemben támasztott legfontosabb követelmény – összhangban az Európai Egyetemi Szövetség által a doktori iskolák elé tűzött általános céllal[2] – a rendészettudomány gazdagítása új tudományos ismeretekkel, amelyeket a doktoranduszok felfedező kutatás által szereznek meg. Ennek megfelelően a doktori cselekmények gerincét a tudományos kutatás és a kutatási eredmények disszeminációja képezi. E cél elérését segíti és teszi lehetővé a doktori iskola oktatási programja és a kutatási témavezetők szakmai támogatása. Tudományos érettségéről a doktorandusz egy disszertáció megírásával tesz tanúbizonyságot.

A Rendészettudományi Doktori Iskola a hazai rendészettudomány fejlődéséhez való hozzájáruláson túl két alapvető célt tűz ki maga elé.

  1. Gyakorlati szakemberek olyan magas színvonalú tudományos képzése, amely magasabb színvonalra emeli szakmai tevékenységüket, és egyben alkalmassá teszi őket e tevékenység kreatív, tudományos alapokon nyugvó továbbfejlesztésére.
  2. A rendészettudományi kutatás, és egyetemi oktatás utánpótlásának biztosítása.

Az iskola rövid története

A Rendészettudományi Doktori Iskola 2015-ben jött létre és a 2016. évben kezdte meg működését. A Magyar Akkreditációs Bizottság a 2018/1/V/1/2/1179 számú határozatával akkreditálta. Első fokozatot szerzett hallgatóit a 2021. évben bocsátotta ki.

A képzés rendszere

A képzés részletes leírása megtalálható az Iskola honlapjának „Szabályzók, dokumentumok” rovatában, a RDI Működési szabályzat, és RDI Képzési terv dokumentumokban. Itt a képzés lényegi elemeit írjuk le.

Felvételt nyerni a doktori iskolába nyilvános pályázati eljárásban való részvétel által lehet. A követelményeket az Iskola évente közzé teszi honlapjának „Felvételi eljárás” rovatában.

A doktori képzési ciklus 4 éves. A képzés nyelve magyar. A képzés lehet szervezett, amelynek három formája a teljes idejű (ösztöndíjas vagy önköltséges), rész-idejű (levelező rendszerű, önköltséges), illetve egyéni képzés (önköltséges). Ezen kívül PhD fokozatot lehet szerezni egyéni, nem szervezett képzés alapján is.

Az első 2 év súlypontjában az Iskola képzési programjában való részvétel áll. Az oktatott tárgyak kötelező, kötelezően választható, illetve szabadon választható kategóriákra oszlanak. Ezek leírása megtalálható az Iskola honlapjának „Tantárgyak” rovatában. A képzési szakasz a komplex vizsgával zárul, amelynek során a doktorandusz számot ad megszerzett ismereteiről. A második szakaszba való továbblépés feltétele a sikeresen letett komplex vizsga.

A második 2 év súlypontjában a kutatás áll. E szakaszban a doktoranduszok elkezdik a disszertáció fő fejezeteinek tervezetét is összeállítani. Az Iskola három fő kutatási területe az „Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság, és rendészet.”, „Szakrendészet, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai.”, „A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai”. Az aktuális kutatási témák megtalálhatók az Iskola honlapjának „Kutatási témák” rovatában. E képzési szakasz az abszolutórium megszerzésével zárul. Az abszolutórium megszerzése feltétele a doktori eljárásban való részvételnek.

Az abszolutórium megszerzéséhez 240 kredit szükséges, az alábbiak szerint: tanulmányi kötelezettség teljesítése: legalább 60 kredit; tudományos kutatómunka teljesítése: legalább 160 kredit; tanóratartás (oktatás) teljesítése: legfeljebb 20 kredit. Az egyéni képzésben résztvevő doktori hallgatók saját képzési tervük szerint teljesítik a minimum 240 kreditértéket.

A fokozatszerzési eljárásban való részvétel feltételei az abszolutórium megszerzése, két idegen nyelv ismeretét igazoló okiratok, a 4 éves tevékenységről szóló jelentés, 20 publikációs pont, és a doktori értekezés. A PhD fokozat megszerzésének feltétele az összes korábbi feladat teljesítése, és az értekezés sikeres nyilvános védése.

A képzés minőségbiztosítását az Iskola honlapján, a „Szabályzók, dokumentumok” rovat Minőségbiztosítási Szabályzata foglalja össze.

Záró gondolatok

A rendészettudományok a rendészeti tevékenység tanulmányozását jelentik, nem annak gyakorlását. A Rendészettudományi Doktori Iskola – ennek megfelelően – a tudományos innováció számára nyújt keretrendszert, amely azonban gyakorlatorientált. A fent körvonalazott képzés általános távlati célja a tudás-alapú rendészeti kultúra támogatása, és az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati szakembergárda utánpótlásának biztosítása. Az Iskola szakmai felelősséget vállal magára a rendészetről való gondolkodás tudományos színvonalának előmozdításáért, és az olyan „felfedező jellegű” vizsgálatok lefolytatásáért, amelyek tudományos bázisát adják a rendészettudományi oktatásnak és kutatásnak, valamint a rendészeti szervek jogállamilag elkötelezett működésének.

 

[1] Boda József – Finszter Géza – Imre Miklós – Kerezsi Klára – Kovács Gábor – Sallai János. A rendészettudományi kutatások elméleti megalapozása és főbb irányai. Államtudományi Műhelytanulmányok 2016, 17: 2-24.

[2] European University Association, Salzburg II Recommendations https://eua.eu/resources/publications/615:salzburg-ii-%E2%80%93-recommendations.html Letöltve: 2021.05.03.